Prosjekter

I rapporten presenteres analyser av pensjonsmønsteret og bruken av ulike tidligpensjonsordninger innenfor KS’ tariffområde. Dette er syvende gang Fafo gjør slike analyser, første gang var i 2006.

Fafo har fått i oppdrag å kartlegge arbeidssituasjonen for sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere over 50 år. På oppdrag fra Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Spekter, KLP, to helseforetak og Senter for seniorpolitikk skal Fafo nå finne ut hvordan sykehusene kan beholde seniorenes kompetanse lenger.

På oppdrag fra Senter for seniorpolitikk, skal Fafo oppsummere og konkretisere utfordringer og muligheter for 10 ulike bransjer/yrker på seniorpolitikkområdet med utgangspunkt i foreliggende forskning og bransjestudier. Formålet er å vurdere og foreslå arbeidsplass-strategier som kan bidra til at flere seniorer står lenger i arbeid. Bransjer som er pekt ut er barnehage, persontransport, industri, finans, varehandel, akademikeryrker i privat sektor, sentralforvaltning, pleie og omsorg, sykehus og skole. Tove Midtsundstad er prosjektleder.

I Norge møter innvandrere en samfunnsmodell med en særegen kobling mellom arbeidsliv, familieliv og velferdsstat. De møter også en normativ forventning om at kvinner skal delta i arbeidslivet. Temaet for Hanne Cecilie Kavlis doktorgradsavhandling er hvordan innrettingen av velferdsstat og arbeidsliv skaper ulike institusjonelle mulighetsrom og gjennom dette påvirker innvandreres holdninger og praksiser rundt organiseringen av familielivet og kvinners lønnsarbeid. Den består av fire artikler i tillegg til en sammenbindende tekst.

Gir tid og ressurser til å forske grundig på koronapandemiens effekter på den nordiske modellen, samt livsløpene til barn av innvandrere.

Det størsta forskningsprojektet finansiert av arbeidsministrene under Nordisk ministerråd var under landing da koronapidemien entret rullebanen. I en svenskspråklig artikkel i Arbeidsliv i Norden intervjues Jon Erik Dølvik om prosjektet Nordic Future of Work og hvordan Norden vil kunne og burde komme seg ut av krisa.

Hvordan innbyggernes «oppsparte etterspørsel» vil strømme når krisa gir seg vil være viktig for sysselsettingen, anmerker han blant annet.

[12 3 4 5  >>