Skriv ut
Sissel C. Trygstad
Sissel C. Trygstad
Forskningssjef
+47 41543677
Utdanning

 

Dr. polit., NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (2004). Det kommunale bedriftsdemokratiet i møte med New Public Management.

Cand. Polit, UiO, Insitutt for sosiologi (1995). Vi fikk ikke en gang prøvd. Oppkjøpet av Freia Marabou AS.

Arbeidsområder

Organisatorisk endring, partsforhold, ledelse og arbeidsorganisering i kommunal sektor, varsling

Forskningsområder
Ansettelsesformer
Partssamarbeid
Arbeidsmiljø
Anstendige arbeidsforhold
Ytringsfrihet og varsling
Prosjektleder for
Tilknytningsformer i arbeidslivet
Hvordan virker den norske modellen på virksomhetsnivå
Evaluering av varslingsrutiner i Sandnes kommune
Evaluering av godkjenningsordningen i renholdsbransjen
Inn- og utleie av arbeidskraft
Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet
Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner
Offentlig sektors velferdsoppgaver - kommersiell velferd
Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning
Prosjektdeltaker i
Varsling
Institusjonelle endringer i demokratiske samfunn
Deltidskarrierer i Norge – normaliseringens endepunkt? Kvinners valg av arbeidstid i et longitudinelt perspektiv
Tilknytningsformer i arbeidslivet
Utdanningsforbundet - kommunikasjon og organisasjon
Likebehandling ved utleie av arbeidstakere
The Europeanisation of industrial relations through board level employee representation
100 år med sosial dialog og trepartssamarbeid i Norge
Publisering

Varslingsrutiner på arbeidsplassen som redskap for åpenhet og trygghet

Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård & Elin Svarstad

Verre for varslere

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Samarbeidsmodellen i oppløsning?

Sissel Trygstad og Kristine Nergaard

Hvem har slått på autopiloten?

Sissel Trygstad og Kristine Nergaard

Den nye staten. Omstillingenes effekter på ansattes sykefravær og trygdemottak

Thomas Lorentzen, Espen Løken & Sissel C. Trygstad

Den nye staten. Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990 til 2004

Espen Løken, Sissel C. Trygstad og Thomas Lorentzen

Destruktive kollektiver

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Organisasjonsendring. Om moter, myter og praksis

Dag Olberg og Sissel C. Trygstad

Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

New Public Management and Whistleblowing

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Fare for et mer todelt arbeidsliv?

Tone Fløtten og Sissel Trygstad

Varsling i arbeidslivet

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Åpenhet, ytring og varsling

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

When Whistle-blowing works; The Norwegian case

Marit Skivenes og Sissel Trygstad

Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway

Kristin Alsos, Kristine Nergaard & Sissel C. Trygstad

Whistleblowing in Local Government

An Empirical Study of Contact Patterns and Whistleblowing in 20 Norwegian Municipalities
Marit Skivenes and Sissel C. Trygstad

Collective wage regulation in northern Europe under strain

Multiple drivers of change and differing responses
Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Dealing with austerity and migration in the northern European cleaning sector

Social partner strategies to strengthen wage floors
Sissel Trygstad, Trine P. Larsen & Kristine Nergaard
Fafo-rapporter og -notater
Den norske modellen på virksomhetsnivå
Se og bli sett
Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014
Arbeidsforhold i utelivsbransjen
Evaluering av varslerbestemmelsene
Anstendig arbeid
Vil tiltakene virke?
Medbestemmelse – har eierskap betydning?
Medbestemmelse og samarbeid lokalt
Ti år etter
Vold og trusler i finansnæringen
Tillitsvalgtes hverdag
Utleie av arbeidskraft 2011
Skaff oss dem vi trenger
Tilrettelegging i arbeidslivet
Til renholdets pris
Med rett til å varsle
FO sett fra grasrota
Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter
Endringer i norske kommuner og konsekvenser for ansatte
De nordiske modellene etter 2000 – en sammenliknende oppsummering
De nordiske modellene etter 2000 – utviklinga i Norge
Bedriftsdemokratiets tilstand
Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009
Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge
Ja, vi elsker...
Modeller og dilemmaer
Forretningsbasert regnskap i staten
CSR in two countries: Brazil and Norway
Fagbevegelsen og CSR
Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold
Ledere i den norske modellen
Ledelse og samarbeid i staten
Sykefravær og sosialt ansvar
Roller, kommunikasjon og ytringsklima
Den nye staten. Kortversjon
Når struktur presser kultur
Etats- eller høgskoleutdanning i norsk kriminalomsorg
Varsling i norsk arbeidsliv
Den nye staten. Et underveisnotat
Organisasjonsundersøkelsen 2004. Forbundet for Ledelse og Teknikk
Når arbeidstakere ytrer seg kritisk
Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen
Varsling i Sandnes kommune
Sjatteringer av likhet
«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»
Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus
Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016
Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund
Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser
Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner
Den nye staten. Hovedrapport
Konkurranseutsetting, omstilling og innflytelse i offentlig sektor
Varsling i norsk arbeidsliv
Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune
Renholdsbransjen sett nedenfra
Når jobben settes ut på anbud
Varsling i norsk arbeidsliv 2018
Når velferd er til salgs