Nyheter

Nyheter

Innføring av ny AFP-ordning som en ren alderspensjonsordning vil endre betingelsene for utformingen av tjenestepensjonene i privat sektor. Samtidig har det også blitt innført nytt regelverk og nye maksimalsatser for private tjenestepensjoner. Hvilke tilpasninger har bedriftene gjort, og hva blir konsekvensene for arbeidstakerne? Dette er sentrale spørsmål i et prosjekt på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad er forskerne på prosjektet.

Fafo-forskerne Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder har sammen med Asgeir Skålholt ved NIFU skrevet om overgangen fra en yrkesfaglig utdanning til arbeidsmarkedet eller videre utdanning. Kapitlet er publisert i boka Working and Learning in Times of Uncertainty, som er utgitt av Sense Publishers.

Frykt for radikalisering gjør at maliske myndigheter prøver å regulere den religiøse aktiviteten i landet. Dette har blant annet ført til opprettelse av et eget departement for religiøse spørsmål og samarbeid med Marokko om utdanning av imamer. Dette er tema i notatet som er utarbeidet for Norsk Ressurssenter for Fredsbygging (NOREF), og er skrevet av forskerne Tone Sommerfelt (bildet) og Kristin Jesnes.

31. august 2015
I Kina er børsen for folk flest, og to av tre investorer har ikke videregående utdanning. En økonomisk nedtur kan få både politiske konsekvenser og føre mange kinesere ut i økonomisk uføre. Det skriver Fafo-forsker Kristin Dalen (bildet) og stipendiat Kathinka Fürst (University of Amsterdam) i denne kronikken.
Påstandene fra AFI-forskere om at den norske samarbeidsmodellen er i ferd med å falle fra hverandre er oppsiktsvekkende og gir grunn til bekymring. Sissel C. Trygstad og Kristine Nergaard skriver i denne kronikken at det ikke finnes datamessig belegg for å hevde dette.
I 2007 tegnet Latvias Bygningsarbeiderforbund og Fellesforbundet en samarbeidsavtale. Slikt samarbeid etterlyses ofte i et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked, men det finnes få  praktiske eksempler. Denne rapporten ser nærmere på hvordan avtalen kom i stand, hvordan samarbeidet har blitt organisert og hvilke resultater det har ført til. Den er skrevet av Line Eldring.
<<  175 176 177 178 179 [180181 182 183 184  >>