logo fafo 194x64
Integreringstiltak for innvandrere

Integreringsarbeidet overfor flyktninger har hatt en sentral plass i Fafos forskning siden midten av 1990-tallet. Vi fulgte introduksjonsordningen fra prøveprosjektstadiet og over i gjeldende politikk, og har gjennomført en rekke evalueringer av ordningen. Våre forskningsinteresser er knyttet til gjennomførbarhet og effektivitet av tiltak, men også til brukermedvirkning og brukererfaringer, og til etiske implikasjoner av å anvende obligatoriske kvalifiseringstiltak og økonomiske sanksjoner overfor en gruppe som har få alternative kilder til livsopphold. Vi har også gjennomført en rekke prosjekter knyttet til NAVs rolle i integreringsarbeidet, både som samarbeidspartner for introduksjonsordningen, og som selvstendig aktør som har innvandrere som en stadig viktigere målgruppe for sine tiltak. I dagens situasjon er kunnskap om hva som kan løfte flyktninger raskere inn i arbeidsmarkedet viktigere enn noensinne.

2015 var preget av stor tilstrømming av asylsøkere. 31 145 personer søkte asyl i Norge i løpet av 2015 - det store flertallet i årets siste måneder. Denne utviklingen kom i etterkant av et tiår som har vært preget av den største innvandringsveksten i moderne tid. Per 1.1.2015 var det 669 378 innvandrere i Norge. Den største veksten i løpet av tiåret skyldes arbeidsinnvandring, men også familieinnvandring har økt jevnt. Flyktningeinnvandringen var fram til i 2015 mer stabil. Flyktninger som har fått opphold er grupper med lav returrate, og mange av flyktningegruppene vokser dermed over tid. Flyktninger og familiegjenforente har også – ikke overraskende – større utfordringer med å få innpass i det norske arbeidslivet enn det familieinnvandrerne har.

Publisering

 • Friberg, J. H. (2019). Does selective acculturation work? Cultural orientations, educational aspirations and school effort among children of immigrants in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies.

 • Kavli, H. C. & Nilsen, R. (forthcoming 2019). Stepping in or stepping out? Immigrant women at work in Norway. Chapter 12 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

 • Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2018). Refugee integration policy the Norwegian way – why good ideas fail and bad ideas prevail. Transfer – European Review of Labour and Research.

 • Friberg, J. H. & Midtbøen, A. H. (2017). Innvandrernes etterkommere: Teoretiske og komparative perspektiver. Norsk sosiologisk tidsskrift 01 / 2017 (Volum 1).

 • Fløtten, Tone (2017). Den norske modellen i et oppvekstperspektiv. I: Oppvekstrapporten 2017. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Friberg, J. H. & Midtbøen, A. H. (2017). Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets. Journal of Ethnic and Migration Studies.

 • Hagelund, A. & Kavli, H. C. (2017). Integration. In B. Greve (ed.), Handbook of Social Policy Evaluation (pp 383-402). Edward Elgar Publishing.

 • Lunde, H. (2016). Hva skjer når kompetansen er ukjent? Artikkel. Arbeidslivet.no, 03.05.

 • Kavli, H. C. (2016). En liste til besvær. Kommunal rapport, 2. juni. (Commentary on government white paper on immigrant integration)

 • Kavli, H. C. (2016). Skredder uten tråd. Kommunal rapport, 15. august. (Concerning street-level bureaucrats in integration programs)

 • Kavli, H. C. (2016). Tar utdanning – kommer i jobb. Kommunal rapport, 3. november.  (The litmus-test on integration – about immigrant descendants)

 • Birkelund, G. E., Heggebø, K. & Rogstad, J. (2016). Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities. European Sociological Review.

 • Friberg, J.H. & Olav Elgvin (2016), Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV. Tidsskrift for samfunnsforskning 56 (03):257-284.

 • Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2015): Facilitating User Influence in Activation Programs: When Carers and Clerks meet Pawns and Queens. Journal of Social Policy, Volume 44, Issue 02, April 2015, pp 235-254

 • Djuve, Anne Britt, Anniken Hagelund og Hanne Kavli (2012): Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange. Kapittel 5 i Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten. Universitetsforlaget. 2012

 • Hagelund, Anniken og Hanne C. Kavli (2011): If work is out of sight. Activation and citizenship for new refugees. In: Journal of European Social Policy. Volume 19, number 3, Sage publications. 2011

 • Djuve, A. B. (2011). Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere: Et integreringspolitisk paradigmeskifte? Dr.avhandling. Universitetet i Oslo.
 • Jensen, R. S. & Orupabo, J. (2010). Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere. ISF-rapport 2010:5.
 • Djuve, A. B. & Gulløy, E. (2010). Veileder i brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Oslo: IMDi.
 • Orupabo, J., Jensen, R. S. & Storvik, Aa. ( 2009). Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. ISF-rapport 003.
 • Kavli, Hanne C (2008): Introduksjon av nyankomne flyktninger og innvandrere i Danmark, Sverige og Norge, Søkelys på arbeidslivet. Nummer 1. 2008

 • Djuve, A. B. (2008). Nordiske erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere. Søkelys på arbeidslivet, 1.

 • Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2007): Integreringspolitikk i endring. Kap 8 i Dølvik et.al: Hamskifte. Den norske modellen i endring. Gyldendal Akademisk.

 • Djuve, Anne Britt og Kavli, Hanne C. (2007): Velferdsstatens skreddere. I Tidsskrift for Velferdsforskning.

 • Djuve, A.B. og H.C. Kavli (2007), Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Felles utfordringer – like løsninger? Tema Nord 2007:575. Nordisk Ministerråd
 • Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2007). Felles utfordringer – like løsninger? Integrering i Danmark, Sverige og Norge. TemaNord.
 • Djuve, A. B. (2006). Virker integreringsarbeidet? I A. B. Djuve, H. C. Kavli & M. Lund (red.), Integreringskart 2006. På vei mot en kunnskapsstatus ved etableringen av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. IMDi-rapport nr 1/06.
 • Djuve, A. B. (2006). Integrering i randsonen. Ikke-vestlige innvandrere i norsk arbeidsliv. I: Arbeid, velferd og samfunn. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
 • Djuve, A. B. (2005). Hvem inkluderer innvandrere? I H. Torp (red.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Djuve, A. B. (2003). Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere – integrering eller overgrep? Søkelys på arbeidsmarkedet, 1.

 • Djuve, A. B., Kavli, H. C. & Østberg, T. (2001, 19. desember). Frivillig integrering? Dagbladet
 • Djuve, A. B. & Rogstad, J. (1999). The black gold in Norway – immigrants and the labour market in the future. Paper for the 4th European conference of Sociology, Amsterdam 18-21 aug.
 • Djuve, A. B. (1997). Ung, farget og arbeidsledig? Arbeidsnotat 13/97. Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Fafo-rapporter

 • Ragna Lillevik og Guri Tyldum
  Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet
  Fafo-rapport 2018:35
 • Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
  Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
  Fafo-rapport 2018:23
 • Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
  Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift
  Fafo-rapport 2018:03
 • Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
  Hva virker – for hvem?
  Fafo-rapport 2017:31
 • Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
  Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer
  Fafo-rapport 2017:22
 • Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
  Sett gjennom en statlig tilskuddsordning
  Fafo-rapport 2017:14
 • Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
  Konsekvenser for levekår og integrering
  Fafo-rapport 2017:07
 • Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
  Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak
  Fafo-rapport 2017:02
 • Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt
  Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger
  Fafo-rapport 2016:11
 • Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
  En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere
  Fafo-rapport 2015:26
 • Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
  Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
  Fafo-rapport 2014:34
 • Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.)
  NordMod2030. Delrapport 11
  Fafo-rapport 2014:27
 • Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
  Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
  Fafo-rapport 2013:31
 • Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
  En kunnskapsstatus
  Fafo-rapport 2013:11
 • Miriam Latif Sandbæk og Anne Britt Djuve
  Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?
  Fafo-rapport 2012:27
 • Anne Britt Djuve
  Et integreringspolitisk paradigmeskifte? Doktoravhandling
  Fafo-rapport 2011:19
 • Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
  Om likeverdig tjenestetilbud i NAV
  Fafo-rapport 2011:07
 • Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund
  Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver
  Fafo-rapport 2011:02
 • Marjan Nadim og Marianne Tveit
  Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann
  Fafo-rapport 2009:19
 • Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård
  Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006–2008
  Fafo-rapport 2009:18
 • Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen
  En evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
  Fafo-rapport 2007:34
 • Anne Britt Djuve
  Arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere
  Fafo-rapport 2007:26
 • Torunn Kvinge og Anne Britt Djuve
  Hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene?
  Fafo-rapport 517
 • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
  Samarbeid mellom flyktningtjenesten og Aetat lokal om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere
  Fafo-rapport 491
 • Monica Lund
  Utfordringer ved obligatorisk introduksjonsordning for nyankomne flyktninger
  Fafo-rapport 414
 • Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli
  Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere
  Fafo-rapport 387
 • Mary Dupont og Jon Are Lian
  Fafo-rapport 369
 • Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
  Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger
  Fafo-rapport 364
 • Hanne Cecilie Kavli
  Kontantstøttens konsekvenser for barnehagebruk blant etniske minoriteter
  Fafo-rapport 349
 • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
  Levekår og flytteaktivitet blant flyktninger i lys av myndighetenes bosettingsarbeid
  Fafo-rapport 345
 • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
  Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger
  Fafo-rapport 234
 • Anne Britt Djuve og Kåre Hagen
  Levekår blant flyktninger i Oslo
  Fafo-rapport 184

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B