logo fafo 194x64
  • Fafo søker forskningsleder for velferds- og tjenesteforskning

    20. mars 2018

    Ett av Fafos satsningsområder er fagfeltet velferds- og tjenesteforskning. Denne forskningsgruppa består i dag av tolv forskere. Disse jobber med temaer som pensjon, inntektssikring, utsatte gruppers levekår, inkludering i arbeidsmarkedet og velferdstjenester. Vi søker en aktiv og engasjert forskningsleder, som vil få ansvaret for å lede og drifte fagområdet, samt videreutvikle og styrke avdelingens forskere, prosjekter og oppdragsleveranser.

Kaja Reegård blant unge forskertalenter

22.03.18

Kaja Reegård har fått midler gjennom Forskningsrådets utlysning for unge forskertalenter. Prosjektet "The comeback kids" handler om ungdom som returnerer til videregående opplæring etter avbrudd. Lars Kirkebøen og Marte Rønning ved SSB skal gjennomføre registerdataanlyse, mens Kaja, Jon Rogstad og Marianne Takvam Kindt skal intervjue ungdom med slik bakgrunn.

Fire filmer om offentlig tjenestepensjon

20.03.18

Jon M. Hippe forklarer viktige forhold ved den nye avtalen om tjenestepensjon i fire filmer i Fafo-tv. Han gir en oversikt over prosessen, og noen av de viktige effektene av den nye avtalen. Han beskriver også hvordan AFP og tjenestepensjon blir viktige i vårens tariffoppgjør i privat sektor.

Seksuell trakassering blant medlemmer i Legeforeningen

19.03.18

Mona Bråten skal bistå Legeforeningen i gjennomføring av og rapportering fra en undersøkelse om seksuell trakassering blant foreningens medlemmer. Resultater vil bli publisert i Legeforeningens tidsskrift etter sommeren.

Lokale særavtaler i kommunesektoren

16.03.18

Kristin Alsos (bildet) og Kristine Nergaard har undersøkt hvor mange lokale særavtaler kommuner og fylkeskommuner har, hvor disse er hjemlet og hvilke tema som reguleres. Det er gjennomført intervjuer i 55 kommuner og fylkeskommuner, og de lokale særavtalene er gjennomgått. KS er oppdragsgiver for rapporten.

Varsling i norsk arbeidsliv

15.03.18

Fafo har undersøkt varslingsprosessen fra fire vinkler: Hvordan er det å være varsler og hvordan er det å bli utpekt som ansvarlig for et kritikkverdig forhold? Hvilke reaksjoner blir man møtt med - som ansvarlig og som varsler? I rapporten belyses også håndteringen fra dem som mottar varsler og opplevelsen til kollegene. Forfattere er Sissel C.Trygstad og Anne Mette Ødegård.

Evaluering av varslerordningen i Bærum kommune

14.03.18

Sissel C. Trygstad (bildet) og Anne Mette Ødegård har på oppdrag for Bærum kommune gjennomført en evaluering av dagens varslerordning. Kommunen etablerte et eget varslersekretariat allerede i 2007, og dette får særlig oppmerksomhet i evalueringen. I notatet gis det også forslag til forbedringspunkter som kommunen kan vurdere.

Organisering og avtaler i finanssektoren

13.03.18

I 2013 avviste Finans Norge å opprette tariffavtale med LO-forbundet Handel og Kontor (HK) i en avdeling i et forsikringsselskap. Åsmund Arup Seip har sett på om bestemmelsene i avtalene i finanssektoren er spesielle, og hva som spiller inn når omfangsbestemmelser og bestemmelser om rett til å gjøre gjeldende tariffavtaler utformes.

Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere

13.03.18

Rapporten "Et trygt sted å vente", viser at det alt for ofte glipper når mottakene skal dekke ungdommenes grunnleggende behov. Det er UDI som har omsorgsansvaret for denne gruppen, og i de siste årene har botiden for enslige mindreårige i mottak gått kraftig opp. Rapporten er skrevet av Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum, i samarbeid med psykolog Magne Raundalen

NTL er godt kjent blant statsansatte

13.03.18

Hvordan oppfatter fagorganiserte og uorganiserte i statlige virksomheter arbeidstakerorganisasjonenes arbeid for medlemmene? Dette notatet viser resultatene fra en undersøkelse rettet til ansatte i staten og gjennomført av Fafo i januar 2018. Den viser at NTL er det desidert best kjente forbundet blant statsansatte. Åsmund Arup Seip har gjennomført undersøkelsen.

Er videreutdanningen i barnehager bra nok?

12.03.18

Styrere og lærerere som har deltatt på videreutdanning skal vurdere innhold og organisering, læringsutbytte og endring av egen praksis. Utdanningsdirektoratet har bestilt undersøkelsen, som også vil se på hvordan barenehageeier har tilrettelagt for deltakelse. Den skal gjennomføres av Ragnhild Steen Jensen (bildet), Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi