Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak 31. januar: Fafo-frokost om virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon

På dette seminaret ble det presentert en ny rapport fra Fafo og Lillevold & Partners. Rapporten viser at en ny offentlig tjenestepensjon for ulike grupper statsansatte vil skape vinnere, men også tapere. Dette gjør omleggingen komplisert.

Opptak 26. januar: Fafo-frokost om voksne som tar fagbrev

Fire av ti som gjennomfører og består en fagprøve er voksne. Fafo og Frischsenteret har sett nærmere på hvem disse er. På dette seminaret presenteres funn, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene i arbeidslivet er invitert til å kommentere.

Opptak 18. januar: Fafo-frokost om arbeidstakere i byggenæringen

På dette seminaret lanserte vi en rapport om arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. I løpet av disse årene er det rekrutteringssvikt blant de unge. Men takket være arbeidsinnvandring er det like fullt sysselsettingsvekst i næringen. Sentrale aktører i næringen var invitert til å kommentere funnene.

Opptak 13. januar: Bedre samhandling i byggebransjen - SamBIM

På dette seminaret ble det lansert en rapport om samhandling i byggeprosessen. Fire virksomheter har, i samarbeid med forskere fra tre forskningsmiljøer, prøvd ut verktøyet BygningsInformasjonsModell i sine byggeprosjekter. Resultatene fra forsøkene gir grunn til optimisme.

Opptak 29. nov: Fafo Østforum seminar om arbeidsinnvandring i 2016

På dette seminaret presenterte vi vurderinger og oppdatert statistikk om arbeidsinnvandringen til Norge i 2016. Det var innlegg fra Fafo, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA).

Opptak 24. nov: Fafo-frokost om fagopplæringen

Hvordan vurderer partene mulighetene for å få trepartssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen til å fungere bedre? Det dreier seg blant annet om å finne en god balanse mellom utdanningspolitiske hensyn og arbeidslivets behov for kompetanse.

Opptak 10. nov: Lønnsforskjellene øker - hvem har og hvem tar ansvar?

Lønnsforskjellene øker, og lønna til de lavest lønte i privat sektor har mer eller mindre stått stille siden 2008. I nordisk sammenheng skiller Norge seg ut, med størst forskjeller mellom de lavest lønte og de med «vanlige» lønninger. Fortsetter utviklingen, kan vi om noen år ha de samme lønnsforskjellene som Tyskland og England har i dag. Hvem har ansvaret, og hva kan eventuelt gjøres? Seminaret ble arrangert i regi av Senter for lønnsdannelse.

Opptak 4. november: Bidrar turnus til heltidskultur?

Den nye boken «Turnus som fremmer heltidskultur» er basert på en rekke evalueringer av nyere forsøk med endret turnus. På dette seminaret ble boka presentert ved tre av forfatterne. Deretter ble partene i arbeidslivet utfordret til å reflektere over resultatene som er oppnådd.