logo fafo 194x64
  • Et nasjonalt fortrinn

    17. februar 2017

    Slik beskrives de samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene i en evaluering fra Norges forskningsråd. Om Fafo sier evalueringen at instituttet har en unik rolle i det norske forskningssystemet og at instituttets forskning har stor betydning for samfunnsutviklingen. Fafo har høy kvalitet både i den policy-relevante og i den vitenskapelige publiseringen, og viser at dette er gjensidig avhengige og like viktige mål for forskningen. I den svært positive evalueringen understrekes det at instituttene gir viktige bidrag til politisk og sosial utvikling, at de har stor evne til å forstå brukeres og oppdragsgiveres kunnskapsbehov og at de skårer høyt på vitenskapelig publisering.

Jon Horgen Friberg redaktør av Norsk sosiologisk tidsskrift

20.02.17

Barn av innvandrere er tema i det nylig oppstartede Norsk sosiologisk tidsskrift (som er en sammenslåing av Sosiologi i dag og Sosiologisk tidsskrift). Fafos Jon Horgen Friberg er redaktør. Innvandringens langsiktige konsekvenser vil langt på vei avgjøres av hvordan det går med deres etterkommere.

Fred som betingelse for utvikling - Guatemala viser vei

16.02.17

Fred ses på som en forutsetning for utvikling. Men hva innebærer dette på nasjonalt nivå? Spørsmålet stilles av Jimena Leiva Roesch og Mona Christophersen (bildet) i  artikkelen Does peace always produce development? Guatemala offers some clues, publisert i The Global Observatory.

Se opptak: Seminar om barne- og ungdomsarbeidere

15.02.17

På denne Fafo-frokosten presenteres en ny rapport som viser at barne- og ungdomsarbeiderne ikke får brukt sin kompetanse fullt ut.

Ny Fafo-rapport: Gjør fagbrevet en forskjell?

15.02.17

Det er langt fram før barne- og ungdomsfaget er forankret i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Samtidig har barne- og ungdomsarbeiderne et klart potensial. Deres kompetanse kommer til uttrykk gjennom faglig trygghet, større bevissthet om valg av aktiviteter og fortrolighet med fagspråket. Det viser denne rapporten som er skrevet av Mona Bråten og Anna Hagen Tønder.

Se opptak: Vil delingsøkonomien endre arbeidslivet?

14.02.17

Delingsøkonomien er i vekst og forretningsmodellene kjennetegnes av et høyt innslag av selvstendig næringsvirksomhet, frilansere, deltidsarbeid og tilkallingskontrakter. Dette seminaret sputer hvilke løsninger og alternativer partene i arbeidslivet ser for seg i møtet med nye forretningsmodeller og løsere tilknytningsformer?

Ny Fafo-rapport: Retur som avtalt?

13.02.17

Til enhver tid oppholder det seg personer i Norge med utreiseplikt, som myndighetene ønsker å returnere. Returavtaler er et sentralt tiltak, og siden årtusenskiftet har antall avtaler økt fra fem til 31. I hvilken grad fører avtalene til endringer i retur- og ankomstmønstre? Det er spørsmålet som belyses i rapporten, som er skrevet av Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk.

Ny Fafo-rapport om kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet

13.02.17

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Med innkjøp av varer og tjenester for 183 milliarder kroner årlig, har det stor betydning at leverandører og underleverandører følger lover og regler. Tiltakene er i hovedsak knyttet til rollen som innkjøper. Rapporten er skrevet av Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Beate Sletvold Øistad, sammen med Emil Cappelen Bjøru og Maja Tofteng ved Samfunnsøkonomisk analyse.

Ny rapport om delingsøkonomien i Norden

09.02.17

Fafo-forskerne Kristin Jesnes og Jon Erik Dølvik har laget en kunnskapsstatus for Nordisk ministerråd. Her ser de på konsekvenser av delingsøkonomien for arbeidsforholdene i de nordiske landene. De gjør også rede for hvordan arbeidslivets parter forholder seg til lovlighet, regulering, beskatning og konkurranse.

Nytt prosjekt om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

09.02.17

Det finnes mye kunnskap om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på samfunnsnivå. Men hva som skjer ute på arbeidsplassene, vet vi mindre om. I dette prosjektet reises spørsmålet om hva det er som bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller i virksomhetene. Ragnhild Steen Jensen er prosjektleder og skal se nærmere på bransjene varehandel, transport, sykehjem og barnehage. LO er oppdragsgiver.

Fem fine år med Fafo-tv

07.02.17

7. februar kan vi markere at det er fem år siden første gang Fafo overførte en Fafo-frokost direkte i Fafo-tv. Vår samarbeidspartner var da som nå LO Media, som fortsatt styrer sendingene med fast hånd fra sin faste plass på toppen av auditoriet. Direkte sending var eneste tilbud dengang. I dag ligger alle våre sendinger tilgjengelige i opptak på vår egen YouTube-kanal.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi