logo fafo 194x64
  • Velkommen ombord i Fafo-båten!

    09. august 2017

    Fafo-båten ligger ved kai ved Langbryggen ytterst i Pollen, 16. og 17. august. Fafo har arrangementer i flere lokaler på båten: 12 seminarer og forskerstafett med 17 etapper. Alle arrangementene er gratis og åpne for alle. Det er også gode muligheter for å slå av en prat med din favorittforsker.

Varehandelen som inkluderingsarena

17.08.17

Butikkjobb er inngangsporten til arbeidslivet for mange unge arbeidstakere og for de som ikke har eller ønsker særlig utdanning. Varehandelen tar også imot mange via arbeidstrening i regi av NAV. Denne rapporten, som er skrevet av Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard, handler om hvordan  varehandelen fungerer som inkluderingsarena. Undersøkelsen er initiert av Hovedorganisasjonen Virke og er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Kommunenes erfaringer med endringer i arbeidsmiljøloven

16.08.17

Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser var ment å øke
arbeidsgivernes fleksibilitet. Retten til utvidet stilling skulle gi deltidsansatte sterkere rettigheter. I denne rapporten undersøker vi hvilke utslag endringene har hatt for kommunene. Rapporten er skrevet av Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad, og er finansiert av KS.

TiSA-avtalen. Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten

15.08.17

TiSA - Trade in Services Agreement - er en avtale om handel med tjenester, som 50 land forhandler om. Kritikerne frykter økt konkurranse og at avtalen vil begrense vår mulighet til å regulere tjenester. Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip konkluderer med at TiSA trolig ikke vil begrense norske myndigheters handlingsrom ut over de forpliktelsene som allerede finnes.

Trepartssamarbeid på kommunenivå

14.08.17

Gir trepartssamarbeidet merverdi? I denne rapporten beskriver Leif Moland hvordan 16 kommuner har gjennomført lokale utviklingsprosjekter som ledd i det nasjonale programmet "Sammen om en bedre kommune". Rapporten legges fram på et arrangement i regi av Fagforbundet under Arendalsuka 14. august.

Arbeidsmarkedet etterspør papirløse migranter

10.08.17

I diskusjoner om hvorfor og hvordan vi skal begrense innvandring fokuseres det ofte bare på reisen; at reisen er farlig, at den skal være avskrekkende og at vi må kontrollere grensene. En vel så effektiv strategi vil være å redusere mulighetene papirløse migranter har for å tjene penger i Europa, ifølge Guri Tyldum.

Frafall med mening

08.08.17

I dag defineres en tredel av ungdomskullet som frafalte. Er det virkelig så mange ungdommer som ikke passer inn – eller er det utdanningssystemet som ikke gir plass? Kaja Reegård og Jon Rogstad stiller spørsmålet i denne kronikken.

Ny bok om europeisk fagbevegelse

03.08.17

Jon Erik Dølvik har forfattet kapitlet "Norwegian trade unions and the ETUC: a changing relationship" i en ny bok om europeisk fagbevegelse. Boken "National trade unions and the ETUC: A history of unity and diversity" er redigert av Andrea Ciampani og Pierre Tilly, og er en
oppfølging av boken 1973-2013: 40 års historie av European Trade Union Confederation.

Stipendiatstilling om arbeidslivets parter, tariffavtaler og forhandlinger

01.08.17

Ved Fafo er det ledig et PhD-stipendiat knyttet til fagbevegelsesprogrammet. Fagbevegelsesprogrammet er finansiert av LO, og er et flerårig forskningsprogram som omfatter kollektive partsforhold i arbeidslivet, tariffavtaler og tarifforhandlinger i et komparativt nordisk-europeisk perspektiv.

Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

30.06.17

I et nytt notat bringer Kristine Nergaard oppdaterte tall for arbeidsutleie fra bemanningsselskap og selvstendig næringsdrivende i norsk arbeidsliv for 2016. Hun gir en første drøfting av omfanget av innleie av arbeidskraft innen bygg og anlegg. Denne drøftingen vil bli utdypet i sluttrapporten fra prosjektet Tilknytningsformer i arbeidslivet, som vil foreligge i løpet av første halvår  2018.

Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken

28.06.17

Anna Hagen Tønder og Dag Olberg skal kartlegge bestemmelser om kompetanseutvikling i tariffavtalene. Dette skal danne grunnlaget for en diskusjon om hvordan partene gjennom tariffoppgjørene kan sikre arbeidstakerne nødvendig kompetanse. Prosjektet gjennomføres på oppdrag for LO.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi