Relevans i fag- og yrkesopplæringen
Underveisnotat fra utviklingen av fagarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen

Fafo-notat 2019:10
ISSN 0804-5135

2019

(pdf 1127 kB)

Dette er et underveisnotat fra et forsknings- og utviklingprosjekt som gjennomføres av Fafo i samarbeid med NIFU på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Formålet med prosjektet er å kartlegge arbeidslivsrelevansen av fag- og yrkesopplæringen gjennom to spørreundersøkelser, rettet mot henholdsvis nyutdannede fagarbeidere og aktuelle arbeidsgivere. I dette notatet er undersøkelsene avgrenset til helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk. Spørreundersøkelsene vil senere bli utvidet til flere yrkesfaglige utdanningsprogram. Det overordnede målet er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for utdanningsmyndighetenes arbeid med å utvikle kvalitet og relevans i fag- og yrkes-opplæringen. Hovedrapporten fra prosjektet kommer i 2020.

Ordrenummer:

10300