Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne
En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter

Fafo-rapport 2018:46
ISBN 978-82-324-0486-5
ISSN 2387-6859

2018

English summary

Det er et uttalt mål å øke sysselsettingen blant (unge) personer med nedsatt funksjonsevne, og IA-avtalens delmål 2 b har til hensikt å øke rekrutteringen av denne gruppen inn i arbeidslivet. NAV har igangsatt en rekke ulike prosjekter med dette som formål. Fafo har undersøkt et utvalg av disse prosjektene i denne rapporten. Formålet har særlig har vært å identifisere likheter og forskjeller mellom dem. Vi har også identifisert det prosjektdeltakerne har definert som suksesskriterier, og på bakgrunn av dette blant annet vurdert prosjektenes spredningspotensial.

Ordrenummer:

20695