Skip to main content

Kaja Reegård

Forskningsleder
To english version

Utdanning

Ph.d. i sosiologi, Universitetet i Bergen

Mastergrad i sosiologi, Universitetet i Oslo


Aktive prosjekter

Fafo-publikasjoner

Annen publisering

Fullførte prosjekter

Vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen

Fafo evaluerer forsøk med vekslingsmodeller som alternativ til den eksisterende 2+2-modellen som opplæringsmodell for yrkesfaglig videregående opplæring. I 2+2-modellen er elevene først to år i skole med noen praksisperioder, fulgt av to år som lærling i bedrift. I vekslingsmodellene er det hyppigere skifter mellom læring i skole og bedrift. Evalueringen foregår i perioden 2014-2018 og skjer i samarbeid med NIFU.

Ungdom og utdanningsvalg - fokus på helse- og oppvekstfag

Det skal gjennomføres en studie av utdanningsvalg i videregående opplæring, med fokus på helse- og oppvekstfag. Et viktig formål med studien er å få en bedre forståelse for ulike forhold som har betydning for elevenes valg av utdanning, hvordan elevene selv opplever sitt eget informasjonsbehov, og hvordan dette behovet blir ivaretatt av skolen og andre aktører. En god forståelse av disse forholdene er viktige for å øke rekrutteringen og sikre tilgangen på kvalifiserte fagarbeidere til helse- og oppvekstsektoren i årene framover.

Samsvar mellom tilbud og etterspørsel i fag- og yrkesopplæringen?

Fafo skal samarbeide med NIFU om et forskningsoppdrag om samsvaret mellom opplæringstilbudet i fag- og yrkesopplæringen og etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet. Målet er å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for en gjennomgang av tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen. Prosjektet gjennomføres på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

Evaluering av matematikkeksamen for 10. trinn 2017–2019

I samarbeid med forskere fra HIOA skal Fafo evaluere matematikkeksamen i 10. trinn.

Changing role of VET

Om eksterne faktorer som påvirker fag- og yrkesopplæringen, yrkesutdanning på høyere nivå og yrkesfaglig videreutdanning

Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie

Hensikten med prosjektet er å bidra til å øke andelen som fullfører videregående opplæring.

Digitalisering – mellom sjøbasert erfaring og nye kompetansebehov
Maritime næringer spiller en sentral rolle for verdiskaping og sysselsetting i det moderne Norge. Nå står imidlertid de maritime aktørene overfor store endringer som følge av økende digitalisering.