logo fafo 194x64

Aktive prosjekter

The Europeanisation of industrial relations through board level employee representation

Ansatte har rett til å velge representanter til styret i en rekke europeiske land. Denne retten gjelder både i selskaper og konserner.

Kartlegging av arbeidsmarkedssituasjonen for nyutdannede helsefagarbeidere

Fafo skal kartlegge hvordan det går med nyutdannede helsefagarbeidere på arbeidsmarkedet og om de tar videre utdanning.

Enklere og bedre tjenestepensjoner

I prosjektet analyseres behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor.

Socio-economic Impact of Afghan Refugees on Pakistan

The overall objective of the project is to produce a study on socio-economic impacts of Afghan refugees on Pakistan.

Pensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde - oppdatering med tall for 68-70 åringer

Analysene i Fafo-rapport 2017:03 "Pensjonsuttak før fylte 67 år" skal oppdateres med tall som inkluderer personer i alderen 68-70 år. Analysene skal dekke årene 2010-2015.

Evaluering av matematikkeksamen for 10. trinn 2017-2019

I samarbeid med forskere fra HIOA skal Fafo evaluere matematikkeksamen i 10. trinn.

Inequality and social sustainability of the Norwegian pension system after the reform

The proposed project will look at both the experiences made and trends that can be detected so far, with the pension reform.

Interactions between national and labour market based pensions in Norway: pension outcomes and policy processes

Prosjektet skal studere det samlede pensjonssystemet og hvordan virkningen av det bidrar til å realisere sentrale mål med pensjonsreformen.

Tildeling av anbud innenfor elektro

El og IT Forbundet ønsker å kartlegge hva slags type bedrifter som vinner anbud. Dette gjelder særlig anbud fra offentlig sektor.

Sosial bærekraft i fangstbasert fiskerinæring

Det er ventet krav om sertifisering når det gjelder sosial bærekraft i fiskerinæringen.

Street connected children in Georgia and Azerbaijan

Fafo will conduct a qualitative study and a desk review of issues related to street connected children in Georgia and Azerbaijan.

Innvandrerorganisasjoners rolle og potensial i lokalt integreringsarbeid

Det bevilges hvert år over statsbudsjettet midler til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet. Disse midlene fordeles lokalt i 20 utvalgte kommuner.

Utfordringer innen det boligsosiale feltet i Nes kommune

Nes kommune ønsker en foranalyse som del av kommunens deltakelse i Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020.

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og på store byggeplasser

Prosjektet skal utrede forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder innen petroleum og på store byggeplasser i dagens arbeidsliv.

Lokalt trepartssamarbeid i kommunene

Prosjektet skal sammenfatte foreliggende kunnskap om lokalt trepartssamarbeid fra utviklingsprosjekter Fafo tidligere har gjennomført i kommunesektoren.

Randomizing Speed School II: Identifying a mechanism for boosting the transfer of children, especially girls, to lower secondary education

Prosjektet fokuserer på en sentral utfordring for utdanningssektoren i Sahel-regionen, nemlig overgangen fra barne- til ungdomsskolenivå, og spesielt for jenter.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi