logo fafo 194x64

Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked

Hvordan fagorganisere høyt utdannede?

14. februar 2018

I dette notatet ser Jørgen Svalund på hvordan arbeidstakere med mange studiepoeng forholder seg til fagorganisering generelt, og hovedsammenslutningen Akademikerne spesielt. Svalund ser også på mulighetene for organisering av høyt utdannede arbeidstakere i et lengre tidsperspektiv, basert på prognoser for sysselsetting og utdanningsbehov fram mot 2035.

Mot nytt bedriftsdemokrati?

12. februar 2018

Fafo har påvist en kraftig nedgang i antall selskap med ansatterepresentanter i styret. Inger Marie Hagen skriver om utviklingen i det norske bedriftsdemokratiet i denne kronikken i Dagsavisen, sammen med AFI-forsker Eivind Falkum.

Hvordan øke organisasjonsgraden?

12. februar 2018

Hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden har bedt Fafo og AFI om å lage et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å styrke organisasjonsgraden i Norge. Bakgrunnen er en tendens til en fallende organisasjonsgrad, spesielt i privat sektor. Forfattere er Kristine Nergaard (bildet), Arild Henrik Steen og Ida Drange.

Hvordan få "norsk standard" godkjent i et internasjonalt marked?

08. februar 2018

Internasjonale standarder for sosial bærekraft er i støpeskjeen. I dette prosjektet skal det vurderes hvordan norsk fangstbasert fiskerinæring kan dokumentere krav fra kunder i utlandet. Fafo er underleverandør for Nofima, og med i prosjektet er Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen.

Politiets relasjon til publikum

05. februar 2018

I dette prosjektet ser forskere på effekter av nærpolitireformen. Blir det endringer i politirollen? Opplever politiet å måtte avvise publikum som de skulle ønske at de kunne hjelpe, og hvordan påvirker i så fall det deres motivasjon? Niri Talberg (bildet) er en av dem som søker svar på spørsmålene sammen med Christin Wathne ved AFI, som er prosjektleder.

Hvordan forebygge seksuell trakassering i hotell og restaurant?

31. januar 2018

Beate Sletvold Øistad (bildet) og Mona Bråten skal intervjue arbeidsgivere og ansatte ved tre store hoteller i Norge, Sverige og Danmark. Målet er å skaffe kunnskap om forebygging og håndtering av seksuell trakassering. Lovreguleringen i de tre landene er bakteppet for vurdering av intervjudataene. Oppdragsgiver er Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Færre ansatte i styrerommene

29. januar 2018

Kun hvert femte selskap har ansatterepresentanter i styret. Mens styret har blitt viktigere, har fagbevegelsens oppmerksomhet om styreplassene forblitt lav, skriver Inger Marie Hagen i denne kronikken.

Assistentenes stilling i oppvekstsektoren

17. januar 2018

Fafo skal på oppdrag fra Fagforbundet samle det som finnes av kunnskap om assistentens stilling i oppvekstsektoren. Det vil si en gjennomgang av litteratur og statistikk. Mona Bråten (bildet) er prosjektleder. Hun er sammen med Johannes Oldervoll, Bård Jordfald og Elin Svarstad på dette prosjektet.

Kortsiktige fordeler, langvarig skade?

12. januar 2018

Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen har publisert en artikkel i IJRVET, nr 4(4) 2017, om tilbudet til elever som ikke får læreplass (alternativt Vg3). Alternativ opplæring ute i arbeidslivet kan under visse betingelser hjelpe unge i å fullføre yrkesutdanningen, men en slik organisering kan på lang sikt undergrave arbeidet med å skaffe nok læreplasser, hevder de i artikkelen.

Fafo-frokost 11. januar om plattformøkonomiens rolle i arbeidslivet

04. januar 2018

Den nye Fafo-rapporten «Når sjefen er en app» konkluderer med at plattformøkonomien (også kalt delingsøkonomien) skaper få arbeidsplasser. På denne frokosten stilles blant annet spørsmålet om plattformene etter hvert blir mer lik tradisjonelle virksomheter? Fafo-forskerne Beate Sletvold Øistad og Kristin Jesnes presenterer funn fra rapporten.

Verneombudsordningen i en ny tid

03. januar 2018

Bygge- og anleggsnæringen har vært gjennom store endringer de siste årene. Summen av disse har Mona Bråten og Rolf K. Andersen definert som «en ny tid» for verneombudsordningen. En av konklusjonene er at verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet først og fremst er reaktiv. Prosjektet er finansiert av RVO-fondet i bygg og anlegg.

Elin Svarstad stipendiat på fagbevegelsesprogrammet

02. januar 2018

Hun skal skrive om hvordan desentralisering av lønnsdannelsen påvirker lønnsstrukturen og bedriftenes lønnsomhet. Elin starter i stipendiatstillingen rundt nyttår. Fagbevegelsesprogrammet er finansiert av LO og omfatter forskning på kollektive partsforhold i arbeidslivet, tariffavtaler og tarifforhandlinger. Elin Svarstad er utdannet siviløkonom.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi