Hva forklarer lønnsforskjellene? Arbeidstakere med lang høyere utdanning i statlig og privat sektor

Ordrenummer:

10237

Bård Jordfald

Fafo-notat 2016:13
ISSN 0804-5135

2016

(pdf 424 kB)

Dette notatet ser nærmere på lønnsforskjellene hos dem med lang høyere utdanning i privat sektor og i staten. I det store bildet er det fortsatt slik at privat sektor lønner bedre enn staten. Derimot er forskjellene mindre enn det man finner i oversiktene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). Tar man lederstillingene ut av sammenlikningsgrunnlaget, reduseres forskjellene. Det samme skjer dersom man bytter mål for sentraltendens, fra gjennomsnitt til median. Forskjellene går ytterligere ned dersom man tar ut bonus og andre variable tillegg og kun ser på den avtalte grunnlønna. Trekker man inn type utdanning, framkommer nye forskjeller. Sist, men ikke minst, ser vi at kvinner med lang høyere utdanning tjener vesentlig mindre enn sine mannlige kolleger i privat sektor.