logo fafo 194x64

Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked

Kristine Nergaard

Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

30. juni 2017

I et nytt notat bringer Kristine Nergaard oppdaterte tall for arbeidsutleie fra bemanningsselskap og selvstendig næringsdrivende i norsk arbeidsliv for 2016. Hun gir en første drøfting av omfanget av innleie av arbeidskraft innen bygg og anlegg. Denne drøftingen vil bli utdypet i sluttrapporten fra prosjektet Tilknytningsformer i arbeidslivet, som vil foreligge i løpet av første halvår  2018.

Dag Olberg

Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken

28. juni 2017

Anna Hagen Tønder og Dag Olberg skal kartlegge bestemmelser om kompetanseutvikling i tariffavtalene. Dette skal danne grunnlaget for en diskusjon om hvordan partene gjennom tariffoppgjørene kan sikre arbeidstakerne nødvendig kompetanse. Prosjektet gjennomføres på oppdrag for LO.

Åsmund Arup Seip

Makt og kontroll for offentlige arbeidsgivere

27. juni 2017

Åsmund Arup Seip har sammen med Nana Wesley Hansen ved Københavns Universitet publisert en artikkel i European Journal of Industrial Relation. Den handler om offentlige arbeidsgiveres muligheter til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår, og omfatter Norge, Sverige og Danmark. To av temaene er politisk innblanding og desentraliserte lønnsforhandlinger.

Torgeir Nyen

Fafo med i internasjonalt prosjekt om fag- og yrkesopplæring

26. juni 2017

Fafo deltar i prosjektet Changing Role of VET, som er ledet av forskningsinstituttet 3s i Wien. Forskere er Torgeir Nyen, Kristin Alsos, Anna Hagen Tønder og Kaja Reegård. Fafo bidrar med beskrivelser og analyser av Norge når det gjelder hvilke eksterne faktorer som påvirker fag- og yrkesopplæringen, yrkesutdanning på høyere nivå, og yrkesfaglig videreutdanning.

Sissel Trygstad

Offentlig ansattes ytringsfrihet

22. juni 2017

Sissel Trygstad presenterte i dag de første resultatene fra en undersøkelse om offentlig ansattes ytringsfrihet. Undersøkelsen omfatter både saker som har vært til behandling hos sivilombudsmannen og som er offentlig tilgjengelig. Presentasjonen fant sted på et arrangement hos Fritt ord, som også har finansiert undersøkelsen.

 Anne Mette Ødegård

Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

22. juni 2017

Den internasjonale oppmerksomheten rundt sosial bærekraft kommer fra supermarkeder og ulike interesseorganisasjoner, inkludert miljøorganisasjoner. I dette prosjektet har Nofima og Fafo sett på hvilke krav som kan bli reist og hvordan norsk fiskeri kan møte disse.  Anne Mette Ødegård (Fafo) har sammen med Pirjo Honkanen og Bjørg Helen Nøstvold fra Nofima skrevet rapporten.

Rolf K. Andersen

Norske bedrifter og østeuropeisk arbeidskraft

14. juni 2017

Hva er norske bedrifters bruk og erfaring med østeuropeisk arbeidskraft? Vi har undersøkt situasjonen i tre bransjer i tre omganger: 2006, 2009 og 2017. Det er bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant som er omfattet av undersøkelsen. Dette notatet er basert på en presentasjon som ble holdt i Fafo Østforum 8. juni 2017, av Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård

Ragnhild Steen Jensen

En standard for likestilt arbeidsliv?

12. juni 2017

Dette er et prosjekt som følger opp arbeidet Fafo gjorde med å utvikle en likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter. Det er satt igang et pilotprosjekt i Agderfylkene. Fafo skal bidra med intervjuer i forsøksvirksomhetene og utvikle en intervjuguide som kan brukes videre. Oppdragsgiver er Næringsforeningen i Kristiansandregionen, og prosjektleder er Ragnhild Steen Jensen.

Østforum seminar om bedriftenes erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

Østforum seminar om bedriftenes erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

09. juni 2017

Torsdag 8. juni fra 14 til 16 ble det presentert nye tall over bedriftenes bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant.
Les mer på arbeidslivet.no: Færre bruker østeuropeisk arbeidskraft, men ansetter oftere fast.

Erfaringer med styrerepresentasjon for utenlandske ansatte

Erfaringer med styrerepresentasjon for utenlandske ansatte

07. juni 2017

Det er stadig flere internasjonale selskaper i Norge. Dette reiser spørsmål om ansatte i datterselskaper i utlandet vil delta i valget av medlemmer til morselskapets styre. Inger Marie Hagen vil sammen med forskere fra Danmark, Sverige og Finland kartlegge erfaringer på oppdrag fra ETUI.

Hvordan er arbeidsmarkedet for nyutdannede helsefagarbeidere?

Hvordan er arbeidsmarkedet for nyutdannede helsefagarbeidere?

01. juni 2017

Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen skal kartlegge hvordan det går med nyutdannede helsefagarbeidere på arbeidsmarkedet og om de tar videre utdanning. Kartleggingen baseres på registerdata fra Statistisk sentralbyrå og tar utgangspunkt i de som var lærlinger i perioden 2013-2015. Resultatene skal presenteres på landsmøtet til Fagforbundet 20. oktober i år.

Organisering og avtaler i finansnæringen

Organisering og avtaler i finansnæringen

31. mai 2017

Prosjektet skal beskrive og analysere hvordan avtaleverket virker i finanssektoren når det gjelder opprettelse av tariffavtale og mulighet for organisasjonene til å kunne betjene egne medlemmer gjennom et tillitsvalgtapparat. Åsmund Arup Seip og Kristin Alsos skal jobbe med prosjektet.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi