logo fafo 194x64

Prosjektnyheter

Læringsutbytte i varehandelen

25. april 2017

Virke vil utvikle metoder for å dokumentere ikke-formelle kvalifikasjoner i varehandelen. Sentralt i arbeidet er å lage beskrivelser av lærlingsutbytte og kriterier for kvalifikasjoner. Fafo skal sammen med Saga Advisors gjennomføre en ekstern evaluering av prosjektet. Medarbeidere er Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder og Nina K. Lidahl (Saga Advisors). Ragnhild Steen Jensen (bildet) er prosjektleder.

Evaluering av matematikkeksamen

19. april 2017

Fafo skal i samarbeid med HIOA evaluere matematikkeksamen i 10. trinn fra 2017 til 2019, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. For elevene er kvaliteten på en eksamen avhengig av at den måler de ferdighetene som skal måles, og at det sikres likebehandling. Den må også oppleves å være rettferdig fra år til år for å ha legitimitet. Prosjektleder er Jon Rogstad. Forskere er Silje Andresen (bildet) og Kaja Reegård.

Læringsmiljø for flyktningebarn i Jordan

27. mars 2017

Dette prosjektet har sett nærmere på læringsmiljøet i Jordans offentlige barneskoler, hvor det er mange syriske flyktningbarn. På et seminar i januar drøftet nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner, FN-systemet og giverland temaet. Fafos forskningsdel bygger på skolebesøk, fokusgruppeintervjuer og en husholdssurvey i provinsen Mafraq nord i landet.

Hvem vinner anbudene i elektrobransjen?

14. mars 2017

El og IT Forbundet har fått tilbakemeldinger på at mange offentlige kontrakter tildeles bedrifter med lav grunnbemanning. Forbundet ønsker derfor å kartlegge hvem som vinner anbudene. Hovedhensikten er å se hvordan bedriftene bemannes, det vil si andelene faste og midlertidige stillinger, samt omfang av underentrepriser. Rolf K. Andersen og Mona Bråten skal gjennomføre prosjektet.

HMS-utfordringer når man jobber alene

13. mars 2017

Større grad av alenearbeid er en trend blant flere yrkesgrupper. Samtidig er kunnskapen om HMS-utfordringer knyttet til alenearbeid svært begrenset. Mona Bråten skal, på oppdrag fra LO, kartlegge omfanget av alenearbeid for ulike medlemsgrupper, HMS-utfordringer og hvilke systemer og rutiner virksomhetene har når det gjelder å forebygge risiko for ulykke og helseskade.

Ny publikasjon fra prosjektet om deltidskarrierer

21. februar 2017

Tidligere var «normaliseringen» av kvinners deltidsarbeid «taus» og lite diskutert, men har etter hvert blitt et omstridt tema i den offentlige debatten. Lilja Mósesdóttir og Anne Lise Ellingsæter har skrevet en artikkel som er publisert i Economic and Industrial Democracy. Temaet er del av prosjektet "Part-time careers in Norway – the end of normalization?", som er ledet av Fafo.

Nytt prosjekt om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

09. februar 2017

Det finnes mye kunnskap om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på samfunnsnivå. Men hva som skjer ute på arbeidsplassene, vet vi mindre om. I dette prosjektet reises spørsmålet om hva det er som bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller i virksomhetene. Ragnhild Steen Jensen er prosjektleder og skal se nærmere på bransjene varehandel, transport, sykehjem og barnehage. LO er oppdragsgiver.

Nytt prosjekt om gatebarn i Georgia og Aserbajdsjan

06. februar 2017

Anna Hatløy (bildet) og Tone Sommerfelt skal på oppdrag fra UNICEF Georgia kartlegge situasjonen for gatebarn i Georgia og Aserbajdsjan. Utredningen omfatter barnas livserfaringer og hvordan de tjener til livets opphold, i tillegg til å se på hva som forårsaket et liv på gateplan.

Nytt prosjekt om innvandrerorganisasjoners rolle lokalt

02. februar 2017

Det bevilges hvert år midler til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i 20 utvalgte kommuner. I dette prosjektet undersøker vi om disse midlene virker integrerende. Dette gjøres ved å kartlegge arbeidet med fordelingen og kontakt med organisasjoner lokalt. Oppdragsgiver er IMDi. Beret Bråten (bldet) er prosjektleder og arbeidet utføres sammen med Ragna Lillevik og Josefine Jahrei

Nytt prosjekt om lokalt trepartssamarbeid i kommunene

23. januar 2017

I dette prosjektet, på oppdrag fra Fagforbundet, skal Leif Moland sammenfatte foreliggende kunnskap om lokalt trepartssamarbeid fra utviklingsprosjekter Fafo tidligere har gjennomført i kommunesektoren. Disse erfaringene har synliggjort at trepartssamarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og politikere bidrar til bedre resultater.

Utfordringer for arbeidstakermedvirkningen

02. januar 2017

Forutsetninger for og utfordringer med arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder innen petroleum og på store byggeplasser er tema for dette prosjektet. Et sentralt spørsmål er om utviklingen i arbeidslivet svekker arbeidstakermedvirkningen. Prosjektet ledes av IRIS (International Research Institute of Stavanger). Ved Fafo er det Mona Bråten og Rolf Andersen som er medarbeidere.

Hva slags erfaringer har kommunene med nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven?

22. desember 2016

Nye bestemmelser om midlertidige ansettelser trådte i kraft fra 1. juli 2015. Nå ønsker KS å finne ut hvilke erfaringer norske kommuner og fylkeskommuner har hatt med lovendringen. Ved Fafo er det Johannes Oldervoll, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos som skal gjennomføre undersøkelsen.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi