logo fafo 194x64
  • Fafo-tv 24. april 14:00 om lokalt partssamarbeid

    18. april 2017

    Forskning viser at en av tre tillitsvalgte ikke deltar i partssamarbeid lokalt.  I Danmark har de lokale partene fått større handlingsrom til å inngå lokale avtaler om for eksempel arbeidstid. Vi presenterer funn fra norsk og dansk forskning om medbestemmelse i virksomhetene. Det blir debatt mellom Handel og Kontor og Virke om samarbeidet i varehandelen.

Fra bostedsløs til varig bolig

21.04.17

Inger Lise Skog Hansen har evaluert forsøk med den amerikanske modellen Housing first, ett i Bergen og ett i Sandnes. Hovedmålet for utprøvingen var å legge til rette for varig bosetting av og bedre livskvalitet for bostedsløse med rusmiddelavhengighet – og/eller psykiske lidelser. Modellen går ut på at deltakerne flytter inn i en ordinær permanent bolig i et vanlig nabolag med oppfølging.

Opptak: seminar om bolig i rus og psykisk helsearbeid

21.04.17

Rus og psykisk helsearbeid er områder hvor mange kommuner har store utfordringer. I Bergen og Sandnes har man satt i gang et prosjekt kalt "Housing first". På dette seminaret ble rapporten "Fra bostedsløs til varig bolig" lansert av Inger Lise Skog Hansen. 

Midlertidige ansettelser 2016

21.04.17

I dette notatet presenterer Kristine Nergaard tall for midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv til og med 2016. Et sentralt spørsmål er om andelen midlertidig ansatte har økt i etterkant av endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. juli 2015. Datagrunnlaget er SSBs arbeidskraftundersøkelser (AKU), inkludert tilleggsundersøkelser til AKU 2014 og 2016.

Faktafilm om seniorer i arbeidslivet

21.04.17

Gunvor Næss Larsson møtte stereotypisk tenkning i jakten på ny jobb. I denne filmen ser du hva noen av landets fremste forskere på seniorpolitikk sier om myter og fakta om seniorer. Blant disse er Anne Inga Hilsen (bildet) og Åsmund Hermansen fra Fafo.

Ulike metoder og virkemidler

20.04.17

Fafo-forsker Guri Tyldum og Odd Isungset fra Brennpunkt diskuterte de ulike måtene å undersøke tigging og kriminalitet blant tilreisende fra Romania på Dagsnytt18. Les også Tyldums og Jon Horgen Fribergs kommentarer til Brennpunkt-dokumentaren på Facebook.

Evaluering av matematikkeksamen

19.04.17

Fafo skal i samarbeid med HIOA evaluere matematikkeksamen i 10. trinn fra 2017 til 2019, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. For elevene er kvaliteten på en eksamen avhengig av at den måler de ferdighetene som skal måles, og at det sikres likebehandling. Den må også oppleves å være rettferdig fra år til år for å ha legitimitet. Prosjektleder er Jon Rogstad. Forskere er Silje Andresen (bildet) og Kaja Reegård.

FNs Benghazi?

05.04.17

Etter drapene av FNs etterforskere i DR Kongo, er det forståelig om FN etablerer nye restriktive sikkerhetsregler. Men faktum er at dette kan virke mot sin hensikt. Det skriver Kathleen M. Jennings i et innlegg i Nye meninger. Mark Taylor har publisert innlegget "Killing investigators blinds us all" om samme tema hos Institute for Human Rights and Business.

Opptak Fafo-tv: Opphold i asylmottak og konsekvenser for integrering

04.04.17

På seminaret ble hovedfunn fra Fafo-rapporten "Opphold i asylmottak. Konsekvenser for levekår og integrering", presentert.

Hvordan virker lange opphold i asylmottak?

04.04.17

Flyktninger som kom til et asylmottak i årene fra 2005 til 2010, og som senere er blitt bosatt, var i gjennomsnitt 625 dager i et asylmottak. I denne rapporten undersøker vi hvordan dette oppleves, og hvilke konsekvenser lange opphold har for integreringen. Belastningene er særlig store for flyktninger med helseproblemer. Rapporten er skrevet av Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang

Fafo-tv opptak: Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

03.04.17

Uten godkjent fagutdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. De har dermed fått lavere lønn enn de burde hatt, og bedriftene har ikke fått utnyttet kvalifisert kompetanse. Nå er det innført en ny godkjenningsordning. Fag på vandring var tema på dette Fafo Østforum seminaret

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi