Se og bli sett
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer

Fafo-rapport 2015:30
ISBN 978-82-324-0222-9 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0223-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2015, 142 s, kr 292,- Ordrenr 20435

(pdf 4 MB)

Utdanningsforbundet har et sterkt medlemsdemokrati. Men da 73 prosent
av medlemmene innen KS-området som deltok i uravstemningen stemte
«nei» til avtaleutkastet om arbeidstid i juni 2014, reiste det spørsmål om hvorvidt dialogen mellom medlemmene og sentralleddet fungerer som den skal. I denne rapporten retter vi blikket mot meningsutveksling og kommunikasjon innad i organisasjon. Hensikten med forskningsprosjektet har vært å frambringe kunnskap om hvordan Utdanningsforbundet i framtiden kan skape gode betingelser for deltakelse, blant samtlige medlemsgrupper, i eget forbund.
292,00 kr
292,00 kr

Ordrenummer:

20435