logo fafo 194x64

Prosjektnyheter

Veiledning til ungdomsforeldre

11. januar 2018

Hvordan virker et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program) når det rettes mot bekymrede ungdomsforeldre? Denne evalueringen skal gi kunnskap om behovene og betingelsene for god foreldrestøtte. Prosjektet gjennomføres av Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset (bildet), på oppdrag fra Bufdir.

Hva vet folk om pensjon?

10. januar 2018

Geir Veland (bildet) og Rolf Andersen skal kartlegge folks kunnskap om innskuddspensjon og AFP i privat sektor. Hva bedrifter og tillitsvalgte gjør for å informere om pensjon, er også en del av prosjektet. Oppdragsgiver er Finansmarkedsfondet.

Hvordan sikre bosetting og bedre tjenester?

08. januar 2018

Inger Lise Skog Hansen og Ketil Bråthen skal på oppdrag fra Oslo kommune gjennomføre et forprosjekt om vanskelig bosettbare. Seks bydeler i Oslo vil samarbeide om å sikre bosetting og bedre tjenester til personer med alvorlig psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Fafo skal blant annet gjennomføre en pilotstudie om hvilke utfordringer bydelene har.

Enklere å ta sunne matvalg?

19. desember 2017

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold har som mål å føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom matvarebransjen og helsemyndighetene for å gjøre det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg. Fafo skal evaluere denne avtalen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Anne Hatløy (bildet) er prosjektleder, og gjennomfører prosjektet sammen med Anne Inga Hilsen og Svein Erik Stave.

Retur av personer – hvilke tiltak støttes av forskningen?

28. november 2017

Retur av personer uten lovlig opphold har vært et prioritert område i utlendingsforvaltningen gjennom mange år. Det har vært gjennomført ulike forskningsprosjekter og evalueringer. I dette prosjektet skal det gjøres en kritisk litteraturstudie som ser på hvilke returpolitiske tiltak som støttes av forskning. Silje Sønsterudbråten gjør prosjektet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Levekår og inntektsfordeling for sykehusene i Oslo

09. november 2017

Ståle Østhus, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse, ser nærmere på inntekstmodellen for sykehusene i Oslo. Utgangspunktet er et hyppigere behov for spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Analysen baseres blant annet på levekårsundersøkelsene i Oslo.

Nordisk prosjekt om framtidas arbeidsliv

25. oktober 2017

På oppdrag fra Nordisk ministerråd skal Fafo lede et prosjekt om framtidas arbeidsliv. 25 forskere fra de nordiske landene skal undersøke hvordan digitalisering, nye forretningsmodeller og tilknytningsmåter påvirker de nordiske arbeidslivsmodellene. En samlet rapport kommer i 2020. Forskere fra Fafo er Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik (bildet), Kristin Jesnes, Johan Røed Steen og Kristine Nergaard.

Bedre tjenester til utsatte unge og familiene

24. oktober 2017

Nordisk 0-24 er et prosjekt initiert av Nordisk ministerråd om hvordan utvikle bedre tjenester gjennom mer tverrsektoriell og samordnet innsats.Det består av åtte nasjonale case. Forskerne skal belyse styrker og svakheter ved disse. Inger Lise Skog Hansen (bildet) er prosjektleder. Hun skal gjøre jobben sammen med Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Aktive ungdomsmedlemmer i LO?

23. oktober 2017

LO-forbundene har i dag et betydelig antall unge medlemmer. Men gir LOs ungdomssatsing aktive medlemmer og tillitsvalgte? I dette prosjektet skal Kristin Jesnes (bildet) og Elin Svarstad se nærmere på ungdomsaktivitetene.

Tiltak mot frafall i ungdomsskolen

12. oktober 2017

I løpet av høsten skal Fafo-forskerne Kaja Reegård (bildet) og Jon Rogstad gjennomføre en pilotstudie om tiltak for å forebygge frafall i ungdomsskolen. Målet er å styrke mestringsfølelsen slik at flere blir bedre rustet til å fullføre videregående utdanning. Prosjektet er finansiert av Kronprinsparets fond.

Hva mener arbeidsgivere om foreldrepermisjon?

11. oktober 2017

Forhold på arbeidsplassen er viktige for hvordan man ønsker å benytte seg av rettighetene til foreldrepermisjon. I dette prosjektet, som er på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, kartlegges arbeidsgivernes holdninger til foreldrepermisjon. Det spørres også om det tilrettelegges for balanse mellom arbeids- og familieliv. Forskere er Inger Marie Hagen (bildet), Anne Hege Strand og Vilde Marie Ørnung.

Fafo skal evaluere opptrappingsplanen for rusfeltet

06. oktober 2017

Blir tilbudet til folk med rusmiddelproblemer bedre? Ivaretas de pårørende på en god nok måte? Dette er to sentrale spørsmål når opptrappingsplanen for rusfeltet skal evalueres. Fram til 2020 vil det komme årlige statsurapporter, før det blir en sluttevaluering i 2021. Det er Helsedirektoratet som er oppdragsgiver. Inger Lise Skog Hansen (bildet) er prosjektleder.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B