logo fafo 194x64
Anne Britt Djuve

Research Director

.

Publications

Articles

 • Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (forthcoming 2018/2019). Refugee integration policy the Norwegian way – why good ideas fail and bad ideas prevail. Accepted for publication in Transfer – European Review of Labour and Research.

 • Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2015): Facilitating User Influence in Activation Programs: When Carers and Clerks meet Pawns and Queens. Journal of Social Policy, Volume 44, Issue 02, April 2015, pp 235-254

 • Djuve, A.B. (2015). Multikulturalisme på norsk. Er anerkjennelse til hinder for utjevning? Agora Tidsskrift for metafysisk spekulasjon, nr 2-3.

 • Djuve, A.B, A. Hagelund og H. Kavli (2015): Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere. Søkelys på Arbeidslivet 1/2015.
 • Brochmann, G and A.B. Djuve (2013): “Multiculturalism or Assimilation? The Norwegian Welfare State Approach” In: Kivisto, Peter and Thomas Faist (eds.). The Politics of Citizenship in Europe. London: Palgrave Macmillan.

 • Djuve, Anne Britt, Anniken Hagelund og Hanne Kavli (2012): Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange. Kapittel 5 i Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten. Universitetsforlaget. 2012

 • Djuve, A.B (2011): Introductory programmes for immigrants –liberalism revisited, or changing ideas of citizenship? Nordic Journal of Migration Research.

 • Djuve, A.B (2010): Empowerment or intrusion? The input and output legitimacy of introductory programmes for recent immigrants. Journal of International Migration and integration 2010 11:403-422

 • Djuve, A. B. (2008). Nordiske erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere. Søkelys på arbeidslivet, 1.

 • Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2007): Integreringspolitikk i endring. Kap 8 i Dølvik et.al: Hamskifte. Den norske modellen i endring. Gyldendal Akademisk.

 • Djuve, Anne Britt og Kavli, Hanne C. (2007): Velferdsstatens skreddere. I Tidsskrift for Velferdsforskning.

 • Djuve, A. B. (2003). Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere – integrering eller overgrep? Søkelys på arbeidsmarkedet, 1.

Fafo-reports

Fafo-papers

Other Fafo-publications

 • Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
  Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
  Other Fafo-publications 2015

Book chapters

 • Djuve, A. B. (2006). Integrering i randsonen. Ikke-vestlige innvandrere i norsk arbeidsliv. I: Arbeid, velferd og samfunn. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
 • Djuve, A. B. (2005). Hvem inkluderer innvandrere? I H. Torp (red.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Djuve, A. B. & Hagen, K. (1997). Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater. Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo. I O. Brox (red.), Spredt eller tett. Tano Aschehoug.

Books

Papers

 • Djuve, A. B. & Rogstad, J. (1999). The black gold in Norway – immigrants and the labour market in the future. Paper for the 4th European conference of Sociology, Amsterdam 18-21 aug.

Reports

 • Berge, Ø., Djuve, A. B. & Tronstad, K. R. (2010). Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Norge. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
 • Djuve, A. B. & Gulløy, E. (2010). Veileder i brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Oslo: IMDi.
 • Djuve, A.B. og H.C. Kavli (2007), Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Felles utfordringer – like løsninger? Tema Nord 2007:575. Nordisk Ministerråd
 • Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2007). Felles utfordringer – like løsninger? Integrering i Danmark, Sverige og Norge. TemaNord.
 • Djuve, A. B. (2006). Virker integreringsarbeidet? I A. B. Djuve, H. C. Kavli & M. Lund (red.), Integreringskart 2006. På vei mot en kunnskapsstatus ved etableringen av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. IMDi-rapport nr 1/06.
 • Brunovskis, A., Djuve, A. B. & Haualand, H. (2004). Facing a Baltic invation? Mobility of Baltic labour towards the Nordic countries. Nordic Council of Ministers, 2004: 718.
 • Djuve, A. B. (1997). Ung, farget og arbeidsledig? Arbeidsnotat 13/97. Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Other articles, op-eds

 • Djuve, A. B., Kavli, H. C. & Sønsterudbråten (2015, 20. oktober) Et farvel til frivilligheten? Dagsavisen
 • Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2005, 7. november) Tre råd til Hansen. Verdens Gang
 • Djuve, A. B., Kavli, H. C. & Østberg, T. (2001, 19. desember). Frivillig integrering? Dagbladet
 • Djuve, A. B. & Rogstad, J. (1998). Virker innvandrerkvotering? Dagbladet, 24. september.

Dissertations

 • Djuve, A. B. (2011). Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere: Et integreringspolitisk paradigmeskifte? Dr.avhandling. Universitetet i Oslo.
 • Djuve, A. B. (1991). Hvem får lån i Husbanken? Hovedoppgave i sosialøkonomi, UiO.

Slides and presentations

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are