Skip to main content

Fagforeningsknusing

To english version
To english version

Internasjonalt er «fagforeningsknusing» et velkjent fenomen. Begrepet dekker forsøk på å motarbeide fagforeningsvirksomhet, enten ved å svekke fagbevegelsens posisjon generelt eller ved å hindre organisering på konkrete arbeidsplasser. Hvis vi utvider perspektivet på fagforeningsknusing til å dreie seg om arbeidsgivere som på ulike måter forsøker å hindre at ansatte organiserer seg eller motsetter seg tariffavtale, vil dette være et fenomen vi ser også her i Norge. I dette prosjektet gjør vi nærmere rede for begrepet "fagforeningsknusing", og kartlegger hvordan dette kommer til uttrykk i det norske arbeidslivet i dag.

Kartlegging og analyse gjøres etter følgende modell:

  • En begrepsdrøfting med utgangspunkt i litteratur og forskning, en problematisering av hvordan dette kan arte seg i en norsk og nordisk sammenheng inkludert noen eksempler og case som er offentlig kjent.
  • Innledende kartlegging av barrierer for organisering og tariffavtale fra arbeidsgivere, gjennom intervjuer på sentralt nivå og gjennomgang av mediene.
  • Hvordan organisering og krav om tariffavtale motarbeides med utgangspunkt i at arbeidsgiver ikke ønsker tariffavtale. Kvalitative intervjuene gjennomføres blant organisasjonsarbeidere og  andre med tilsvarende oppgaver i 5-6 forbund som dekker bransjer der vi kan forvente å finne motstand mot organisering/tariffavtaler.
  • Som en del av analysen og rapporteringen vil vi beskrive og klassifisere ulike måter fagforeningene motarbeides på arbeidsplassnivå, og gjennom dette forsøke å nå fram til et idealtypisk oppsett av hovedeksempler og mekanismer hva gjelder arbeidsgiveres trenering av fagorganisering.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2023
  • Avsluttes:
    mars 2024

Oppdragsgiver

LO

Bærekraftsmål