logo fafo 194x64
Hanne Cecilie Kavli

Seniorforsker

Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Innvandrede minoriteter, arbeidsmarkedsintegrering, holdninger og verdier, familiepolitikk,  introduksjonsprogram, bosetting, barnehage og kontantstøtte.

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Jensen, R. S. (2019). Introduction. Chapter 1 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

 • Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Trygstad, S. (2019). Dualist employer responses to national regulations – the case of the Norwegian health care industry, Chapter 4 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

 • Kavli, H. C. & Nilsen, R. A. (2019). Stepping in or stepping out? Immigrant women at work in Norway. Chapter 12 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

 • Kavli, H. C. & Nicolaisen, H. (2019). The dualization of part-time work. Conclusions and further perspectives. Chapter 13 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

 • Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2018). Refugee integration policy the Norwegian way – why good ideas fail and bad ideas prevail. Transfer – European Review of Labour and Research.

 • Hagelund, A. & Kavli, H. C. (2017). Integration. In B. Greve (ed.), Handbook of Social Policy Evaluation (pp 383-402). Edward Elgar Publishing.

 • Nicolaisen, H. & Kavli, H. C. (2016). Integrert eller marginalisert? Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv. Tidsskrift for samfunnsforskning 2016/4.

 • Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2015): Facilitating User Influence in Activation Programs: When Carers and Clerks meet Pawns and Queens. Journal of Social Policy, Volume 44, Issue 02, April 2015, pp 235-254

 • Kavli, Hanne C. (2015): Adapting to the Dual Earner Family Norm? The Case of Immigrants and Immigrant Descendants in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41(5).
 • Djuve, A.B, A. Hagelund og H. Kavli (2015): Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere. Søkelys på Arbeidslivet 1/2015.
 • Djuve, Anne Britt, Anniken Hagelund og Hanne Kavli (2012): Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange. Kapittel 5 i Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten. Universitetsforlaget. 2012

 • Kavli, Hanne (2012). Verdier på vandring. Arbeidsdeling i innvandrede familier. Kapittel 12 i Ellingsæter og Widerberg (red.) Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal Akademisk. 2012

 • Hagelund, Anniken, Kavli, Hanne Cecilie og Reegård, Kaja (2012). «Å bytte lag». Deltakere og deltakelse på statsborgerseremonier. I: Olav Aagedal (red.), Statsborgarseremoniar i Skandinavia. Fagbokforlaget. 2012

 • Hagelund, Anniken og Hanne C. Kavli (2011): If work is out of sight. Activation and citizenship for new refugees. In: Journal of European Social Policy. Volume 19, number 3, Sage publications. 2011

 • Fløtten, T. & Kavli, H. C. (2009). Barnefattigdom og sosial deltakelse. Kap. 6 i T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Eldring, Line, Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og May-Len Skilbrei (2009). Krise for alle? Finanskrisas konsekvenser for ulike typer av innvandrere? Integreringskart 2009, s 68-79 i «Integreringskart 2009 – Integrering i økonomiske nedgangstider». IMDi-rapport 7:2009.

 • Kavli, Hanne C (2008): Introduksjon av nyankomne flyktninger og innvandrere i Danmark, Sverige og Norge, Søkelys på arbeidslivet. Nummer 1. 2008

 • Djuve, Anne Britt og Kavli, Hanne C. (2007): Velferdsstatens skreddere. I Tidsskrift for Velferdsforskning.

 • Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2007): Integreringspolitikk i endring. Kap 8 i Dølvik et.al: Hamskifte. Den norske modellen i endring. Gyldendal Akademisk.

 • Kavli, Hanne C. (2004): Familiepolitiske dilemma i det flerkulturelle samfunnet. Kap 9 i Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira (red.), Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer. Gyldendal Akademisk.

 • Heidar, K. M., Pettersen, H. & Svåsand, L. G. (1997). Norske partiers internasjonale kontakter. Kapittel 3 i K. M. Heidar & L. G. Svåsand (red.), Partier uten grenser? Tano Aschehoug.

 • Heidar, K. M., Pettersen, H. & Svåsand, L. G. (1997). Transnasjonale partiføderasjoner. Kapittel 2 i K. M. Heidar & L. G. Svåsand (red.), Partier uten grenser? Tano Aschehoug.

 • Kavli, Hanne C. (2006): Med rett til å lære. Det offentlige kvalifiseringsregimet for innvandrere og flyktninger, s. 25-34 i Integreringskart 2006. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 2006

Fafo-rapporter

 • Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
  Hva virker – for hvem?
  Fafo-rapport 2017:31
 • Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
  En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere
  Fafo-rapport 2015:26
 • Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund
  Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver
  Fafo-rapport 2011:02
 • Hanne C. Kavli, Roy A. Nielsen og Miriam Latif Sandbæk
  Hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?
  Fafo-rapport 2010:32
 • Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
  Summary of findings from a study among people with cancer in Norway
  Fafo-report 2009:42
 • Hanne C. Kavli og Marjan Nadim
  Fafo-rapport 2009:39
 • Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund
  Fafo-rapport 2009:24
 • Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård
  Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006–2008
  Fafo-rapport 2009:18
 • Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
  Et sammendrag
  Fafo-rapport 2009:06
 • Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
  Om arbeid, økonomi, rehabilitering og sosial støtte
  Fafo-rapport 2008:47
 • Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen
  En evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
  Fafo-rapport 2007:34
 • Hanne C. Kavli
  Livet etter skoletid blant barn og unge i Oslo
  Fafo-rapport 2007:22
 • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
  Samarbeid mellom flyktningtjenesten og Aetat lokal om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere
  Fafo-rapport 491
 • Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli
  Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere
  Fafo-rapport 387
 • Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
  Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger
  Fafo-rapport 364
 • Hanne Cecilie Kavli
  Kontantstøttens konsekvenser for barnehagebruk blant etniske minoriteter
  Fafo-rapport 349
 • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
  Levekår og flytteaktivitet blant flyktninger i lys av myndighetenes bosettingsarbeid
  Fafo-rapport 345
 • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
  Oppfatninger om barnehager i fem etniske grupper i Oslo
  Fafo-rapport 262
 • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
  Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger
  Fafo-rapport 234

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

Konferansepaper

 • Kavli, H. C. & Nicolaisen, H. (2015). Marginalized or normalized? Working time patterns among immigrant women in Norway. Paper presented at the 12th Conference of the European Sociological Association 2015, 25 – 28 August 2015 in Prague, Czech Republic.

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Djuve, A.B. og H.C. Kavli (2007), Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Felles utfordringer – like løsninger? Tema Nord 2007:575. Nordisk Ministerråd
 • Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2007). Felles utfordringer – like løsninger? Integrering i Danmark, Sverige og Norge. TemaNord.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Kavli, H. C. (2016). En liste til besvær. Kommunal rapport, 2. juni. (Commentary on government white paper on immigrant integration)

 • Nicolaisen, Heidi and Hanne C. Kavli (2016). Immigrant women fall out labour market again. Interview in Kilden. Translated. 17 mars.

 • Kavli, H. C. (2016). Tar utdanning – kommer i jobb. Kommunal rapport, 3. november.  (The litmus-test on integration – about immigrant descendants)

 • Kavli, H. C. (2016). Skredder uten tråd. Kommunal rapport, 15. august. (Concerning street-level bureaucrats in integration programs)

 • Hanne C. Kavli, 15 mars 2016. Kronikk i Kommunal rapport. «En fot innenfor er ikke nok».

 • Djuve, A. B., Kavli, H. C. & Sønsterudbråten (2015, 20. oktober) Et farvel til frivilligheten? Dagsavisen
 • Kavli, H. C. (2014, februar) Kan ikke, vil ikke, får ikke? LO aktuelt
 • Kavli, H. C. (2013, 15. oktober) For få i arbeid. Aftenposten
 • Haualand, H. & Kavli, H. C. (2010, 5. juli) IA – ekskludering i praksis? Dagsavisen
 • Kavli, H. C. & Skilbrei, M-L. (2010, 8. mars) Nye utfordringer – gamle løsninger. Dagbladet
 • Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2005, 7. november) Tre råd til Hansen. Verdens Gang
 • Djuve, A. B., Kavli, H. C. & Østberg, T. (2001, 19. desember). Frivillig integrering? Dagbladet

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

 • Kavli, H. C. (2016). Integrering gjennom arbeid. Foredrag på fagdag i Nes kommune, Akershus. 9.mars.

 • Kavli, Hanne C. (2016). Innvandrernes kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Foredrag på konferanse i regi av KS og fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Hell hotell. 16 mars.

 • Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2016). En for innenfor? Innvandrede kvinner og deltidsarbeid. Foredrag for LO’s likestillingspolitiske utvalg, LO. 19 april

 • Kavli, Hanne C. (2016). Innvandrerkvinner og norsk arbeidsliv. Foredrag og spørsmål under Arendalsuka, Fafo-arrangement på MS-sjøkurs. 17 august.

 • Kavli, Hanne C. (2016). Hvorfor tar vi ikke i bruk innvandreres kompetanse i arbeidslivet? Foredrag og debatt på VOX-arrangement under Arendalsuka. 18 august.

 • Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2016). Innvandrede kvinner faller ut av arbeidsmarkedet igjen. Intervju i Kilden. Prosjekt og foreløpige funn. 17 mars.

 • Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2015). Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner. Foredrag på FARVE-konferansen 2015, Scandic Fornebu. 29 oktober
 • Hanne C. Kavli (2015). Kan ikke, vil ikke, får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv. Foredrag på konferansen «Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere» i regi av JobbAktiv, Gardermoen. 11 november
 • Hanne C. Kavli (2015). Integrering av innvandrere – hvordan går det egentlig? Foredrag på Gjøvik på arrangement i regi av Pensjonistuniversitetet. 12 november

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B