logo fafo 194x64

Aktive prosjekter

Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene

Prosjektet har som formål å identifisere hvilke faktorer eller sammenhenger som kan bidra til å forklare ulikheter i forekomsten av unge på sosialhjelp i Oslo, Trondheim, Bergen Stavanger og Kristiansand.

CILS-NOR: The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway

The project aims to study intergenerational adaptation and social mobility among children of immigrants and their majority peers in Norway.

Senior Policy for Whom? The distributional consequences and effects of initiatives to promote active ageing

The main aim of the proposed project is to examine whether today's senior-policy initiatives reach the intended target groups and have the desired effect on retirement behaviour.

Education in Haiti

Report on the education sector in Haiti with a particular emphasis on the situation in the Sud Department.

Slippery Suffering? A comparative ethnography of the encounter between survivors of war and the Scandinavian welfare states

Målet er en komparativ antropologisk studie av møtet mellom traumatiserte flyktninger fra Midtøsten og de skandinaviske velferdsstatene.

Virker tiltakene?

Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering.

Striving for excellence, learning to cope?

Employer strategies for managing sick leaves and employee health over the decades.

Legal Culture, Corruption and Law Enforcement: The Russian Case

The project aims to provide a "thick description" of Russian legal culture - incl. local understandings of the term corruption - and its impact on law-enforcement in Russia.

Legal Culture and Anti-Corruption Reform: the Case of the West Balkans (2010-14)

While quite a lot is known about corruption and anti-corruption efforts in post-communist states, we know less about the impact of anti-corruption reform. 

Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?

Målet med prosjektet er å studere hvordan midlertidige ansettelser påvirker folks jobbkarrierer og muligheter til skaffe seg fast arbeid. Prosjektet sammenligner Norge og Sverige.

Barns hushjelpsarbeid i Haiti

Dette prosjektet undersøker omfanget av barns husholdstilknyttede arbeid i Haiti, og samfunnsmessige prosesser rundt dette.

Tilknytningsformer i arbeidslivet

Dette prosjektet består av to moduler: 1) Arbeidstakernes tilknytningsformer og 2) Virksomheters bruk av ulike typer tilknytningsformer og tjenesteleverandører.

Vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen

Fafo evaluerer forsøk med vekslingsmodeller som alternativ til den eksisterende 2+2-modellen som opplæringsmodell for yrkesfaglig videregående opplæring. I 2+2-modellen er elevene først to år i skole med noen praksisperioder, fulgt av to år som lærling i bedrift. I vekslingsmodellene er det hyppigere skifter mellom læring i skole og bedrift. Evalueringen foregår i perioden 2014-2018 og skjer i samarbeid med NIFU.

Searching the unknown: Discourses and effects of preventing radicalization in Scandinavia

Med utgangspunkt i de skandinaviske landenes handlingsplaner mot radikalisering, vil dette forskningsprosjektet fokusere på forebyggende arbeid mot radikalisering og hvilken effekt disse har på individer og grupper som det forebyggende arbeidet er rettet mot. 

Videre analyse av etablert datamateriale om familiepraksis og likestilling i innvandrende familier

Prosjektet er en videreføring av rapporten "Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier" som ble finansiert av Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet.

<<  3 4 5 6 7 [89  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi