Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no

Etter at Taliban nylig overtok makten i Afghanistan har det vært internasjonal oppmerksomhet om kvinner med utdanning og kvinner som er yrkesaktive eller kvinner som får beskyttelse fordi deres aktiviteter gjør dem til en utsatt gruppe. Fafos Ingunn Bjørkhaug har sammen med Kristin Bergtora Sandvik (UiO/PRIO), Adele Garnier (Université Laval, Canada) og Astrid Espegren (NORCE) skrevet et innlegg i Global Policy der de diskuterer hvilken betydning denne evakueringen av utsatte kvinner kan ha for fremtidens ordning med kvoteflyktninger. Kvoteflyktningeordningen omfatter et svært begrenset antall og medfører vanskelige valg om hvem som skal få beskyttelse. Forfatterne drøfter om dette er starten på en ny type kategori ‘sårbare kvinner’, og hvordan dette kan påvirke fremtidens beskyttelsesregime. 

Fafos Anne Inga Hilsen og Dorothy Sutherland Olsen fra NIFU har kombinert intervjuer med teorier om kompetanse i en ny bok. Den 29. september er det klart for digitalt bokbad. De to forskerne er blant landets fremste på kompetanse og seniorer i arbeidslivet. Boken de har skrevet sammen er ment for et bredere, internasjonalt publikum og har tittelen «The Importance and Value of Older Employees. Wise Workers in the Workplace.» Boken utgis på forlaget Palgrave Macmillan.

GROWNUT var et nord-sør-sør partnerskap mellom universiteter i Norge, Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og Sør-Afrika. Målet var å bygge kapasitet i folkehelseforskning i lavinntektsland. Anne Hatløy er førsteforfatter for en artikkel (fri tilgang) som evaluerer prosjektet.

Jon Horgen Friberg er utpekt av regjeringen til å delta i et nytt offentlig utvalg om negativ sosial kontroll. Utvalget skal granske hvordan det norske lovverket står rustet for problematikk som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold.

I en ny artikkel undersøker Kristin Dalen endringer i den kinesiske befolkningens holdninger til myndighetenes rolle som leverandør av velferdstjenester over tiårsperioden 2004–2014. Artikkelen konkluderer med at bredere og mer inkluderende velferdsordninger bidrar til å svekke tradisjonelle sosial skillelinjer i det kinesiske samfunnet samtidig som de gir politisk legitimitet til regimet.

I denne Fafo-rapporten gjennomgår vi de ulike forpliktelsene Norge har i sin behandling av asylsøknader fra torturutsatte. Vi ser også på hva som er anbefalt praksis etter internasjonal og nasjonal rett, og hvordan Norges praksis stiller seg i lys av dette.

Kommende arrangementer

 • Supported Employment – hva nå?

  Fredag 15. oktober 2021, kl. 13.00–15.30

  Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet og Fafo inviterer til forskerseminar og debatt

  Omfanget av metoden Supported Employment for å få flere i arbeid har hatt en betydelig økning i Norge de siste årene. Ikke minst gjennom at NAV har etablert både Supported Employment og Individual Placement and Support (IPS) som oppfølgingsmetodikk – samt ansetter egne jobbspesialister.

 • Flere lavlønte i Norge: Hvem er de – og hva kan egentlig gjøres?

  Tirsdag 28. september 2021, kl. 14.00–15.30

  Rapportlansering i regi av Fafo og Senter for lønnsdannelse

  Ulikhet og økonomiske forskjeller har stått sentralt i årets valgkamp. I arbeidsmarkedet dreier det seg både om polarisering, økte lønnsforskjeller og sosial dumping. Men hvem har de laveste lønningene, hva jobber de med – og hvor går egentlig grensa for å være lavlønt?

 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.