logo fafo 194x64
Boligsosiale spørsmål

Innenfor Fafos velferdsforskning har bolig vært et sentralt tema. Boligforskningen vår har utgangspunkt i velferdspolitikken, og belyser ulike sider ved bolig som levekårsgode, bolig for utsatte grupper, betydningen av sammenhengen mellom bolig og tjenester for at personer med oppfølgingsbehov skal kunne opprettholde en god bosituasjon.

Fafo har gjennomført flere forskningsprosjekter og oppdrag relatert til den norske innsatsen for å bekjempe bostedsløshet, og evalueringer av prosjekter, boligsosiale virkemidler og tilskuddsordninger innen det boligsosiale feltet.

Publisering

  • Grødem, A. S. & Hansen, I. L. S.  (2015). Integration in homeownerland. The Norwegian housing regime and why it matters for immigrants’ social inclusion. Nordic Journal of Migration Research, 5(3).

  • Hansen, I. L. S. (2013). Hvorfor må kommunene i stadig større grad se bolig og tjenester i sammenheng. Perspektivartikkel til Stortingsmelding 17 2012-13 Byggje – bu – leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar.

  • Nordvik, V., Hansen, I. L. S., Koren, C. & Lescher-Nuland, B. (2011). Den norske bostøtten. Effekter av en reform. NOVA Rapport 2/2011.

  • Grønningsæter, A. B. & Nielsen, R. A. (2011). Bolig, helse og sosial ulikhet. Oslo: Helsedirektoratet.

  • Hansen, I. L. S. & Øverås, S. (2007). Bolig for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk. I E. Brodtkorb & M. Rugkåsa (red.), Under tak – mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk.

  • Djuve, A. B. (1991). Hvem får lån i Husbanken? Hovedoppgave i sosialøkonomi, UiO.

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B