logo fafo 194x64

Nyheter

Hvordan fungerer tilskuddsordningen mot barnefattigdom?

16. februar 2018

Fafo har evaluert den nasjonale tilskuddsordningen som skal bidra til å inkludere barn og unge i fritids- og ferieaktiviteter. Sammenliknet med tidligere er kommunene mer oppmerksomme på barnefattigdomsutfordringene, de har et mer planmessig arbeid og samarbeider oftere med frivillige organisasjoner. Rapporten er skrevet av Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen.

Opptak Fafo-tv: Hundens år – starten på en ny æra for Kina?

15. februar 2018

Hva innebærer tanken om «sosialisme med kinesiske særtrekk i en ny æra»? Hvordan ser kinesiske ledere for seg utviklingen fram mot målet? Det er spørsmålene som ble stilt på denne Fafo-frokosten, som markerte at Hundens år starter den 16. februar. 

Hvordan fagorganisere høyt utdannede?

14. februar 2018

I dette notatet ser Jørgen Svalund på hvordan arbeidstakere med mange studiepoeng forholder seg til fagorganisering generelt, og hovedsammenslutningen Akademikerne spesielt. Svalund ser også på mulighetene for organisering av høyt utdannede arbeidstakere i et lengre tidsperspektiv, basert på prognoser for sysselsetting og utdanningsbehov fram mot 2035.

Opptak Fafo-tv: Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

12. februar 2018

Her kan du se opptak fra Fafo Østforums seminar mandag 12. februar. Det handlet om hva språk, kultur og tilhørighet betyr for hvordan man egentlig har det på jobben. Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet?

Mot nytt bedriftsdemokrati?

12. februar 2018

Fafo har påvist en kraftig nedgang i antall selskap med ansatterepresentanter i styret. Inger Marie Hagen skriver om utviklingen i det norske bedriftsdemokratiet i denne kronikken i Dagsavisen, sammen med AFI-forsker Eivind Falkum.

Hvordan øke organisasjonsgraden?

12. februar 2018

Hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden har bedt Fafo og AFI om å lage et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å styrke organisasjonsgraden i Norge. Bakgrunnen er en tendens til en fallende organisasjonsgrad, spesielt i privat sektor. Forfattere er Kristine Nergaard (bildet), Arild Henrik Steen og Ida Drange.

"Vår mann" på russisk

09. februar 2018

Åse Berit Grødeland har sammen med Leslie T. Holmes ved Unversitetet i Melbourne, skrevet kapitlet ‘Nash chelovek’ (russisk for «Vår mann») i boka Global Encyclopaedia of Informality. Russernes forståelse av og holdninger til begrepet, som har sine røtter i den sovjetiske perioden, blir analysert. «Vår mann» var til å stole på og en man kunne snakke fritt med.

Hvordan få "norsk standard" godkjent i et internasjonalt marked?

08. februar 2018

Internasjonale standarder for sosial bærekraft er i støpeskjeen. I dette prosjektet skal det vurderes hvordan norsk fangstbasert fiskerinæring kan dokumentere krav fra kunder i utlandet. Fafo er underleverandør for Nofima, og med i prosjektet er Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen.

Opptal Fafo-tv: Kan Norge selv bestemme hvordan offentlig sektor skal organiseres?

06. februar 2018

På et seminar den 6. februar spurte vi om EØS-avtalen medfører at det offentlige må etablere egne selskaper og betale skatt for å sikre like konkurransevilkår med private aktører. Lederen for regjeringens arbeidsgruppe, Erling Hjelmeng, var blant dem som holdt innledning.

Politiets relasjon til publikum

05. februar 2018

I dette prosjektet ser forskere på effekter av nærpolitireformen. Blir det endringer i politirollen? Opplever politiet å måtte avvise publikum som de skulle ønske at de kunne hjelpe, og hvordan påvirker i så fall det deres motivasjon? Niri Talberg (bildet) er en av dem som søker svar på spørsmålene sammen med Christin Wathne ved AFI, som er prosjektleder.

Er skolekonkurranser bra for læring?

01. februar 2018

WorldSkills Norway har gjennomført forsøk med skolekonkurranser i yrkesfag. I perioden fra 2015 til 2017 har flere hundre skoler arrangert konkurranser. Disse kan virke motiverende. Samtidig er forutsetningen for at dette skal gi læring at andre elever enn de som konkurrerer blir inkludert, skriver Silje Andresen og Jon Rogstad i dette notatet.

Hvordan sysselsette unge med nedsatt funksjonsevne?

01. februar 2018

Fafo skal på oppdrag fra NAV kartlegge samarbeidsformer mellom NAV og IA-virksomheter med formål om å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne. Forskerne vil utarbeide en veiviser for gode samarbeidsmodeller som ansatte i NAV, arbeidsgivere og andre samarbeidsaktører kan bruke. I tillegg til Lise Lien (bildet) er Jørgen Svalund og Leif Moland tilknyttet prosjektet.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi