logo fafo 194x64

Nyheter

Hva betyr kommersiell velferd?

15. juni 2018

De siste tiårene har kommersielle leverandører av velferdstjenester fått økende betydning. Dette har reist spørsmål om superprofitt og om myndighetenes mulighet til å styre private aktører. Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse skal, på oppdrag fra LO, kartlegge betydningen av om tjenestene utføres i offentlig eller privat regi. Det inkluderer også jobbsikkerhet og arbeidsvilkår.

Vi vet for lite om fagarbeidernes betydning

14. juni 2018

Johan Røed Steen har skrevet en artikkel i fagbladet Forskningspolitikk. Han etterlyser kunnskap om fagarbeidernes betydning for innovasjonsarbeidet i næringslivet. Fag- og yrkesopplæringen er sjelden tema innenfor forskning eller politikk på dette området, skriver Røed Steen.

Nordiske arbeidslivsforskere møtes i Oslo

13. juni 2018

Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet samlet 300 nordiske arbeidslivsforskere til Nordic Work Life Conference, fra 13. til 15. juni. Raske endringer, ny teknologi og et enda mer globalisert arbeidsliv var noen av overskriftene for konferansen.

Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter

13. juni 2018

Mer enn halvparten av el-bedriftene har vært direkte involvert i offentlige anbud de siste to årene. Rolf K. Andersen og Mona Bråten har undersøkt hvordan el-bedrifter bemanner slike prosjekter. Rapporten bygger på spørreundersøkelser blant bedriftsledere og tillitsvalgte, samt casestudier av noen utvalgte offentlige prosjekter. Oppdragsgiver er EL og IT Forbundet.

Fafo-frokost om arbeidsvilkår og FNs bærekraftsmål

12. juni 2018

Den 12. juni reiste vi spørsmålet om hvordan man kan koble økonomisk vekst med anstendig arbeid og mindre ulikhet. Frokosten ble arrangert i samarbeid med FN-sambandet. Målet var å belyse hvilke muligheter og utfordringer FNs bærekraftsmål kan skape for arbeidstakere i ulike deler av verden. 

Hvordan holde sykefraværet nede

12. juni 2018

Både renhold og sykehjem er bransjer med generelt høyt sykefravær. I denne rapporten ser vi nærmere på hvordan det lave sykefraværet i noen virksomheter forklares av ledelse og ansatte. Studien, som er laget av Lise Lien og Hanne Bogen, dreier seg om fravær som kan hindres gjennom endrede holdninger og økt kunnskap om arbeid og helse. Den baseres på 70 kvalitative intervjuer.

Arbeidstakermedvirkning under press

11. juni 2018

Det har blitt et mer anstrengt samarbeidsklima og press på HMS-standarder de seinere åra. Det er en av konklusjonene i en en rapport om arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser. Den er utgitt hos IRIS, mens Mona Bråten og Rolf Andersen (bildet) fra Fafo er medforfattere.

Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa

07. juni 2018

Lønnsforskjellene har økt de siste tiårene. Elin Svarstad og Johannes Oldervoll har sett på hva slags reguleringer som finnes i de nordiske landene for å begrense lavlønnskonkurransen. I tillegg beskriver de minstelønnsreguleringer i andre europeiske land. Prosjektet er finansiert av LO.

Vil vi få nok i pensjon?

07. juni 2018

Pensjonsreformen har pågått siden 2004. Den omfatter folketrygden, tjenestepensjoner og avtalefestet pensjon (AFP). I denne rapporten vurderer Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien virkningene i privat sektor, inkludert nivået på framtidige pensjoner. Den viser blant annet at yngre årskull må jobbe i fire år mer for å få like god pensjon som generasjonene før dem.

Konsekvenser av digitalisering i maritime næringer

06. juni 2018

Økt digitalisering skaper nye kompetansebehov. Hvordan skal bransjen forholde seg til dette skiftet? Det er utgangspunktet for prosjektet, som skal ledes av Kaja Reegård. Oppdragsgivere er Maritimt Hus AS / Rederiforbundet.

Kvinner og krig i Kurdistan

04. juni 2018

Nerina Weiss er en av redaktørene for en spesialutgave av Kurdish Studies, med tittelen "Women and War". Hun er også blant forfatterne av introduksjonskapitlet. Det handler om kurdiske kvinner som ofre, men også om motstandskamp og aktivisme.

Koordinering i lokale forhandlinger

01. juni 2018

Elin Svarstad og Joachim Thøgersen har skrevet om hvordan koordinering kan  påvirke lønnsspredningen ved lokale forhandlinger. Det er lønnsutviklingen for sivilingeniører og siviløkonomer som er tema i artikkelen, som er publisert i Beta 01/18. Funnene viser at koordinering bidrar til en mer sammenpresset lønnsstruktur, også når dette foregår på lokalt nivå.

<<  1 [23 4 5 6  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi