• Sustainable Development Goal 8: Decent Work and Economic Growth

  • 95 prosjekter

The history of the LO law department

Prosjektet skal gi en beskrivelse av LOs juridiske avdelings historie gjennom 100 år, 1922–2022.

Evaluation of reinforced youth effort

Prosjektet skal evaluere iverksettelsen av ny og forsterket ungdomsinnsats, som ble innført i NAV i 2017.

Pension for all

I dette prosjektet skal vi kartlegge folks kunnskap om innskuddspensjon og AFP i privat sektor.

Nordic 0-24 collaboration

Nordisk 0-24 er et nordisk samarbeid om hvordan utvikle bedre tjenester til utsatte barn, unge og deres familier gjennom mer tverrsektoriell og samordnet innsats.

Evaluation of the national drug strategy

Evalueringen følger arbeidet med opptrappingsplanen frem til 2020.

Education, skills, work experiences and work preferences of Syrians in Jordan (2017-2018)
Prosjektets formål var å bidra til økt kunnskap om syrere bosatt i Jordan — de aller fleste av dem flyktninger ankommet etter at den syriske borgerkrigen startet i 2011 — for å bedre grunnlaget for politikkutforming, spesielt på områder som utdanning og sysselsetting.
Socio-economic Impact of Afghan Refugees on Pakistan

Det overordnede målet med prosjektet er en studie av sosioøkonomiske konsekvenser av afghanske flyktninger i Pakistan.

Inequality and social sustainability of the Norwegian pension system after the reform

Prosjektet vil se både på erfaringene som er gjort, og trender som kan observeres etter pensjonsreformen så langt.

Moving trades – National skills regimes in transnational labour markets

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i Norge, i andre land med kollektive lærlingbaserte fagopplæringssystemer samt i avsenderlandene. Prosjektet vil også gi ny kunnskap om ulike strategier og tiltak som er iverksatt for å møte nye utfordringer skapt av et åpnere arbeidsmarked.

Prosjektnyheter