logo fafo 194x64
Hvor langt er det fra arbeidsavklaringspenger til arbeid?
Fafo-frokost med rapportlansering
Tirsdag 9. juni 2015, kl. 08:30–09:45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På programmet

På programmet

Johannes Sørbø

Seniorrådgiver

Silje Christensen

Rådgiver

Ann Sissel Skogstad

HR-sjef

Morten Laudal

Kommuneoverlege
Forsker
Fafo
Forsker
Fafo
Forsker
Fafo

Flertallet av mottakerne av arbeidsavklaringspenger (AAP) får denne ytelsen i mange år. Ett av de viktigste formålene med ordningen er å få flere i arbeid og færre på trygd. Men det er lettere sagt enn gjort, viser en ny Fafo-rapport som lanseres på dette frokostseminaret. Johannes Sørbø fra Arbeids- og velferdsdirektoratet kommenterte rapporten. Det ble også paneldiskusjon med en NAV-veileder, en lege og en personalansvarlig.

Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.

______________________________

I 2010 ble arbeidsavklaringspenger (AAP) innført som en ny, midlertidig helserelatert ytelse. Ordningen erstattet attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

Fafo har sett på hvilke veier personer følger inn og ut av en situasjon hvor de mottar arbeidsavklaringspenger. Prosjektet er finansiert av NAV, gjennom programmet FARVE (forsøksmidler, arbeid og velferd). 

I debatten om trygd og arbeid uttrykkes det en bekymring over at mange personer faller utenfor arbeidslivet. Dette dreier seg blant annet om at for mange eldre personer slutter å jobbe for tidlig, at for mange mottar uførepensjon og om at ungdom faller utenfor.

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, forsker Fafo

Presentasjon av rapporten "Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger", ved Fafo-forskerne Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen

Kommentar ved Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Utredningsseksjonen, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Samtale med representanter fra tre ulike yrkesgrupper som gjennom sitt daglige virke møter mottakere av arbeidsavklaringspenger:

Silje Christensen, rådgiver i Oppfølgingsavdelingen NAV Laksevåg
Ann Sissel Skogstad, HR-sjef i NSB Persontog
Morten Laudal, kommuneoverlege/fastlege ved Brevik legesenter

Paneldebatt, spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder Anne Mette Ødegård

Ny Fafo-rapport lanseres under seminaret

20434

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

I rapporten stiller vi spørsmålet: Hvor langt unna arbeidslivet står egentlig mottakerne av arbeidsavklaringspenger? Spørsmålet belyses ved å se på hvilke veier mottakerne følger inn i, gjennom og ut av ytelsen, og hvilke kjennetegn de har. Utfordringene med å bli integrert i arbeidsmarkedet er gjerne knyttet til utdanning og yrkeserfaring, som igjen vil variere med alder. Vi skiller i rapporten derfor mellom unge (18–29 år), voksne (30–49 år) og eldre (50–66 år) mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Bestill, eller last ned, rapporten

Temaside Unge utenfor arbeidslivet

Fafo har en bred tilnærming til forskning på unges utenforskap. Et viktig forskningsfelt for oss er å øke kunnskapen om betydningen av den hjelpen det offentlige yter til unge som faller utenfor arbeidslivet. Her er NAV en sentral aktør. Vi forsker blant annet på de ytelsene NAV gir til unge og de tjenestene og tiltakene NAV forvalter for å hjelpe unge videre over i arbeid. Les mer om forskningstemaet  Unge utenfor arbeidslivet

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi