logo fafo 194x64

Aktive prosjekter

Følgeevaluering av Nordisk 0-24-samarbeid

Nordisk 0-24 er et nordisk samarbeid om hvordan utvikle bedre tjenester til utsatte barn, unge og deres familier gjennom mer tverrsektoriell og samordnet innsats.

Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie

Hensikten med prosjektet er å øke andelen som fullfører videregående opplæring.

The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models

News

twitter icon #FoWnordics

 

Jon Erik Dølvik inteviewed in Arbeidsliv i Norden, May 16th 2018

Shaping the Future of Work in the Nordic Countries. Nordic conference May 15th–16th 2018 Stockholm. See also Dølvik's presentation at the conference.

Presentation of the project by Jon Erik Dølvik, Johan Røed Steen and Kristin Jesnes at the NFS/FES Conference on the Future of Work: Labour, just a click away? in Stockholm, November 2017.

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Evalueringen følger arbeidet med opptrappingsplanen frem til 2020.

Tjenestene og MEg

Om møtet mellom de ME-syke og deres pårørende og offentlige institusjoner. Registerdata, kvalitative intervjuer og en egen survey vil bli tatt i bruk for å lære mer om denne pasientgruppen.

Permitteringsliknende ordninger i andre land. En oversikt

Permitteringer er ett av flere virkemidler som kan brukes for å tilpasse arbeidsinnsatsen i en virksomhet til etterspørselen etter dens varer og tjenester.

Seniorer i industrien

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i industrien, herunder deres tilpasning til pensjonsreformen.

Fagarbeidere og fagopplæringens betydning for innovasjon

Fafo skal i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse analysere fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon i bedriftene.

Syriske statsborgere i Jordan. Levekårsstudie

Survey av syriske statsborgere, både flyktninger og andre, i og utenfor flyktningleire i Jordan.

Likestilt arbeidsliv

Prosjektet er en oppfølging av arbeidet Fafo gjorde med å utvikle en likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter.

Surveytrening for Kirkens Nødhjelp

Trening av medarbeidere i Kirkens Nødhjelp i elementære surveymetoder.

Organisering og avtaler i finansnæringen

Prosjektet skal beskrive og analysere hvordan avtaleverket virker i finanssektoren når det gjelder opprettelse av tariffavtale og mulighet for organisasjonene til å kunne betjene egne medlemmer gjennom et tillitsvalgtapparat.

Changing role of VET

Om eksterne faktorer som påvirker fag- og yrkesopplæringen, yrkesutdanning på høyere nivå og yrkesfaglig videreutdanning

<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi