logo fafo 194x64

Nyheter

Hanne Kavli med i ekspertutvalg

Hanne Kavli med i ekspertutvalg

24. mai 2017

400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive. Mange av disse har behov for å ta grunnskole og videregående opplæring for å holde seg i eller bli en del av arbeidslivet. Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal utrede hvordan de kan sikres bedre økonomisk hjelp og bistand mens de går på skolen. Fafo-forsker Hanne Kavli skal sitte i utvalget.

Redd Barna-seminar 30. mai om ernæring som bistandsfelt

Redd Barna-seminar 30. mai om ernæring som bistandsfelt

23. mai 2017

Det finnes 159 millioner barn som får for lite eller feil mat de første leveårene, og som dermed står i fare for å bli merket for livet. Ernæring er et forsømt felt i helsesatsingen. Fafo-forskerne Anne Hatløy (bildet) og Tone Sommerfelt presenterer studien "Nutrition – still nobody’s business?" sammen med Liv Elin Torheim (HiOA) på et seminar i regi av Redd Barna på Kulturhuset i Oslo.

Forebygging av antisemittisme og fordommer i skolen

Forebygging av antisemittisme og fordommer i skolen

22. mai 2017

Under programmet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) har Forskningsrådet bevilget midler til to stipendiatstillinger som skal forske på forebygging av antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen. Fafo ble valgt ut som en av fire, blant 25 søknader. Jon Rogstad (bildet) leder prosjektet.

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

19. mai 2017

Omlegging fra en brutto tjenestepensjonsordning til en påslagsmodell endrer den offentlige tjenestepensjonen. I denne rapporten analyseres kjønns- og likestillingseffekter. Studien viser blant annet at en liten gruppe vil kommer dårligere ut etter omleggingen, men det vil gjelde både kvinner og menn. Rapporten er skrevet av Geir Veland (bildet) og Jon M. Hippe fra Fafo, og Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien fra Lillevold & Partners.

Presenterte forskning for FN

Presenterte forskning for FN

19. mai 2017

Som følge av rapporten om menneskehandel på Balkanruten, ble Anette Brunovskis invitert til en workshop med sentrale FN-organisasjoner i New York på selveste 17. mai. Hun var med i diskusjonen om hva som bør være sentrale temaer for forskningen på tvangsarbeid i krig og konflikt. Rapporten er skrevet sammen med Rebecca Surtees ved Nexus Institute.

Enklere og bedre tjenestepensjoner

Enklere og bedre tjenestepensjoner

18. mai 2017

Behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor skal analyseres. Prosjektet gjennomføres av Jon M. Hippe (bildet)  sammen med Sven Iver Steen i Arntzen de Besche. Utgangspunktet er rapporten fra arbeidsgruppen som regjeringen nedsatte i forlengelsen av lønnsoppgjøret i 2016. Arbeidet skal være ferdig i august i år.

Utdanning for barn med funksjonshemming i utviklingsland

Utdanning for barn med funksjonshemming i utviklingsland

16. mai 2017

Norge har forpliktet seg til å ta problemene for barn med funksjonshemming alvorlig i bistandsarbeidet. De konkrete resultatene er imidlertid få. Det mangler inkludering av disse barna i utdanningsprogrammene. I tillegg er det for lite data om hvorvidt denne gruppa faktisk har tilgang til utdanning i utviklingsland. Kathleen Jennings har skrevet rapporten for Atlas-alliansen.

Fafo-forskeres bidrag i bok om institusjonelle endringer

Fafo-forskeres bidrag i bok om institusjonelle endringer

15. mai 2017

Jon Rogstad er en av redaktørene av antologien Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model, utgitt hos De Gruyter. Rogstad er medforfatter på flere av kapitlene, og i tillegg har Sissel Trygstad bidratt med et kapittel om varsling i norsk arbeidsliv.

Fafo-tv opptak: meklingsinstituttene i Norge, Sverige og Danmark

Fafo-tv opptak: meklingsinstituttene i Norge, Sverige og Danmark

11. mai 2017

På dette seminaret fortalte lederne for meklingsinstituttene i Norge, Sverige og Danmark om sin rolle i lønnsoppgjørene. Det ble også sett på hvilke utfordringer de står overfor.

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse

11. mai 2017

Tove Mogstad Aspøy (bildet), Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder ser i denne rapporten på kompetansebehovet til yrkesfaglærere i videregående skole. Ulike aktører er bedt om å vurdere hva slags kompetanse yrkesfaglærerne trenger og hva som kan gjøres for at flere lærere skal få dekket sine kompetansebehov.

Integrering og sosialpolitikk

Integrering og sosialpolitikk

10. mai 2017

Integrering i samfunnet, særlig for innvandrere og flyktninger, er sentralt i sosialpolitikken. Det er blant annet viktig å vite hva som har best effekt. Dette er kjernespørsmålet i kapittel 20 i "Handbook of Social Policy Evaluation" (red. B. Greve), skrevet av Hanne Kavli og Anniken Hagelund.

Hvorfor er det så vanskelig å få til fagopplæring i servicesektoren?

Hvorfor er det så vanskelig å få til fagopplæring i servicesektoren?

09. mai 2017

Kaja Reegård er ute med en artikkel om utfordringer og utsikter for å etablere en fagutdanning rettet mot varehandelen og kontorarbeid. Artikkelen er publisert i Journal of Vocational Education and Training.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi