Karin Vaagland
Karin Vaagland
Doktorgradsstipendiat

    Utdanning: MA i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder: Migrasjonspolitikk, beslutningsprosesser, internasjonale forhandlinger, Den europeiske union (EU), utviklingspolitikk
Forskningstema:

Midtøsten og Nord-Afrika | Levekår og fattigdom


Karin Vaagland er doktorgradsstipendiat ved Fafo med europeisk migrasjonspolitikk som forskningstema.

Hennes doktorgradsprojekt er finansiert av Norges Forskningsråd, og hun er en del av det Fafo-ledede prosjektet MARE. Hun er tatt opp på doktorgradsprogrammet ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor hun har professor Jon Hovi som veileder. Våren 2022 er Vaagland på utveksling ved European Institute ved London School of Economics, der hennes biveileder Natascha Zaun er førsteamanuensis.

Fokuset i hennes doktorgrad er den Europeiske Unions (EUs) felles eksterne migrasjonspolitikk. EU har i økende grad blitt avhengig av samarbeid med land utenfor Europa i håndteringen av migrasjonsstrøminger. Denne eksternaliseringen har hittil i liten grad blitt utforsket. Vaagland undersøker dette fenomenet ved å se på beslutningsprosessene bak avtaler med tredjeland.

Doktorgraden er kvalitativt orientert og hun benytter seg av elite-intervjuer med beslutningstakere fra landene hun forsker på, og fra EU-kommisjonen. I artikkelen «Crisis-Induced Leadership» undersøker hun den interne dynamikken innad i EU-kommisjonen under migrasjonskrisen, og hvordan dette påvirket EUs evne til å forhandle frem en avtale om integrering av syriske flyktninger i Jordan.

Videre skal Vaagland undersøke hvordan land utenfor EU kan utnytte den økte politiseringen av migrasjonspolitikk i Europa til å tilegne seg politiske eller økonomiske fordeler gjennom forhandlinger.

+47 98609981

Karin Vaagland

Crisis‐Induced Leadership
Exploring the Role of the EU Commission in the EU–Jordan Compact

Politics and Governance , 2021