logo fafo 194x64
  • Fafokonferansen 2019: Programmet er oppdatert!

    12. april

    Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre?

    På årets Fafokonferanse – som også markerer at det er 15 år siden EUs østutvidelse – retter vi oppmerksomheten mot samtidens grenseløse bekymringer for klimaendringer, manglende integrering, større ulikhet, press på lønns- og arbeidsvilkår og velferdsstatens bærekraft.

Da tariffavtalen kom til landet

11. april

Hvordan oppsto fagbevegelsen i Norge? Og hvilke konflikter bidro til å forme samarbeidet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne – og ikke minst tariffavtalen? I en internasjonal fagbok har historiker og Fafo-forsker Åsmund Arup Seip skrevet en vitenskapelig artikkel om den urolige tilblivelsen av Norges organiserte arbeidsliv. Vi har også foretatt et intervju med ham om dette temaet.

Politiet har blitt fjernere fra folket

10. april

Sammen med forskere fra OsloMet, Polithøyskolen og UiO har Fafos Niri Talberg skrevet en rapport om hvordan den såkalte nærpolitireformen har slått ut blant politi-ansatte. I en undersøkelse blant 3100 politifolk uttrykker mange frustrasjon over at de i større grad skal kontrollere framfor hjelpe befolkningen. Mindre lokalkunnskap, mindre uformell kontakt og fortrengning av småoppgaver grunnet terrorberedskap er blant frustrasjonene. Rapporten ble formelt lansert på et eget AFI-seminar torsdag morgen.

Heltiden økte, men kommune-eksperiment ennå ikke helt i mål

9. april

Bodø kommune har gjennomført et pilotforsøk der målet har vært å etablere flere heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren. Ved tre kommunale tjenestesteder har heltidsandelen økt med 20–30 prosent, dels ved å etablere flere nye, hele stillinger og dels ved at fast ansatte jobber enten flere eller lengre helgevakter. Gevinsten for de ansatte er hele, faste stillinger, betydelig lønnskompensasjon for helgejobbingen og et bedre arbeidsmiljø i helgene. Brukerne har på sin side fått færre, men bedre kvalifiserte tjenesteytere. Les mer

Frihet Uber alles?

9. april

Kontroverser sto i kø da det amerikanske selskapet Uber forsøkte å etablere seg i de nordiske landene. Fem år senere ligger et dokument i et departement som kan endre hele den norske taxi-næringa. Vi har snakket med Sigurd M. N. Oppegaard om hva vi har lært av Ubers inntog – og hva som snart kan skje med det norske drosjemarkedet.

Storsamling om framtidas arbeidsliv

3. april

I samarbeid med FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) og Nordisk Ministerråd samlet en gruppe nordiske forskere seg på Island 4. og 5. april for å diskutere framtidas arbeidsliv. Hva vil skje med jobbene våre når snart alt digitaliseres, klimakrisa truer, globaliseringen fortsetter og befolkningen eldes? En rekke innledende notat har blitt lansert i forbindelse med konferansen. Fafo leder prosjektet.

Bør forskere tro på det folk sier?

3. april

Den utstrakte bruken av intervjuer i samfunnsforskning har møtt kritikk fra ulike hold. I en ny artikkel diskuterer Jon Horgen Friberg utfordringene ved bruken av intervjuer som forskningsmetode. Han argumenterer for at mye av kritikken er overdrevet, men peker på en rekke reelle utfordringer som må håndteres. Hvordan disse bør håndteres avhenger imidlertid av hva slags sosiale fenomener man er interessert i og hvordan man ønsker å analysere empirien. Som eksempel diskuterer han de metodiske utfordringene han og kollegene sto overfor i den omdiskuterte studien av tilreisende tiggere og gatearbeidere fra Romania.

Fattigdom på norsk – en innføring

1. april

Mellom mennesker og samfunn er en innføringsbok i sosiologi og sosialantropologi, rettet særlig mot helse- og sosialarbeidere. I den oppdaterte utgaven har Tone Fløtten skrevet ett av kapitlene, om «fattigdom på norsk». Kapittelet inneholder en drøfting av selve fattigdomsbegrepet. Hvordan kan begrepet defineres og måles i norsk sammenheng? Utviklingen i den norske fattigdommen presenteres og forfatteren diskuterer ulike samfunnsvitenskapelige forklaringer på fattigdom. Mulige løsninger på fattigdomsproblemet blir også tatt opp.

Mange bedriftsledere også pensjon-forvirret

29. mars

Tariffavtalenes «sykelønn+»

28. mars

Mange tariffavtaler gir arbeidstakerne bedre rettigheter enn folketrygdloven når det gjelder sykelønn. I dette notatet ser vi på disse rettighetene til sykelønn ut over folketrygdlovens bestemmelser. Vi gir først en oversikt over reguleringer i de største tariffavtalene i offentlig og privat sektor, deretter ser vi på de mindre avtalene. Notatet er skrevet av Kristin Alsos på oppdrag for Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe, som del av dagens publiserte NOU om arbeid og inntektssikring.

Styrer ansatte kun med protester?

27. mars

I Dagens Perspektiv pågår for tiden en debatt om verdien av ansattes rett til styrerepresentasjon. I en kronikk tilbakeviser Inger Marie Hagen, med grunnlag i forskning, påstanden om at det er konflikter og protester som preger representantene. Hun spør heller om det underliggende er en konflikt mellom kortsiktig gevinst, aksjekurs og langsiktige interesser som settes på spissen i møtet mellom eiere, aksjonærer og ansatte.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B