Foreldreveiledning - virker det?
Fafo-frokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Torsdag 27. oktober, kl. 08.30-09.45 torsdag, 27 oktober 2016

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets hjemmeside.

Vårt velferdssystem har flere tiltak som skal støtte og veilede foreldre. Det gis tilbud gjennom helsestasjonene, barnehagene, Familiens hus og i familieveiledninger. Foreldreveiledning er omdiskutert. Det dreier seg blant annet om hvor grensene for offentlig myndighetsutøvelse skal gå. Denne rapporten gir oppdatert kunnskap om hva slags veiledningsordninger som finnes for foreldre flest, og om de virker.

Noen av tiltakene er rettet mot foreldre flest, andre mot foreldre som er risikoutsatt, og en tredje kategori settes inn overfor foreldre og familier med problemer. Denne rapporten ser på tiltak rettet mot foreldre flest og om de virker. Undersøkelser viser at tiltak kan bidra til å styrke foreldrerollen. Samtidig har det stor betydning hvordan tiltakene gjennomføres og om man får til en god relasjon med foreldrene. Det er uheldig at vi finner få studier som utforsker hvordan foreldre av ulikt kjønn og med ulik sosial og kulturell bakgrunn oppfatter veiledning og annen støtte. Det mangler også kartlegginger av norske foreldres behov.

På programmet

Kai-Morten Terning Astrid Ouahyb Sundsbø Wenche Mobråten Ole Petter Berg Pål Mesøy Beret Bråten Jon Rogstad