Skip to main content

Fafofrokost med rapportlansering

Profesjonenes rolle i å nå bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen

torsdag 11. november 2021

kl. 08:30–

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvordan står det til med engasjementet for – og kunnskapen om – FNs bærekraftmål hos tillitsvalgte lærere, sykepleiere og forskere? Har profesjonene nok kunnskap om bærekraftmålene og samarbeider de godt nok for å nå dem?

En undersøkelse fra Fafo – på oppdrag fra Hovedorganisasjonen Unio – tyder på at profesjonene er på rett vei, men at det er et godt stykke igjen.

Forskerne finner at en del tillitsvalgte og ordinære medlemmer har kunnskap om FNs bærekraftagenda, inkludert god forståelse for sammenhengen mellom bærekraftmålene, men dette er også mangelvare hos mange.

Undersøkelsen antyder også at lærerne, sykepleierne og forskerne som «kan» bærekraftmålene, gjør det som følge av personlig interesse og engasjement eller fordi arbeidssted og arbeidsgiver legger stor vekt på dem. Kompetanse om og arbeid med bærekraftmålene skyldes i mindre grad initiativ fra Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet. Dette på tross av at forbundenes arbeid sentralt opp mot myndigheter og andre parter i arbeidslivet blir anerkjent.

Det haster med å nå bærekraftmålene. Under seminaret vil derfor følgende spørsmål stå sentralt:

  • Hvordan skal Unio og Unios medlemsforbund få opp kunnskapsnivået om FNs bærekraftagenda hos sine tillitsvalgte og ordinære medlemmer?
  • Hvordan skal forbundene forbedre arbeidet med bærekraftmålene og få mer «trøkk» på arbeidet med nødvendige omstillinger?
  • Hvordan skal de sette medlemmene i bedre stand til å delta i dette arbeidet?
  • Hvordan skal forbundene bidra til det grønne skiftet uten at det går på bekostning av anstendig arbeid og medlemmenes øvrige interesser?
  • Og hvordan kan forbundene bidra til økt samarbeid mellom ulike profesjoner og på tvers av sektorer?

Program

Velkommen ved daglig leder ved Fafo, Tone Fløtten

Kort intro om bakgrunnen for prosjektet og Unios bærekraftarbeid, ved Unio-leder Ragnhild Lied

Hovedfunn fra rapporten ved Åge A. Tiltnes, Fafo. Presentasjon (pdf)

Trepartssamarbeid og forhandlinger i bærekraftarbeidet ved Inger Marie Hagen, Fafo

Kommentarer til rapporten og samtale om veien videre, med blant andre:

  • Siri Skjæveland Lode, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
  • Silje Naustvik, nestleder i Norsk Sykepleierforbund
  • Kristin Dæhli, nestleder i Forskerforbundet
  • Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
Møteleder: Kristin Alsos, Fafo 

Ny publikasjon

20798Fafo-rapporten «Med mål om bærekraft: Kunnskap, arbeid og holdninger i tre Unio-forbund» er forfattet av Tor Halvorsen og Åge Arild Tiltnes.

Les om, og last fritt ned, nettversjon av rapporten.

Prosjektet er utført på oppdrag fra Unio.

 


Relevant publikasjon:
Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Meld. St. 40 (2020–2021). (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 23. juni 2021)

Arrangører

Seminaret arrangeres av Fafo i samarbeid med Unio.

unioUnio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Organisasjonen har over 380 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norske Diakonforbund, Akademikerforbundet, Forskerforbundet, Presteforeningen, Skatterevisorenes Forening, Norsk Radiografforbund, Det norske maskinistforbund og Bibliotekarforbundet. Les mer hos Unio