Skip to main content

Engasjerte og engasjerende arbeidsplasser: en partsbasert aktiveringspolitikk for unge

To english version

To english version

Hvordan kan arbeidsplasser – bestående av arbeidsgivere, ansatte og organisasjonsstrukturene disse befinner seg i – utformes for å legge til rette for vellykket inkludering av sårbare ungdommer som sliter med å få ordentlig fotfeste i arbeidsmarkedet?

Dette prosjektet har som formål å svare på dette spørsmålet gjennom å utvide måten sysselsettings- og arbeidsinkluderingspolitikken er utformet på.

Vi ønsker å mobilisere bærebjelken i den norske velferdsmodellen, dialog mellom partene i arbeidslivet, i selve utformingen av arbeidsinkluderingspolitikken.

Tema vi skal se på

Prosjektet vil bidra med sårt tiltrengt empirisk kunnskap om gjeldende praksis for arbeidsinkludering over hele landet, særlig når det gjelder hvordan slik praksis manifesterer seg i lavinntektssegmenter av arbeidsmarkedet. Arbeidsinkludering av sårbare unge arbeidssøkere vil bli spesielt vektlagt.

Dernest vil vi engasjere arbeidslivets parter i aktiv dialog rettet mot organisatoriske arbeidsplassreformer som vil medføre en betydelig forbedring i sårbare unge arbeidssøkere rekrutteres og beholdes i arbeidsmarkedet.

Sekundære mål for prosjektet er:

  • å kaste nytt empirisk lys over utformingen og virkemåten til dagens arbeidsmarkedstiltak
  • å identifisere sentrale egenskaper til arbeidsplasser som enten hjelper eller hindrer vellykket og bærekraftig inkludering av sårbar ungdom
  • å omsette prosjektets empiriske funn til løsningsorienterte policyforslag og formidle disse til sentrale interessenter, i Norge og internasjonalt.

Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker med ulike forskningsspørsmål.

Fafo leder prosjektet, som er i samarbeid mellom Statistisk Sentralbyrå (SSB), Frischenteret, LOs samfunnspolitisk avdeling og NHO Service og Handel. Det er finansiert av Forskningsrådet (NFR).

Målsettinger og impact

Målet vil være å utvikle forslag til policy-endringer for dagens arbeidsmarkedspolitikk, der man kan forbedre potensialet for arbeidsinkludering på arbeidsplassene.
Prosjektet har et betydelig potensial for reell samfunnsmessig påvirkning. Funnene vil kunne ha store politiske implikasjoner med hensyn til arbeidsinkluderingsprosesser i en tid med raske økonomiske og demografiske endringer.

Disse potensielle gjennomslagene vil bli realisert gjennom synergistiske samspill mellom et kompetent forskerteam og en høyprofilert og godt fundert gruppe prosjektsamarbeidspartnere – LO og NHO.