Den nye staten. Et underveisnotat
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004

Fafo-notat 2005:20
ISSN 0804-5135

2005

Nettutgave

(pdf 333k)

I dette notatet ser vi nærmere på omstillinger i staten i perioden 1990 til 2004. Vi ser på endringer innenfor den statlige forvaltningen og i statsselskapene. Hensikten er å synliggjøre hva endringene består i, hvordan vi kan forklare de endringene vi registrerer og hvilke effekter endringene synes å ha for dem som arbeider innenfor staten. Notatet bygger på eksisterende registerdata og offentlig tilgjengelige utredninger og dokumenter. Notatet er del av et større prosjekt, der vi i oppfølgingen særlig vil fokusere på omstillingens effekter på arbeidstakerne i staten – både arbeidstakere i virksomheter som fortsatt er del av den statlige forvaltningen og arbeidstakere i virksomheter som er fristilt. Forskningsprosjektet utføres på oppdrag fra arbeidstakerorganisasjonene LO Stat, Unio og YS.
166,00 kr

166,00 kr

Ordrenummer:

779