• Sustainable Development Goal 8: Decent Work and Economic Growth

  • 95 prosjekter

Freelancers, independent contractors and the organization of work
På oppdrag fra Forskningsrådet skal Fafo i samarbeid med SNF (Samfunns- og næringslivsforskning, ved Norges Handelshøyskole - NHH) og Linköping Universitet undersøke organiseringen av arbeidet for frilansere og selvstendig næringsdrivende.
Knowledge of the Norwegian language among migrant workers
Hva slags behov for språkopplæring har arbeidstakere født i utlandet? Og hva slags tilbud gis?
Working conditions in hotels and restaurants

I dette prosjektet skal utelivsbransjen kartlegges, blant annet for å se hva slags endringer som har skjedd siden forrige undersøkelse i 2014.

Working and living conditions for migrants from Poland and Lithuania

I dette prosjektet vil vi gjennomføre en landsomfattende intervjuundersøkelse blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen.

The Impact of Digitalization on Work and Labour Markets in the Nordics and the U.S.

I samarbeid med ledende forskere fra Universitetet i Gøteborg, Michigan State University og MIT vil vi gjennomføre komparative studier på tvers av ulike arbeidsmarkedsmodeller, bransjer og virksomheter.

Competence mapping and career guidance

Prosjektet undersøker hvordan tidlig kompetansekartlegging og karriereveiledning, to nylig innførte tiltak, kan bidra til at bosatte flyktninger gjør mer målrettede kvalifiserings- og karrierevalg, og at kommunen kan tilpasse sine tiltak for flyktninger bedre.

Work time shortening

På LO-kongressen i 2017 ble det gjort et vedtak om at LO skal utarbeide en plan for hvordan en kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner. Planen skal bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer. Fafo skal utarbeide en kunnskapsoppdatering som kan brukes inn i LOs arbeid.

Impact of the de-bureaucratization and streamlining reform (ABE reform)

Hvordan påvirker ABE-reformen statlige virksomheter? Hvilken betydning har reformen for arbeidshverdagen i virksomhetene?

Seniors in the health sector

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i pleie og omsorg.

Employers' understanding of language requirements and language tests
Arbeidsgiverne er krumtappen når det gjelder å iverksette politiske idealer om et Inkluderende Arbeidsliv (IA). Mens politiske målsettinger kan vedtas, legger den enkelte arbeidsgivers vurderinger og beslutninger føringer på hvem som får slippe innenfor bedriftenes porter og hvem som får klatre i karrierestigene: det er arbeidsgiverne og ikke velferdsstaten som bestemmer hvem som skal ansettes i hver enkelt rekrutteringsprosess.

Prosjektnyheter