Prosjekter

Prosjektnyheter

I hvilken grad klarer tilsynsapparatet å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår for utstasjonerte arbeidstakere i EUs indre marked? Utgangspunktet er nye reguleringer og muligheter for samarbeid på tvers av landegrensene. Det er tema for dette europeiske prosjektet, som ledes av Universitetet i Jyväskylä. Fafos Anne Mette Ødegård (bildet) og Kristin Alsos er norske bidragsytere.

Tove Midtsundstad er leder for et nytt prosjekt som skal kartlegge hvordan statlige virksomheter jobber med seniorpolitikk: Hva er virksomhetenes og seniorenes behov, og hva er holdningen til seniorpolitikk? Rekrutteres det folk over 55 år? Kommunal- og moderniseringsdepartementet er oppdragsgiver, og arbeidet skal gjøres sammen med Åsmund Hermansen og Roy A. Nielsen.

Hva slags kompetanse må yrkesfaglærere ha for å gi undervisning som er relevant både for elever og for arbeidslivet? Det er et sentralt spørsmål i prosjektet som utføres på oppdrag fra KS. Behovet for etter- og videreutdanning blant yrkesfaglærerne er noe av det som skal kartlegges. Det skal gjennomføres av Anna Hagen Tønder (prosjektleder), Sol Skinnarland og Tove Mogstad Aspøy

Hva er betingelsene for god seniorpolitikk i varehandelen? I dette prosjektet skal det skaffes en oversikt over hvordan det arbeides med seniorpolitikk i denne delen av arbeidslivet. Hensikten er å gi kunnskap som kan brukes i IA-arbeidet. Prosjektet er på oppdrag fra Fellestiltakene LO-Virke og Senter for seniorpolitikk, og skal gjennomføres av Anne Inga Hilsen og Åsmund Hermansen.

22. november 2016

Med utgangspunkt i Fafos tidligere levekårsstudier blant hivpositive reises det spørsmål om endringer i levekår og livskvalitet for hivpositive over 50 år. Hva betyr det å ha hatt hiv over en lengre periode? Og hvordan håndterer eldreomsorgen det å møte eldre med hiv? Dette er et forprosjekt som skal gjennomføres av Arne Backer Grønningsæter (prosjektleder) og Inger Lise Skog Hansen.

Hva preger ytringsklimaet i kommunesektoren og i hvilken grad bruker ansatte sin varslingsrett? Dette er hovedspørsmålene i denne undersøkelsen, som Sissel Trygstad (bildet), Anne Mette Ødegård og Johan Røed Steen gjennomfører på oppdrag fra KS. Utbredelse og bruk av varslingsrutiner i kommunal sektor er også en del av prosjektet.

Hva er gode løsninger og metoder i arbeidet mot barnefattigdom? Det skal dette prosjektet gi bedre kunnskap om. Forskerne skal også se på de frivilliges bidrag, og på samarbeidet mellom tilskuddskommunene og frivillig sektor. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er oppdragsgiver. Prosjektet ledes av Tone Fløtten, og skal gjennomføres av Inger Lise Skog Hansen (bildet) og Anne Hege Strand.

Dette prosjektet, som avsluttes i begynnelsen av november, skal bistå Bodø kommune med å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren. Prosjektet gjennomføres av Leif Moland i samarbeid med Per Schanche i Agenda Kaupang.

I dette oppfølgingsprosjektet ser Anne Hatløy (bildet), Tone Sommerfelt og Liv Elin Torheim (HIOA) på hvordan Norge kan forbedre sitt engasjement når det gjelder global ernæring. I hvilken grad har positive signaler fra politisk ledelse blitt fulgt opp med konkrete bevilgninger og iverksettelse av tiltak? Prosjektet finansieres av Redd Barna, og det avsluttes i januar 2017.

To Housing First-prosjekter i  Bergen og Sandnes skal evalueres: Har disse ført til bedre bostabilitet og livskvalitet for brukere med rusproblemer og / eller psykiske lidelser? Når man brukerne på en bedre måte med denne metoden? Helse Vest er oppdragsgiver, og arbeidet skal utføres av Inger Lise Skog Hansen og Vidar Bakkeli.

Dette er en midtveisevaluering av PACER (Popular Control and Effective Welfarism). PACER er et felles forskningsprogram mellom universitetene i Gadjah Mada, Oslo og Agder, finansiert av  Utenriksdepartementet . Det består av to deler: “Power, Welfare, and Democracy” og “In-Search of Balance: Government, Private Sectors, and Cooperatives in Indonesia”. Arbeidet utføres av Tewodros Aragie Kebede.

Hvordan virker et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på International Child Development Program, når det rettes mot foreldre i asylmottak og foreldre som frykter at deres ungdom trekkes mot radikale miljøer? Det er tema for et prosjekt som Silje Sønsterudbråten (bildet) og Beret Bråten utfører på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

<<  5 6 7 8 9 [1011 12  >>