• Sustainable Development Goal 8: Decent Work and Economic Growth

  • 95 prosjekter

Political scope of action within the EEA

Forprosjekt med hensikt å lage et kunnskapsgrunnlag om Norges handlingsrom innenfor EØS-avtalen, med særlig vekt på kommunal sektors oppgaver.

Employers and collective agreements

I dette prosjektet skal vi undersøke arbeidsgivernes holdninger til og motivasjon for å organisere seg i arbeidsgiverforeninger og å inngå tariffavtaler. Vi vil blant annet undersøke om det er systematiske forskjeller mellom virksomheter med og uten tariffavtaler og organiserte og uorganiserte virksomheter.

Structural, cultural and social integration among youth

Komparativ studie av sosial mobilitet og integrasjon blant unge med innvandrerbakgrunn, basert på CILS-studier i Norge, Sverige og England.

The basic agreement in the state sector - modus operandi

Evaluering av Hovedavtalen i staten på oppdrag av KMD og hovedorganisasjonene

Climate change and the food industry - challenges ahead

NNN ønsker en gjennomgang av miljø- og klimautfordringer i dere bransjer.

ACPD and the fight against work related crime

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) som ble introdusert av Solbergregjeringen fra og med budsjettåret 2015, innebærer et årlig kutt i de statlige driftsbudsjettene. Har denne reformen hatt effekt på arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Norge?

Employees participation at NTNU

Prosjektet ser på ansattes opplevelse av medvirkning ved NTNU.

Labor market attachment for young people with disabilities

Fafo skal i samarbeid med Unge funksjonshemmede og NHO Arbeid og inkludering gjennomføre en undersøkelse om digitale arbeidsmarkedstiltak rettet mot unge funksjonshemmede under koronakrisen. Prosjektet har fått støtte fra stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

The Church City Mission's work with poor immigrants

Bymisjonssenteret har bedt Fafo om å kartlegge og systematisere kunnskapen de ansatte ved senteret har opparbeidet gjennom mange års arbeid med fattige tilreisende. Gjennom dette arbeidet er det observert tilfeller av menneskehandel i den norske straffeloven, i tillegg til andre former for grov utnytting.

Freedom of expression and whistleblowing - seen from the employers' point of view
I dette prosjektet rettes oppmerksomheten mot ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet, sett fra arbeidsgivers ståsted.

Prosjektnyheter