logo fafo 194x64

Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked

Fafo-forskeres bidrag i bok om institusjonelle endringer

Fafo-forskeres bidrag i bok om institusjonelle endringer

15. mai 2017

Jon Rogstad er en av redaktørene av antologien Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model, utgitt hos De Gruyter. Rogstad er medforfatter på flere av kapitlene, og i tillegg har Sissel Trygstad bidratt med et kapittel om varsling i norsk arbeidsliv.

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse

11. mai 2017

Tove Mogstad Aspøy (bildet), Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder ser i denne rapporten på kompetansebehovet til yrkesfaglærere i videregående skole. Ulike aktører er bedt om å vurdere hva slags kompetanse yrkesfaglærerne trenger og hva som kan gjøres for at flere lærere skal få dekket sine kompetansebehov.

Elektrobransjen i tall

Elektrobransjen i tall

08. mai 2017

Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard ser i dette notatet på hva som karakteriserer elektrobransjen hva angår sysselsetting, lønn, rekruttering, bemanningsstrategier og offentlige anbud. Hva har preget utviklingen de siste åra? Notatet er første rapportering fra et forskningsprosjekt om konkurransesituasjonen i bransjen.

Gir midlertidig ansettelse fast arbeid?

Gir midlertidig ansettelse fast arbeid?

05. mai 2017

I en artikkel i "Søkelys på arbeidsmarkedet" sammenligner Jørgen Svalund (bildet) og Roy Nielsen arbeidstakere med ulike typer midlertidige kontrakter med like personer som hadde fast ansettelse eller var arbeidsledige. Hensikten er å se om de får fast jobb eller ikke. Resultatene varierer etter type midlertidighet og er også ulikt for kvinner og menn.

Seminar om meklingsinstituttenes rolle i lønnsoppgjørene

Seminar om meklingsinstituttenes rolle i lønnsoppgjørene

04. mai 2017

Meklerne spiller ofte en sentral rolle for å komme fram til en løsning og sikre arbeidsfreden. På dette seminaret, som arrangeres 11. mai fra 14 til 16, vil lederne for de tre nordiske meklingsinstituttene fortelle om sin rolle og sine utfordringer.

Læringsutbytte i varehandelen

Læringsutbytte i varehandelen

25. april 2017

Virke vil utvikle metoder for å dokumentere ikke-formelle kvalifikasjoner i varehandelen. Sentralt i arbeidet er å lage beskrivelser av lærlingsutbytte og kriterier for kvalifikasjoner. Fafo skal sammen med Saga Advisors gjennomføre en ekstern evaluering av prosjektet. Medarbeidere er Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder og Nina K. Lidahl (Saga Advisors). Ragnhild Steen Jensen (bildet) er prosjektleder.

Midlertidige ansettelser 2016

Midlertidige ansettelser 2016

21. april 2017

I dette notatet presenterer Kristine Nergaard tall for midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv til og med 2016. Et sentralt spørsmål er om andelen midlertidig ansatte har økt i etterkant av endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. juli 2015. Datagrunnlaget er SSBs arbeidskraftundersøkelser (AKU), inkludert tilleggsundersøkelser til AKU 2014 og 2016.

Fafo-tv opptak: Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Fafo-tv opptak: Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

03. april 2017

Uten godkjent fagutdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. De har dermed fått lavere lønn enn de burde hatt, og bedriftene har ikke fått utnyttet kvalifisert kompetanse. Nå er det innført en ny godkjenningsordning. Fag på vandring var tema på dette Fafo Østforum seminaret

Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser

Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser

27. mars 2017

I dette notatet presenteres en kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser, både fra Norge og andre land. Denne vil benyttes i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal foreta en gjennomgang av arbeidsmiljølovens regler om varsling. Notatet er skrevet av Sissel Trygstad

Offentlige tariffområder – endring og praktisering

Offentlige tariffområder – endring og praktisering

21. mars 2017

Hvilke tariffmessige konsekvenser får omorganiseringer av offentlige tjenester og oppgaver? I denne rapporten, skrevet av Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg, ser forfatterne på virkningen innen seks områder: pleie og omsorg, renhold, barnehager, kantine og avfallsbehandling. Rapporten er finansiert av LO.

Hvem vinner anbudene i elektrobransjen?

Hvem vinner anbudene i elektrobransjen?

14. mars 2017

El og IT Forbundet har fått tilbakemeldinger på at mange offentlige kontrakter tildeles bedrifter med lav grunnbemanning. Forbundet ønsker derfor å kartlegge hvem som vinner anbudene. Hovedhensikten er å se hvordan bedriftene bemannes, det vil si andelene faste og midlertidige stillinger, samt omfang av underentrepriser. Rolf K. Andersen og Mona Bråten skal gjennomføre prosjektet.

HMS-utfordringer når man jobber alene

HMS-utfordringer når man jobber alene

13. mars 2017

Større grad av alenearbeid er en trend blant flere yrkesgrupper. Samtidig er kunnskapen om HMS-utfordringer knyttet til alenearbeid svært begrenset. Mona Bråten skal, på oppdrag fra LO, kartlegge omfanget av alenearbeid for ulike medlemsgrupper, HMS-utfordringer og hvilke systemer og rutiner virksomhetene har når det gjelder å forebygge risiko for ulykke og helseskade.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi