logo fafo 194x64

Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked

KS-veileder om ytringsfrihet og varsling

22. september 2017

KS har revidert sin veileder om ytringsfrihet og varsling i tråd med nytt regelverk fra 2017. Fafo-rapporten "Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner" (skrevet av Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad) inngikk som en del av kunnskapsgrunnlaget for den nye veilederen.

Permitteringsordninger i andre land

12. september 2017

Jørgen Svalund (bildet) og Johannes Oldervoll skal lage en oversikt over permitteringsliknende ordninger i Danmark, Finland, Sverige, Belgia, Tyskland, Østerrike og Storbritannia. Hvordan er disse organisert, og hvilke krav og betingelser gjelder? Hvordan skiller ordningene seg fra det norske systemet? Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet.

Anna Hagen Tønder med i offentlig utvalg

05. september 2017

Regjeringa har sett ned et offentlig utvalg som skal se nærmere på videregående opplæring. Ett av spørsmålene er om strukturen og innholdet gir de beste forutsetningene for å fullføre. Fafo-forsker Anna Hagen Tønder er ett av medlemmene i utvalget som skal ledes av Unio-leder Ragnhild Lied.

Fagarbeidere og fagopplæringens betydning for innovasjon

29. august 2017

Fafo skal i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) undersøke fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon i bedriftene. Ett spørsmål er om fagarbeiderens rolle påvirkes av robotisering og automatisering. Fafo-forskere er Torgeir Nyen (bildet), Johannes Oldervoll og Johan Røed Steen. Rolf Røtnes og Mikkel Myhre Walbækken deltar fra SØA. NHO er oppdragsgiver.

Hva inneholder lokale særavtaler i kommunene?

28. august 2017

Dette prosjektet, som er på oppdrag fra KS, skal kartlegge omfanget av og innholdet i lokale særavtaler i kommunal sektor. Hovedvekten er på særavtaler som ikke er hjemlet i sentrale særavtaler. Arbeidet skal utføres av Kristin Alsos og Kristine Nergaard (bildet).

Varehandelen som inkluderingsarena

17. august 2017

Butikkjobb er inngangsporten til arbeidslivet for mange unge arbeidstakere og for de som ikke har eller ønsker særlig utdanning. Varehandelen tar også imot mange via arbeidstrening i regi av NAV. Denne rapporten, som er skrevet av Ragnhild Steen Jensen (bildet) og Kristine Nergaard, handler om hvordan  varehandelen fungerer som inkluderingsarena. Undersøkelsen er initiert av Hovedorganisasjonen Virke og er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Kommunenes erfaringer med endringer i arbeidsmiljøloven

16. august 2017

Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser var ment å øke arbeidsgivernes fleksibilitet. Retten til utvidet stilling skulle gi deltidsansatte sterkere rettigheter. I denne rapporten undersøker vi hvilke utslag endringene har hatt for kommunene. Rapporten er skrevet av Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad, og er finansiert av KS.

TiSA-avtalen. Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten

15. august 2017

TiSA - Trade in Services Agreement - er en avtale om handel med tjenester, som 50 land forhandler om. Kritikerne frykter økt konkurranse og at avtalen vil begrense vår mulighet til å regulere tjenester. Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip konkluderer med at TiSA trolig ikke vil begrense norske myndigheters handlingsrom ut over de forpliktelsene som allerede finnes.

Ny bok om europeisk fagbevegelse

03. august 2017

Jon Erik Dølvik har forfattet kapitlet "Norwegian trade unions and the ETUC: a changing relationship" i en ny bok om europeisk fagbevegelse. Boken "National trade unions and the ETUC: A history of unity and diversity" er redigert av Andrea Ciampani og Pierre Tilly, og er en
oppfølging av boken 1973-2013: 40 års historie av European Trade Union Confederation.

Stipendiatstilling om arbeidslivets parter, tariffavtaler og forhandlinger

01. august 2017

Ved Fafo er det ledig et PhD-stipendiat knyttet til fagbevegelsesprogrammet. Fagbevegelsesprogrammet er finansiert av LO, og er et flerårig forskningsprogram som omfatter kollektive partsforhold i arbeidslivet, tariffavtaler og tarifforhandlinger i et komparativt nordisk-europeisk perspektiv.

Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

30. juni 2017

I et nytt notat bringer Kristine Nergaard oppdaterte tall for arbeidsutleie fra bemanningsselskap og selvstendig næringsdrivende i norsk arbeidsliv for 2016. Hun gir en første drøfting av omfanget av innleie av arbeidskraft innen bygg og anlegg. Denne drøftingen vil bli utdypet i sluttrapporten fra prosjektet Tilknytningsformer i arbeidslivet, som vil foreligge i løpet av første halvår  2018.

Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken

28. juni 2017

Anna Hagen Tønder og Dag Olberg skal kartlegge bestemmelser om kompetanseutvikling i tariffavtalene. Dette skal danne grunnlaget for en diskusjon om hvordan partene gjennom tariffoppgjørene kan sikre arbeidstakerne nødvendig kompetanse. Prosjektet gjennomføres på oppdrag for LO.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi