logo fafo 194x64

Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked

Arbeidsinnvandrere og rus

17. november 2017

Åsmund Arup Seip har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge. Mange av disse har opplevd å arbeide under dårlige, og i noen tilfeller ulovlige, betingelser. I denne rapporten kartlegges det hvilke faktorer som gir risiko for rusmiddelmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere.

Hvordan møte digitaliseringen?

14. november 2017

Tirsdag 21. november vil professor Wolfgang Schroeder innlede om hvordan tysk fagbevegelse har jobbet med utfordringer knyttet til digtalisering. Ny teknologi endrer både verdikjeder, forretningsmodeller, kompetansebehov og maktforhold i arbeidslivet. Hva Norden kan lære av erfaringene er ett av spørsmålene for dette seminaret, som starter klokka 14 hos Fafo.

Kontroll og overvåkning øker ledelsens innflytelse

02. november 2017

Mona Bråten (Fafo) og Tommy Tranvik (Universitetet i Oslo)  har skrevet en artikkel om kontroll og overvåkning i arbeidslivet i tidsskriftet Management Revue - Socio-Economic Studies, 28 (3). Den handler om mobile arbeidstakere, som sjåfører.  En konsekvens av økende elektronisk kontroll er at ledelsen får større innflytelse på bekostning av de ansatte. Utgaven er et spesialnummer med tittelen "Digital Working Life".

Nordisk prosjekt om framtidas arbeidsliv

25. oktober 2017

På oppdrag fra Nordisk ministerråd skal Fafo lede et prosjekt om framtidas arbeidsliv. 25 forskere fra de nordiske landene skal undersøke hvordan digitalisering, nye forretningsmodeller og tilknytningsmåter påvirker de nordiske arbeidslivsmodellene. En samlet rapport kommer i 2020. Forskere fra Fafo er Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik (bildet), Kristin Jesnes, Johan Røed Steen og Kristine Nergaard.

Aktive ungdomsmedlemmer i LO?

23. oktober 2017

LO-forbundene har i dag et betydelig antall unge medlemmer. Men gir LOs ungdomssatsing aktive medlemmer og tillitsvalgte? I dette prosjektet skal Kristin Jesnes (bildet) og Elin Svarstad se nærmere på ungdomsaktivitetene.

Fagforbundets ungdomsbarometer

17. oktober 2017

I denne rapporten presenteres resultatene fra Fagforbundets ungdomsbarometer 2017. Trygghet og rettferdighet er stikkord for hva ungdom mellom 16 og 25 år  ønsker seg. De er blant annet spurt om hva som er viktig for yrkesvalg, fagforeningsmedlemskap og interesse for politiske saker. Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård har skrevet rapporten.

Redde ansatte lar være å varsle

13. oktober 2017

Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere begrenser ansattes ytringsfrihet i strid med Grunnlovens paragraf 100. Forskningen viser også at det kan være risikofylt å stille kritiske spørsmål eller varsle om ulovlige og uetiske forhold på arbeidsplassen. Det skriver Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård i en kronikk i FriFagbevegelse.

Hva mener arbeidsgivere om foreldrepermisjon?

11. oktober 2017

Forhold på arbeidsplassen er viktige for hvordan man ønsker å benytte seg av rettighetene til foreldrepermisjon. I dette prosjektet, som er på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, kartlegges arbeidsgivernes holdninger til foreldrepermisjon. Det spørres også om det tilrettelegges for balanse mellom arbeids- og familieliv. Forskere er Inger Marie Hagen (bildet), Anne Hege Strand og Vilde Marie Ørnung.

Personvern og teknologisk utvikling

29. september 2017

Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å samle inn stadig større mengder opplysninger om når, hvor og hvordan arbeidsoppgaver utføres. Neste år innføres EUs forordning for personvern i norsk lov. Det vil få konsekvenser for virksomhetenes bruk av kontrolltiltak rettet mot ansatte. Mona Bråten har publisert en artikkel i Magma 6/2017 om temaet.

Opptak Fafo-tv: Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

26. september 2017

Arbeidslivskriminalitet er ikke noe nytt. Men den store arbeidsinnvandringen i årene etter 2004 skapte grunnlag for mer kriminalitet. På dette seminaret fikk vi presentert både den historiske utviklingen i arbeidslivskriminalitet og en fersk statusrapport om arbeidslivskriminalitet anno 2017

Filmkveld om varsling

25. september 2017

På Cinemateket skal det torsdag dreie seg om varsling. Før filmen "The Insider" vises, vil Fafos Sissel C. Trygstad (bildet) og Espen Engh (direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene) snakke om forholdene for varslere i Norge. Hvordan blir varslere møtt? Hvordan er det å varsle om faglige forhold?

KS-veileder om ytringsfrihet og varsling

22. september 2017

KS har revidert sin veileder om ytringsfrihet og varsling i tråd med nytt regelverk fra 2017. Fafo-rapporten "Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner" (skrevet av Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad) inngikk som en del av kunnskapsgrunnlaget for den nye veilederen.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi