logo fafo 194x64

Prosjektnyheter

Bedre tjenester til utsatte unge og familiene

24. oktober 2017

Nordisk 0-24 er et prosjekt initiert av Nordisk ministerråd om hvordan utvikle bedre tjenester gjennom mer tverrsektoriell og samordnet innsats.Det består av åtte nasjonale case. Forskerne skal belyse styrker og svakheter ved disse. Inger Lise Skog Hansen (bildet) er prosjektleder. Hun skal gjøre jobben sammen med Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Aktive ungdomsmedlemmer i LO?

23. oktober 2017

LO-forbundene har i dag et betydelig antall unge medlemmer. Men gir LOs ungdomssatsing aktive medlemmer og tillitsvalgte? I dette prosjektet skal Kristin Jesnes (bildet) og Elin Svarstad se nærmere på ungdomsaktivitetene.

Tiltak mot frafall i ungdomsskolen

12. oktober 2017

I løpet av høsten skal Fafo-forskerne Kaja Reegård (bildet) og Jon Rogstad gjennomføre en pilotstudie om tiltak for å forebygge frafall i ungdomsskolen. Målet er å styrke mestringsfølelsen slik at flere blir bedre rustet til å fullføre videregående utdanning. Prosjektet er finansiert av Kronprinsparets fond.

Hva mener arbeidsgivere om foreldrepermisjon?

11. oktober 2017

Forhold på arbeidsplassen er viktige for hvordan man ønsker å benytte seg av rettighetene til foreldrepermisjon. I dette prosjektet, som er på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, kartlegges arbeidsgivernes holdninger til foreldrepermisjon. Det spørres også om det tilrettelegges for balanse mellom arbeids- og familieliv. Forskere er Inger Marie Hagen (bildet), Anne Hege Strand og Vilde Marie Ørnung.

Fafo skal evaluere opptrappingsplanen for rusfeltet

06. oktober 2017

Blir tilbudet til folk med rusmiddelproblemer bedre? Ivaretas de pårørende på en god nok måte? Dette er to sentrale spørsmål når opptrappingsplanen for rusfeltet skal evalueres. Fram til 2020 vil det komme årlige statsurapporter, før det blir en sluttevaluering i 2021. Det er Helsedirektoratet som er oppdragsgiver. Inger Lise Skog Hansen (bildet) er prosjektleder.

Erfaringer med pensjonsreformen

05. oktober 2017

Tove Midtsundstad skal, i samarbeid med Frischsenteret, undersøke foreløpige erfaringer med pensjonsreformen. Ser målsettingene med reformen ut til å nås? Forskerne vil også se på forskjeller ut fra utdanningsnivå og mellom bransjer. Fafo skal undersøke endringer i pensjoneringsatferd og arbeidsmarkedsdeltakelse. Norges forskningsråd er oppdragsgiver, og prosjektet skal avsluttes i 2020.

Når innvandrere ønsker å starte egen virksomhet

21. september 2017

I 2014 innførte regjeringen en tilskuddsordning for å styrke tilbudet om etablereropplæring for innvandrere. Kommuner, fylkeskommuner og private institusjoner som driver entreprenøropplæring kan søke IMDi om prosjektstøtte. Fafo har fått oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet med å evaluere ordningen. Ragna Lillevik (bildet), Silje Sønsterudbråten og Jon Rogstad er medarbeidere.

Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere i Norge

18. september 2017

Fafo skal på oppdrag fra UDI se på hvordan man kan sikre forsvarlig omsorg for enslige mindreårige. Mange mottak fylles med ungdom som ser mørkt på framtiden. Dette er en krevende situasjon, og det er vanskelig å si hva som er god omsorg for denne gruppa. Fafos Guri Tyldum (bildet) og Silje Sønsterudbråten skal gjennomføre prosjektet sammen med Magne Raundalen.

Forskning om ME-pasienters bakgrunn og offentlige liv

13. september 2017

Fafo skal sammen med SINTEF gi kunnskap om ME-pasienters demografiske og sosioøkonomiske bakgrunn. Andre spørsmål er hvordan det går i møte med offentlige tjenester, arbeidsliv og skole. Forskningsrådet har delt ut 30 millioner kroner til fire forskningsprosjekter om ME. I ett av dem deltar Fafo-forskerne Anne Hege Strand, Lise Lien, Roy Nielsen, Anne Kielland (bildet) og Arne Backer Grønningsæter.

Permitteringsordninger i andre land

12. september 2017

Jørgen Svalund (bildet) og Johannes Oldervoll skal lage en oversikt over permitteringsliknende ordninger i Danmark, Finland, Sverige, Belgia, Tyskland, Østerrike og Storbritannia. Hvordan er disse organisert, og hvilke krav og betingelser gjelder? Hvordan skiller ordningene seg fra det norske systemet? Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet.

Lavt sykefravær – hva er nøkkelen?

07. september 2017

I dette prosjektet skal det undersøkes hva private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter med lavt sykefravær gjør for å oppnå dette. Hva er likheter og forskjeller i arbeidet for å holde fraværet nede? Lise Lien (bildet) og Hanne Bogen skal gjennomføre prosjektet på oppdrag fra NHO Service - Arbeidsmiljøfondet.

Hvordan er det å være senior i industrien?

31. august 2017

Senter for seniorpolitikk er oppdragsgiver for et nytt prosjekt som skal kartlegge seniorenes situasjon i industrien. Hvilke utfordringer og utviklingsmuligheter har denne gruppa, og blir erfaringen anerkjent? Dette er noen av spørsmålene som vil bli besvart. Prosjektet skal gjennomføres av Tove Midtsundstad (bildet), Hanne Bogen og Mona Bråten.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B