Mindreårige ofre for menneskehandel
Fafo-frokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Onsdag 28. oktober 2015, kl. 08:30–09:45 onsdag, 28 oktober 2015

Se opptak av seminaret på Fafo-tv. Presentasjon av ny rapport kan lastes ned fra seminarets nettside.

Den nye Fafo-rapporten "Ikke våre barn" viser hvordan arbeidet med å identifisere og følge opp mindreårige ofre for menneskehandel ofte svikter. På dette seminaret presenterte vi noen av utfordringene og mulige løsninger. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ble overrakt rapporten, mens representanter fra politiet, UDI og Redd Barna var invitert til å tenke høyt rundt funnene og løsningsforslagene rapporten presenterer.

Barnekonvensjonen gir alle barn de samme grunnleggende rettighetene til liv, utvikling, beskyttelse og deltakelse, uansett hvem de er og hvor de bor. Denne, og andre internasjonale konvensjoner, forplikter Norge til å bistå og beskytte barn som oppholder seg i Norge, også mot menneskehandel. I praksis er det ofte vanskelig å bistå og beskytte barn og ungdommer som oppholder seg i Norge uten papirer, og uten egnede omsorgspersoner. Politikken som skal ivareta mindreårige ofre for menneskehandel befinner seg i skjæringspunktet mellom migrasjonskontroll og ivaretakelse av barnets beste. Hvordan skal vi løse dette? Representanter fra Redd Barna, politi og UDI var invitert til å kommentere funnene og mulige løsningsforslag fra rapporten.

På programmet

Solveig Horne Hilde Lidén Knut Berntsen Astrid Birgitte Borge Camilla Scharffscher Engeset May-Len Skilbrei Guri Tyldum Jon Rogstad