logo fafo 194x64

Nyheter

Hva mener folket om diskriminering og likestilling?

20. mai 2019

Et bredt flertall av den norske befolkningen støtter at offentlige myndigheter skal drive aktiv politikk for likestilling og mot diskriminering. Uenigheten er større når det gjelder hvilke grupper som tiltak bør rettes mot. Funksjonshemmede får mest støtte, transpersoner minst. Uenigheten blir enda større om man ser på konkrete tiltak. Kun pappaperm mottar da bred støtte. Les rapporten for flere detaljer og en rekke andre funn.

Fortsatt frykt for konsekvenser av varsling

20. mai 2019

I denne rapporten presenterer Fafo en undersøkelse om forholdene for varsling i det norske arbeidslivet per årsskiftet 2018/2019. Her kommer det fram at stadig flere virksomheter får på plass varslingsrutiner. Om lag halvparten av arbeidstakerne varsler ved kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Den viktigste grunnen til å la være å varsle, er frykt for konsekvensene. Én av fem varslere opplever sanksjoner. Trenden det siste tiåret er negativ både når det gjelder varslingseffektivitet (om det hjelper å varsle) og spørsmål om man ville ha varslet igjen.

Fafokonferansen 2019 er over – takk for denne gang!

16. mai 2019

På årets Fafokonferanse 15. mai – som også markerte at det er 15 år siden EUs østutvidelse – rettet vi oppmerksomheten mot samtidens grenseløse bekymringer for klimaendringer, manglende integrering, større ulikhet, press på lønns- og arbeidsvilkår og velferdsstatens bærekraft.

Ferske tall om arbeidsinnvandring og EØS-avtalen

15. mai 2019

Årets Fafokonferanse markerer 15-årsjubileum for EUs store utvidelse østover – og opprettelsen av Fafo Østforum. Under konferansen presenterte forskerne oppdaterte tall om arbeidsinnvandringen til Norge fra Øst-Europa – og nordmenns meninger om fenomenet. Alt dette presenterer vi i en artikkel på Arbeidslivet.no

Bred Fafo-gjennomgang for «arbeidsfolket»

13. mai 2019

Fem Fafo-forskere gjestet 9. mai landsmøtet til Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). Framtidens arbeidsliv i form av ny teknologi, kompetanseheving og forventede «megatrender» var sentrale tema. Forskerne utførte også en spørreundersøkelse om omstilling blant de tilstedeværende NAF-tillitsvalgte. I tillegg deltok Kristine Nergaard i en avrundende paneldiskusjon.

Mulig å sikre like vilkår i offentlig og privat barnevern

09. mai 2019

I denne rapporten kartlegger vi ulikheter i lønn og arbeids- og pensjonsvilkår mellom offentlige, ideelle og kommersielle leverandører innen barnevernet. Vi ser deretter på hvilke reguleringer som kan benyttes for å sikre at vilkårene blir likere. Dette er en politisk utfordring og vil kunne kreve endringer i lovverk og tariffavtaler. Vår vurdering er at dette er mulig i et samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

En guide til sykepenger og sykelønn

09. mai 2019

Hva har du rett på når du blir syk fra jobb? På Arbeidslivet.no har vi skrevet en gjennomgang av hvilke rettigheter og krav som gjelder for at du ikke skal rammes økonomisk av sykdom. I en annen artikkel presenterer vi en oversikt over hvordan enkelte tariffavtaler kan gi deg bedre vilkår enn lovens minstemål.

Gode på kompetanse når det gjelder

07. mai 2019

Ny teknologi, digitalisering og robotisering stiller store krav til omstilling og kompetanseutvikling i arbeidslivet. På oppdrag fra LO, har Fafo undersøkt hvordan privat sektors arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner på sentralt nivå forholder seg til tariffavtalenes bestemmelser på kompetanseområdet. Evnen til rask omstilling og kompetanseutvikling i etterkant av store teknologiske skifter eller lovendringer synes å være stor – selv om det daglige kompetansesamarbeidet ofte nedprioriteres.

Fafo-forsker disputerer

02. mai 2019

Torsdag 2. mai disputerte Marianne Takvam Kindt ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Ph.d-graden bygger på kvalitative dybdeintervjuer med 28 barn av innvandrere som er tatt opp på prestisjefulle utdanningsløp. Avhandlingen undersøker hvordan de redegjør for og fortolker sin egen vei fra en oppvekst i en innvandrerfamilie, gjennom høyere utdannelse og videre inn i voksenlivet.

Hvorfor feirer vi 1. mai?

01. mai 2019

Dagen var opprinnelig tilegnet feiring av vårens ankomst. Siden 1890 har 1. mai også vært arbeidernes dag. Et blodig streikeslag i Chicago og kampen om åttetimersdagen var årsaken til at datoen og denne formen ble valgt. På Arbeidslivet.no har vi skrevet en artikkel om den historiske bakgrunnen for dagens markering.

Fire flinke kommuner kan inspirere til arbeidsmiljø-løft

30. april 2019

Fafo har kartlagt koblingen mellom arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid og lokalt IA-arbeid, basert på casestudier i fire kommuner. Selv om tiltakene ikke nødvendigvis preges av innovasjon, er det åpenbart at casekommunenes arbeid kan inspirere andre kommuner til styrket innsats. Det er mange gode grep der ute, og mye god systematikk i arbeidet, konkluderer forskerne.

Opptak fra Fafo-frokost 26. april: Matsikkerhet i norsk utviklingspolitikk

26. april 2019

Regjeringen har lansert en opptrappingsplan om klimatilpasset landbruk og matsikkerhet som har lagt grunnlaget for den kommende handlingsplanen for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. På denne Fafo-frokosten lanserte vi en rapport med innspill til handlingsplanen.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B