logo fafo 194x64

Nyheter

Kristine Nergaard

Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

30. juni 2017

I et nytt notat bringer Kristine Nergaard oppdaterte tall for arbeidsutleie fra bemanningsselskap og selvstendig næringsdrivende i norsk arbeidsliv for 2016. Hun gir en første drøfting av omfanget av innleie av arbeidskraft innen bygg og anlegg. Denne drøftingen vil bli utdypet i sluttrapporten fra prosjektet Tilknytningsformer i arbeidslivet, som vil foreligge i løpet av første halvår  2018.

Dag Olberg

Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken

28. juni 2017

Anna Hagen Tønder og Dag Olberg skal kartlegge bestemmelser om kompetanseutvikling i tariffavtalene. Dette skal danne grunnlaget for en diskusjon om hvordan partene gjennom tariffoppgjørene kan sikre arbeidstakerne nødvendig kompetanse. Prosjektet gjennomføres på oppdrag for LO.

Hanne Kavli

Tøffere for innvandrerkvinner å bli i jobb

28. juni 2017

Politikerne bør interessere seg for hva som skal til for at flere innvandrede kvinner ikke bare får seg en jobb, men også blir i stand til å beholde den, mener Fafo-forsker Hanne Kavli.

Åsmund Arup Seip

Makt og kontroll for offentlige arbeidsgivere

27. juni 2017

Åsmund Arup Seip har sammen med Nana Wesley Hansen ved Københavns Universitet publisert en artikkel i European Journal of Industrial Relation. Den handler om offentlige arbeidsgiveres muligheter til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår, og omfatter Norge, Sverige og Danmark. To av temaene er politisk innblanding og desentraliserte lønnsforhandlinger.

Torgeir Nyen

Fafo med i internasjonalt prosjekt om fag- og yrkesopplæring

26. juni 2017

Fafo deltar i prosjektet Changing Role of VET, som er ledet av forskningsinstituttet 3s i Wien. Forskere er Torgeir Nyen, Kristin Alsos, Anna Hagen Tønder og Kaja Reegård. Fafo bidrar med beskrivelser og analyser av Norge når det gjelder hvilke eksterne faktorer som påvirker fag- og yrkesopplæringen, yrkesutdanning på høyere nivå, og yrkesfaglig videreutdanning.

Sissel Trygstad

Offentlig ansattes ytringsfrihet

22. juni 2017

Sissel Trygstad presenterte i dag de første resultatene fra en undersøkelse om offentlig ansattes ytringsfrihet. Undersøkelsen omfatter både saker som har vært til behandling hos sivilombudsmannen og som er offentlig tilgjengelig. Presentasjonen fant sted på et arrangement hos Fritt ord, som også har finansiert undersøkelsen.

 Anne Mette Ødegård

Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

22. juni 2017

Den internasjonale oppmerksomheten rundt sosial bærekraft kommer fra supermarkeder og ulike interesseorganisasjoner, inkludert miljøorganisasjoner. I dette prosjektet har Nofima og Fafo sett på hvilke krav som kan bli reist og hvordan norsk fiskeri kan møte disse.  Anne Mette Ødegård (Fafo) har sammen med Pirjo Honkanen og Bjørg Helen Nøstvold fra Nofima skrevet rapporten.

Tone Sommerfelt

Innsats for jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk

21. juni 2017

I dette prosjektet skal innsatsen for å ivareta jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk kartlegges. Anne Hatløy (prosjektleder) og Tone Sommerfelt (bildet) gjennomfører prosjektet på oppdrag fra Plan Norge.

Tove Midtsundstad

Arbeidsmiljøets betydning for eldre arbeidstakere

20. juni 2017

Hva påvirker pensjoneringsatferden? Fafo har i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og nordiske partnere samlet kunnskap om arbeidsmiljøets betydning for eldres yrkesaktivitet. Notatet er skrevet av Fafo-forskerne Tove Midtsundstad (bildet)  og Anne Inga Hilsen, i samarbeid med Ingrid Sivesind Mehlum (STAMI).
Se opptak fra seminaret: Hva påvirker pensjoneringsatferden i Norgen og Norden

Arne Backer Grønningsæter

Forebygging av HIV blant rusmisbrukere i Nordvest-Russland

16. juni 2017

Arne Grønningsæter er medforfatter på en artikkel med tittelen “Until people start dying in droves, no actions will be taken”. Den er publisert i Harm Reduction Journal, og handler om tiltak mot HIV blant rusmisbrukere i Nordvest-Russland.

Rolf K. Andersen

Norske bedrifter og østeuropeisk arbeidskraft

14. juni 2017

Hva er norske bedrifters bruk og erfaring med østeuropeisk arbeidskraft? Vi har undersøkt situasjonen i tre bransjer i tre omganger: 2006, 2009 og 2017. Det er bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant som er omfattet av undersøkelsen. Dette notatet er basert på en presentasjon som ble holdt i Fafo Østforum 8. juni 2017, av Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård

Ragna Lillevik

Innvandrerorganisasjoners rolle i integrering

13. juni 2017

Hva er det som bidrar til at innvandrerorganisasjoner og kommuner lykkes i å samarbeide om integrering? Dette lykkes best der forvaltningen opptrer ubyråkratisk, ser på innvandrerorganisasjonene som likeverdige partnere og skaper møteplasser i form av fysiske steder og dialogfora. Fafo-forskerne Ragna Lillevik (bildet) og Beret Bråten har sett nærmere på praksis i 20 kommuner.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi