logo fafo 194x64

Nyheter

Kaja Reegård disputerer

Kaja Reegård disputerer

28. mars 2017

Disputasen forgår på SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen den 31. mars. Tittel på avhandlingen er "Vague orientations and weak institutions. A study of students and apprentices in vocational education and training for retail and office work in Norway".

Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser

Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser

27. mars 2017

I dette notatet presenteres en kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser, både fra Norge og andre land. Denne vil benyttes i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal foreta en gjennomgang av arbeidsmiljølovens regler om varsling. Notatet er skrevet av Sissel Trygstad

Læringsmiljø for flyktningebarn i Jordan

Læringsmiljø for flyktningebarn i Jordan

27. mars 2017

Dette prosjektet har sett nærmere på læringsmiljøet i Jordans offentlige barneskoler, hvor det er mange syriske flyktningbarn. På et seminar i januar drøftet nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner, FN-systemet og giverland temaet. Fafos forskningsdel bygger på skolebesøk, fokusgruppeintervjuer og en husholdssurvey i provinsen Mafraq nord i landet.

Truer populismen vår tro på myndighetene?

Truer populismen vår tro på myndighetene?

24. mars 2017

Hør danske Per Mouritsen (bildet) fra Århus universitet og Fafos Tone Fløtten på Studio 2 i P2, der de snakker om den danske og nordiske velferdsstaten og tilliten vi har til samfunnets institusjoner.

Hva kan true tilliten i det norske samfunnet?

Hva kan true tilliten i det norske samfunnet?

23. mars 2017

Det sies at det tar lang tid å bygge opp tillit og kort tid å bryte den ned. Nordmenn regnes blant de mest tillitsfulle i verden. Vi har tillit til hverandre, til myndighetene, politikere, forhandlingssystemet og forskere. Hva kan true det tillitsbaserte norske samfunnet? Spørsmålet reises i et innlegg skrevet av Tone Fløtten, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård.

Offentlige tariffområder – endring og praktisering

Offentlige tariffområder – endring og praktisering

21. mars 2017

Hvilke tariffmessige konsekvenser får omorganiseringer av offentlige tjenester og oppgaver? I denne rapporten, skrevet av Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg, ser forfatterne på virkningen innen seks områder: pleie og omsorg, renhold, barnehager, kantine og avfallsbehandling. Rapporten er finansiert av LO.

Å bli eldre med hiv

Å bli eldre med hiv

17. mars 2017

Den medisinske utviklingen har gjort at det er en betydelig gruppe hivpositive over 50 år. Hvordan er det å bli eldre med hiv i et levekårs- og livskvalitetsperspektiv? Det er spørsmålet i pilotstudien som er utført av Arne Backer Grønningsæter. Den viser at bekymringene knytter seg til helse- og livssituasjonen og til eldreomsorgen sin evne til å håndtere deres behov.

Hvem vinner anbudene i elektrobransjen?

Hvem vinner anbudene i elektrobransjen?

14. mars 2017

El og IT Forbundet har fått tilbakemeldinger på at mange offentlige kontrakter tildeles bedrifter med lav grunnbemanning. Forbundet ønsker derfor å kartlegge hvem som vinner anbudene. Hovedhensikten er å se hvordan bedriftene bemannes, det vil si andelene faste og midlertidige stillinger, samt omfang av underentrepriser. Rolf K. Andersen og Mona Bråten skal gjennomføre prosjektet.

HMS-utfordringer når man jobber alene

HMS-utfordringer når man jobber alene

13. mars 2017

Større grad av alenearbeid er en trend blant flere yrkesgrupper. Samtidig er kunnskapen om HMS-utfordringer knyttet til alenearbeid svært begrenset. Mona Bråten skal, på oppdrag fra LO, kartlegge omfanget av alenearbeid for ulike medlemsgrupper, HMS-utfordringer og hvilke systemer og rutiner virksomhetene har når det gjelder å forebygge risiko for ulykke og helseskade.

Hvordan står det til med ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren?

Hvordan står det til med ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren?

09. mars 2017

Blant ansatte i kommuner og fylkeskommuner er det rundt 20 prosent som har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold det siste året. Seks av ti varslet om forholdet. Dette kommer fram i denne rapporten, som handler om ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren. Den er laget på oppdrag fra KS og er forfattet av Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad.

Seksuell trakassering på jobben

Seksuell trakassering på jobben

08. mars 2017

I denne rapporten har Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad undersøkt omfanget av seksuell trakassering i hotell og restaurant og helse og omsorg: Hvem trakasserer, hvor ofte skjer det og hvilke konsekvenser har det for arbeidstakerne? Det reises også spørsmål om hvordan arbeidsgiverne følger opp slike saker.

Se opptak av 8. mars-seminaret: Trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet

Se opptak av 8. mars-seminaret: Trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet

07. mars 2017

Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen med seminar og mingling. Årets tema var trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet. 

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi