logo fafo 194x64

Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked

Se opptak: Seminar om barne- og ungdomsarbeidere

Se opptak: Seminar om barne- og ungdomsarbeidere

15. februar 2017

På denne Fafo-frokosten presenteres en ny rapport som viser at barne- og ungdomsarbeiderne ikke får brukt sin kompetanse fullt ut.

Ny Fafo-rapport: Gjør fagbrevet en forskjell?

Ny Fafo-rapport: Gjør fagbrevet en forskjell?

15. februar 2017

Det er langt fram før barne- og ungdomsfaget er forankret i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Samtidig har barne- og ungdomsarbeiderne et klart potensial. Deres kompetanse kommer til uttrykk gjennom faglig trygghet, større bevissthet om valg av aktiviteter og fortrolighet med fagspråket. Det viser denne rapporten som er skrevet av Mona Bråten og Anna Hagen Tønder.

Se opptak: Vil delingsøkonomien endre arbeidslivet?

Se opptak: Vil delingsøkonomien endre arbeidslivet?

14. februar 2017

Delingsøkonomien er i vekst og forretningsmodellene kjennetegnes av et høyt innslag av selvstendig næringsvirksomhet, frilansere, deltidsarbeid og tilkallingskontrakter. Dette seminaret sputer hvilke løsninger og alternativer partene i arbeidslivet ser for seg i møtet med nye forretningsmodeller og løsere tilknytningsformer?

Ny Fafo-rapport om kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet

Ny Fafo-rapport om kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet

13. februar 2017

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Med innkjøp av varer og tjenester for 183 milliarder kroner årlig, har det stor betydning at leverandører og underleverandører følger lover og regler. Tiltakene er i hovedsak knyttet til rollen som innkjøper. Rapporten er skrevet av Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Beate Sletvold Øistad, sammen med Emil Cappelen Bjøru og Maja Tofteng ved Samfunnsøkonomisk analyse.

Ny rapport om delingsøkonomien i Norden

Ny rapport om delingsøkonomien i Norden

09. februar 2017

Fafo-forskerne Kristin Jesnes og Jon Erik Dølvik har laget en kunnskapsstatus for Nordisk ministerråd. Her ser de på konsekvenser av delingsøkonomien for arbeidsforholdene i de nordiske landene. De gjør også rede for hvordan arbeidslivets parter forholder seg til lovlighet, regulering, beskatning og konkurranse.

Nytt prosjekt om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Nytt prosjekt om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

09. februar 2017

Det finnes mye kunnskap om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på samfunnsnivå. Men hva som skjer ute på arbeidsplassene, vet vi mindre om. I dette prosjektet reises spørsmålet om hva det er som bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller i virksomhetene. Ragnhild Steen Jensen er prosjektleder og skal se nærmere på bransjene varehandel, transport, sykehjem og barnehage. LO er oppdragsgiver.

Nytt Fafo-notat: Teambasert styrermodell i kommunale barnehager

Nytt Fafo-notat: Teambasert styrermodell i kommunale barnehager

02. februar 2017

Her beskrives innføringen og bruken av teambasert styrermodell i kommunale barnehager i Stokke. Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen oppsummerer erfaringer fra barnehageadministrasjonen, styrerne og tillitsvalgte. Stokke kommune ble fusjonert med Sandefjord og Andebu kommuner fra 1.januar 2017. Denne kartleggingen vil være nyttig i utviklingen av barnehageledelse i den nye storkommunen.

Ny Fafo-rapport: Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014

Ny Fafo-rapport: Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014

18. januar 2017

Denne rapporten av Rolf K. Andersen og Bård Jordfald kartlegger arbeidskraften i byggenæringen ved hjelp av registerdata fra Statistisk sentralbyrå i 2008 og 2014. Arbeidskraften kartlegges ut fra alder, utdanning, kjønn, yrke og arbeidsinnvandring. I løpet av disse årene er det rekrutteringssvikt blant de unge. Men arbeidsinnvandringen gjør at det like fullt er sysselsettingsvekst i næringen.

Ny rapport om bedre samhandling i byggeprosesser

Ny rapport om bedre samhandling i byggeprosesser

11. januar 2017

Dette er hovedrapporten fra innovasjonsprosjektet SamBIM, som er delfinansiert av Norges forskningsråd. Målsettingen er å utvikle og etablere prosesser og samhandlingsmodeller for å øke verdiskapingen, og er gjennomført av forskere fra Fafo, NTNU og SINTEF Byggforsk, samt fire virksomheter. Forfattere er Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland.

Utfordringer for arbeidstakermedvirkningen

Utfordringer for arbeidstakermedvirkningen

02. januar 2017

Forutsetninger for og utfordringer med arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder innen petroleum og på store byggeplasser er tema for dette prosjektet. Et sentralt spørsmål er om utviklingen i arbeidslivet svekker arbeidstakermedvirkningen. Prosjektet ledes av IRIS (International Research Institute of Stavanger). Ved Fafo er det Mona Bråten og Rolf Andersen som er medarbeidere.

Hva slags erfaringer har kommunene med nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven?

Hva slags erfaringer har kommunene med nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven?

22. desember 2016

Nye bestemmelser om midlertidige ansettelser trådte i kraft fra 1. juli 2015. Nå ønsker KS å finne ut hvilke erfaringer norske kommuner og fylkeskommuner har hatt med lovendringen. Ved Fafo er det Johannes Oldervoll, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos som skal gjennomføre undersøkelsen.

Ny rapport om å være senior i barnehage

Ny rapport om å være senior i barnehage

19. desember 2016

Én av fem barnehageansatt er over 50 år. Forskerne har sett på hvordan barnehagen er som arbeidsplass for seniorer. Er det en jobb å bli gammel i? Svarene fra de ansatte ser ut til å være ja. Bildet er likevel sammensatt. Tallene viser at mange førskolelærere og assistenter uførepensjoneres før de fyller 62 år.  Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen har skrevet rapporten.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi