logo fafo 194x64

Ph.d stipendiatstilling om europeisk migrasjons- og flyktningpolitikk i nærområder til væpnede konflikter

Fafo har ledig stilling som ph.d-stipendiat knyttet til prosjektet European Management of Migration and Refugees – Consequences for mobility and political stability in transit countries (MARE), finansiert av Norges forskningsråd.  Prosjektets overordnede problemstilling er hvordan europeisk migrasjonspolitikk påvirker politisk stabilitet og flyktningers migrasjonsbeslutninger i nærområder til konfliktområder. Tema for stipendiaten vil imidlertid være hvordan europeiske aktører påvirker politikkutforming i nærområdene, og hvordan europeisk migrasjonspolitikk implementeres i praksis. Prosjektet bør fokusere på en eller flere av de landene som er valgt ut i prosjektet; Jordan, Libanon, Niger eller Uganda.

Innenfor ovennevnte rammer skal stipendiatene utvikle sitt eget prosjekt. Sammen med søknaden bes søkerne derfor om å sende en prosjektbeskrivelse på inntil 1600 ord, som skisserer mulige problemstillinger, analytisk rammeverk og metodisk opplegg for et doktorgradsprosjekt. Skissen som lå til grunn for tildeling fra NFR, sendes ut på forespørsel. Etter tilsetting vil endelig skisse utarbeides sammen med forskere og prosjektleder ved Fafo.  I prosjektet samarbeider vi med dyktige partnere i Jordan, Libanon, Niger, Uganda, og Storbritannia. Det vil være muligheter for å søke NFR om tilleggsfinansiering for å dekke lengre utenlandsopphold, dersom dette er ønskelig. I prosjektet er det satt av midler til kortere feltarbeid.

Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Det forutsettes at stipendiatene søker og blir tatt opp på et godkjent PhD-program ved universitet eller høyskole. På Fafo vil stipendiatene tilhøre forskningsgruppa Migrasjon, integrasjon og kompetanse (MIK). Denne forskningsgruppa består av om lag 15 personer, hvorav flere er stipendiater. MIK er én av fire forskningsgrupper ved Fafo.

Stipendiatstillingen er treårig, med oppstart våren 2019, og det forutsettes at stipendiaten har Fafo som arbeidsplass.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • Utdanning på hovedfags- /mastergradsnivå.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk.
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid.
 • Karakteren B/2,3 eller bedre på master-/hovedoppgaven og samlet på mastergraden.

Det er en fordel om du har:

 • Samfunnsvitenskapelig bakgrunn, men søkere med annen faglig bakgrunn kan også komme i betraktning.
 • Kjennskap til migrasjons- eller flyktningpolitikk og/eller kjennskap til en eller flere av områdene som er valgt ut for prosjektet.
 • Relevant erfaring fra anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Vilkår

 • Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent av prosjektleder og avtalefestet senest seks måneder etter tiltredelse.
 • Opptak til et relevant doktorgradsprogram ved universitet eller høyskole i løpet av det første året etter ansettelse.

Vi tilbyr deg

 • Muligheter for faglig videreutvikling i et etablert forskningsmiljø.
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Lønn i tråd med overenskomst (Ltr. 45-47 (498.000 – 513.000)

Send søknad, cv og prosjektskisse på maksimum 1600 ord. Eventuelle arbeider skal kun ettersendes på forespørsel.

Frist for å søke er 15. mars 2019.

Spørsmål kan stilles til Guri Tyldum,

SEND SØKNAD

Erfarne forskere

Er du forsker med doktorgrad og/eller tilsvarende dokumentert erfaring fra oppdragsforskning innen Fafos forskningsområder og har lyst til å bidra til å videreutvikle Fafo, er du velkommen til å sende en åpen jobbsøknad til Fafo.

Fafo legger stor vekt på anvendt forskning og evne til samarbeid. Skriftlig og muntlig formuleringsevne er av stor viktighet.

Send en e-post med en kort presentasjon med CV til  og vi vil ta kontakt.

Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B