Nyheter

Nyheter

Arbeidet med å identifisere og følge opp mindreårige ofre for menneskehandel svikter ofte. Den rapporten viser hvordan det norske samfunnet møter barn og unge som er utsatt for menneskehandel: hvordan rettspraksisen har vært, hva som er utfordringer i identifiseringsarbeidet og systemene for oppfølging, etterforskning og assistanse. Forfattere er Guri Tyldum, Hilde Lidén (ISF), May-Len Skilbrei (UiO), Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt (Fafo).

Minoritetsrådgiverne kom for noen år siden inn i skoler som har en høy andel elever med innvandrerbakgrunn. I dag er det 26 skoler som har ordningen. Forskere ved Fafo har, i samarbeid med Anja Bredal ved ISF/NOVA, undersøkt brukernes erfaringer med rådgiverne.

Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Bård Jordfald (bildet) har bidratt til rapporten "Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler", utgitt av Senter for lønnsdannelse. I rapporten stilles spørsmålet om hvilken effekt allmenngjorte tariffavtaler har for å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping. Rapporten lanseres på Fafo Østforums seminar i dag. Se program.

Fafo-forskerne Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri har skrevet rapporten "Passe inn og passe til. Hvem har ansvar for nyansattes mestring?" De tar for seg tiden nyansatte bruker på å lære seg arbeidsoppgavene og arbeidskulturen, og ser spesielt på inkludering av nyansatte med etnisk minoritetsbakgrunn.

Hvordan kan FNs bærekraftsmål gjennomføres? Det er tema for en konferanse som FN-organisasjonene i Norge arrangerer i dag, i forbindelse med FN-dagen 24. oktober. Fafos Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter legger fram et notat om implementering i Norge.

Allerede før krigen i Syria sendte tusener på flukt til Europa, strevde norske myndigheter med å få kommunene til å bosette flyktninger som har fått opphold. Uten nye grep i bosettingsarbeidet vil flere bli boende lenge i mottak. Hva er alternativene? Kan flyktningene bosette seg selv, eller kan kommunene overtales eller bestikkes til å ta imot et betydelig høyere antall? spør Fafo-forskerne Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Silje Sønsterudbråten.

<<  160 161 162 163 164 [165166 167 168 169  >>