Lønns- og arbeidsvilkår

Historisk sett har norsk arbeidsliv vært kjennetegnet av små lønnsforskjeller og relativt gode arbeidsvilkår. Arbeidslivets parter og reguleringsmekanismer i form av tariffavtaler og medbestemmelse, samt myndighetenes bidrag gjennom lovverk og som sentral aktør i trepartssamarbeidet har vært med på å sikre det.

Samtidig er norsk arbeidsliv i endring og som i de fleste europeiske land har lønnsforskjellene økt. Nye bedriftstyper, produksjonsmetoder, internasjonale verdikjeder og arbeidsdeling, nye tjenester og produkter har og vil påvirke betingelsene som norske lønnstakere jobber under – og avkastningen de får av sitt arbeid. Videre spiller politiske reguleringsmekanismer inn, herunder fri flyt av arbeidskraft innenfor EØS-området – og hvordan man nasjonalt blant annet har tatt i bruk allmenngjøring av lønnsbestemmelsene i tariffavtalene.

Lønns og arbeidsbetingelser for arbeidstakerne i det norske arbeidsmarkedet har alltid vært et sentralt område i Fafos forskning. Denne forskningen omfatter alt fra registerbaserte dataanalyser knyttet til lønn, lønnsutvikling og lønnsspredning, til kvantitative og kvalitative studier av organisering og regulering av arbeidstid og tilknytningsformer. Videre ligger helse, miljø og sikkerhet (HMS) som et sentralt element i forskningen. Kontroll og overvåkning av arbeidstakere, varsling, vold og trusler på arbeidsplassene, seksuell trakassering er områder hvor Fafo har bred kompetanse.

Lønns- og arbeidsvilkår

Kontakt

Forskere

Forskningsleder
Forsker i permisjon
Seniorforsker
Seniorforsker
Forsker
Doktorgradsstipendiat
Forsker
Forskningskoordinator
Seniorforsker
Forskningssjef
Forsker
Forsker I
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Faktaflak
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2021:17
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Amund Hanson Kordt og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2021:27
Mari Baklund Størseth
Applaus eller lønnsløft?
En empirisk analyse av lønnsutviklingen for sykepleiere i kommunesektoren
Masteroppgave i samfunnsøkonomisk analyse
Bård Jordfald, Elin Svarstad og Ragnar Nymoen
Fafo-rapport 2021:29
Jørgen Svalund
ABE-reformen i musikk- og scenevirksomheter
Kutt uten kunstneriske konsekvenser?
Fafo-rapport 2021:26
Fafo-notat 2021:16
Masteroppgave i samfunnsøkonomi
Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad
Styrke i krevende tider
Om arbeidsforhold, samarbeid og medbestemmelse blant Unios tillitsvalgte under koronapandemien
Fafo-notat 2021:13
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Jørgen Steen, Ragnhild Steen-Jensen, Sissel C. Trygstad og Mikkel Myhre Walbækken
Fafo-rapport 2021:19
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2021:10
Inger Marie Hagen og Elin Svarstad
Ansattes styrerepresentasjon i privat sektor
Fortsatt nedgang i bruk av ordningen?
Fafo-notat 2021:07
Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2021:09
Cecilie Aagestad, Kristin Brænden og Ester Bøckmann
Arbeidsinnvandrere fra tredjeland
– kunnskapsoppsummering
Fafo-rapport 2021:05
Anne Mette Ødegård, Bård Jordfald, Vegard Salte Flatval, Jørgen Steen og Elin Svarstad
Franchise og konsern
Omfang og særtrekk i privat tjenesteyting
Fafo-rapport 2021:08
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Heltids- og deltidsansettelser i sykehusene
Om bruk av flerdelte stillinger ved Sykehuset Østfold
Fafo-rapport 2021:01
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2020:26
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Fafo-rapport 2020:28
Fafo-notat 2020:18
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard
Fleksitidsavtalen i staten
Evaluering av prøveordningen
Fafo-rapport 2020:14
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2020:13
Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2020:07
Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård
Norske arbeidstakere og korona. Faktaflak
Økonomiske framtidsutsikter og arbeidsgiveres håndtering av koronasituasjonen
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Kristine Nergaard
Hjemmekontor og digitale løsninger. Faktaflak
Undersøkelse om hjemmekontor og bruk av digitale løsninger
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Mellom menneske og maskin
Arbeidsintensitet og arbeidspress blant radiografer
Fafo-rapport 2020:06
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2019:31
Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2019:38
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
ABE-reformen i staten
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt
Fafo-rapport 2019:36
Elin Svarstad og Kristin Alsos
Fafo-notat 2019:30
Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip
ABE-reformen i staten. Faktaflak
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:32
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Kristine Nergaard
Innleie i byggebransjen i Trondheim
Resultater fra en kartlegging høsten 2018
Fafo-rapport 2019:20
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg
Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater
Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus
Fafo-rapport 2019:13
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2019:25
Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2019:17
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
En ny vei mot heltidskultur
Resultater fra forprosjektering i åtte kommuner og en landsdekkende undersøkelse
Fafo-rapport 2019:15
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2019:06
Fafo-notat 2019:13
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2019:05
Leif E. Moland og Per Schanche
Lang vei mot heltidskultur
Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune
Fafo-rapport 2019:08
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:05
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2018:47
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Likestilt arbeidsliv
Intervjuundersøkelse i tre virksomheter på Agder
Fafo-notat 2018:23
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
HMS og arbeidsmiljøarbeid
Hvordan kan arbeidsmiljøarbeidet i kommunal sektor styrkes?
Fafo-rapport 2018:31
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:11
Bård Jordfald
Fafo-notat 2018:19
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:17
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:16
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad
Når jobben settes ut på anbud
Outsourcing av renhold i Forsvaret
Fafo-rapport 2018:32
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia
Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige
Fafo-rapport 2018:29
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:26
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fleksibel arbeidstid
En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2018:15
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2018:19
Mona Bråten
Arbeidstakere som jobber alene
HMS-utfordringer for medlemmer i fem forbund
Fafo-rapport 2018:07
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll
Fullt og helt, ikke stykkevis og delt?
Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv
Fafo-rapport 2018:11
Elin Svarstad
Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor
En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012
Masteroppgave i økonomi og administrasjon
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Verneombudsordningen i en ny tid
Erfaringer fra bygg og anlegg
Fafo-rapport 2017:35
Fafo-rapport 2017:40
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad
«Bare plunder og heft»
Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor
Fafo-rapport 2017:26
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:12
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:06
Kristine Nergaard
Midlertidige ansettelser 2016
Resultater fra en tilleggsundersøkelse til AKU 2016 og oppdaterte tall for midlertidige ansettelser
Fafo-notat 2017:07
Fafo-notat 2017:03
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2017:04
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Seksuell trakassering i arbeidslivet
Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg
Fafo-rapport 2017:09
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2016:25
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2016:39
Bård Jordfald
Hvorfor finnes professorer uten utdanning?
Om lønnsforskjeller for grunnskoleutdannede i offentlig sektor
Fafo-notat 2016:21
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad
Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet
En utredning for Rådet for folkemusikk og folkedans
Fafo-notat 2016:19
Mona Bråten
Fafo-notat 2016:22
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll
Delingsøkonomien møter den nordiske modellen
Faktaflak til Fafo-frokost 27. september 2016
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund
Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:34
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016
Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:32
Fafo-rapport 2016:24
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»
Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Fafo-rapport 2016:18
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Sjatteringer av likhet
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Fafo-rapport 2016:15
Mona Bråten
Fafo-rapport 2016:05
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2015:47
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2015:11
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling i Sandnes kommune
Omfang, rutiner og håndtering
Fafo-notat 2015:10
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:42
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Tidsbruk i barnehagene
Rapportering, organisering og ledelse
Fafo-rapport 2015:43
Fafo-rapport 2015:34
Leif E. Moland
Større stillinger og bedre drift
Evaluering av programmet Ufrivillig deltid
Fafo-rapport 2015:25
Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:17
Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt
Fafo-notat 2015:03
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2014:58
Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes
Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien
Styring av arbeidsmiljø og personskaderisiko
Fafo-rapport 2014:54
Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen
Arbeidstid i barneverninstitusjonene
Praktisering og regulering
Fafo-rapport 2015:01
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
Den norske arbeidslivsmodellen i endring
En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel
Fafo-rapport 2014:55
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:38
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:02
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:03
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05
Kristin Alsos og Line Eldring
Fafo-rapport 2014:15
Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt
Det gode liv til sjøs
Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom
Fafo-rapport 2014:19
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad
Redusert arbeidstid i pleie og omsorg
Omfanget av arbeidstakere med redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 10-2 (4)
Fafo-rapport 2014:22
Sol Skinnarland and Magnus Mühlbradt
The good life at sea
Wages and working conditions on foreign ships in Norway
Fafo-report 2014:28
Tove Midtsundstad
Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv
En virksomhetsundersøkelse fra 2013
Fafo-rapport 2014:30
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Arbeid, pensjon eller begge deler?
En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd
Fafo-rapport 2013:12
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Arbeidstid og fleksibilitet
Omfang og praksis ved inngåelse av lokale arbeidstidsavtaler
Fafo-rapport 2013:46
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:43
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:41
Leif E. Moland og Lise Lien
Fafo-rapport 2013:37
Fafo-rapport 2013:34
Mona Bråten og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:32
Leif E. Moland
Heltid-deltid – en kunnskapsstatus
Begrunnelser og tiltak for å redusere omfanget av deltid og organisere for heltidsansettelser
Fafo-rapport 2013:27
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter
LHBT i arbeidslivet
En kunnskapsgjennomgang
Fafo-rapport 2013:25
Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2013:19
Dag Olberg og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:17
Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2013:03
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud
Fafo-notat 2013:16
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Virksomhetenes seniortiltak
Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?
Fafo-notat 2013:01
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune
Arbeidstid i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke
Fafo-rapport 2012:60
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Vil tiltakene virke?
Status i renholdsbransjen 2012
Fafo-rapport 2012:59
Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2012:54
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Mona Bråten og Tommy Tranvik
Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted
Ansattes erfaringer med feltteknologi
Fafo-rapport 2012:50
Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:49
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:14
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård
Kampen om vikarene
Arbeidskraftstrategier i kommunesektoren
Fafo-rapport 2012:06
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald
Tidstyver i barnehagen
Tidsbruk i barnehager i Bydel Alna
Fafo-rapport 2012:01
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012
Fafo-notat 2012:16
Dag Olberg
Hvor travelt er det på jobben?
Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden
Fafo-notat 2012:14
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Bruk av innleid arbeidskraft
LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012
Fafo-notat 2012:12
Heidi Nicolaisen
Fafo-notat 2012:08
Jørgen Svalund
Undersysselsetting og ufrivillig deltid
Varighet og veien videre
Fafo-rapport 2011:34
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:33
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring
En kartlegging av status og utfordringer
Fafo-rapport 2011:29
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Ulikt arbeid – ulike behov
Seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2011:10
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Heltid en rett – deltid en mulighet?
Strategier for større stillinger innen privat tjenesteyting
Fafo-rapport 2011:05
Dag Olberg
Arbeidstidsdilemmaer
Drivkrefter, interesser og konfliktlinjer på arbeidstidsområdet
Fafo-notat 2011:16
Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-notat 2011:11
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-notat 2011:07
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2010:42
Dag Olberg
De utvidete arbeidstidene
Om regulering av innarbeidingsordninger, langturnus og langvakter
Fafo-rapport 2010:35
Kirsti Jacobsen, Leif E. Moland, Terje Pettersen
HMS og IA: To sider av samme sak?
En evaluering av prosjektet ”3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø” 3 parter, 2 bransjer, 1 mål
Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
Arbeidstakere i byggenæringen
Hvem er de, hvor kommer de fra og hvor går de?
Fafo-rapport 2010:25
Fafo-rapport 2010:22
Sissel C. Trygstad
Med rett til å varsle
...men hjelper det, og er det lurt?
Fafo-rapport 2010:18
Dag Olberg
Nedgangskonjunkturen og arbeidstiden
Permittering og redusert arbeidstid 2008/2009
Fafo-notat 2010:18
Kristine Nergaard
Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte
Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009
Fafo-notat 2010:17
Kristin Alsos
Bemanningsdirektivet
Mulige konsekvenser for norsk rett
Fafo-notat 2010:08
Kristin Alsos
Bemanningsforetak
Reguleringsmodeller i utvalgte europeiske land
Fafo-notat 2010:03
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen
Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter
Status og utfordringer 2009
Fafo-rapport 2009:51
Åsmund Arup Seip
Regulering av arbeidstid
Arbeidstidsordninger i statlig barnevern og jernbane
Fafo-rapport 2009:44
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Bedriftsdemokratiets tilstand
Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009
Fafo-rapport 2009:35
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip
Tidstyvene
En beskrivelse av lærernes arbeidstidssituasjon
Fafo-rapport 2009:23
Tove Midtsundstad
Bedre helse, mindre slit og mer familie
Delrapport 6 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2009:16
Leif E. Moland
Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud
Delrapport 5 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2009:15
Mona Bråten
Fafo-rapport 2009:03
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju
Tjenestedirektivet og arbeidsretten
Kommentarer til De Factos notat«Er garantier nok?»
Fafo-notat 2009:01
Fafo-notat 2009:03
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:20
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Utleie av arbeidskraft 2008
Omfang og utvikling over tid
Fafo-notat 2008:25
Dag Olberg
Fafo-notat 2008:17
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Tove Midtsundstad
Fra utstøting til inkludering?
En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere
Fafo-rapport 2007:37
Bård Jordfald
NTL og lokale lønnsforhandlinger
Fordeling eller belønning?
Fafo-rapport 2007:29
Leif E. Moland og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2007:25
Fafo-notat 2007:18
Håvard Lismoen
Fafo-notat 2007:06
Leif E. Moland
Deltidsarbeid og sykefravær i Oslo kommune
Rapportering til Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten
Fafo-notat 2007:01
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 541
Bård Jordfald og Torgeir Aarvaag Stokke
Lønnsdannelsen i staten
Mulige utviklingsbaner
Fafo-rapport 513
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2006:30
Kristine Nergaard
Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv
Tilleggsundersøkelse til AKU 2005 4. kvartal
Fafo-notat 2006:19
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2006:05
Fafo-notat 2006:04
Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg
Lærernes arbeidstid
Evaluering av avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket 2004–2006
Fafo-rapport 508
Åsmund Arup Seip
Kompetanse, lønn og arbeidstid
Regulering av arbeidsvilkår for lærere i Norden
Fafo-rapport 507
Bård Jordfald
Lokale forhandlinger i staten
Forsknings- og utdanningssektoren
Fafo-rapport 486
Tove Midtsundstad
Ikke nødvendigvis sliten…
En analyse av tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten
Fafo-rapport 482
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Varsling i norsk arbeidsliv
Hva betyr det og hva vet vi
Fafo-notat 2005:29
Fafo-notat 2005:21
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg
Nye arbeidstidsordninger
Forsøk med 3+3 turnus og Tillitstid i Bærum kommune
Fafo-notat 2005:15
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv
6. og 7. desember 2004, Soria Moria Hotell og Konferansesenter
Fafo-notat 2005:05
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Når arbeidstakere ytrer seg kritisk
En pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren
Fafo-notat 2005:04
Heidi Nicolaisen og Håvard Lismoen
Permittering
Konsekvenser av nye regler
Fafo-rapport 459
Bård Jordfald
Alt til noen eller noe til alle
Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet
Fafo-rapport 447
Kristine Nergaard
Atypisk arbeid
Midlertidige ansettelser og deltidsarbeid i Norge
Fafo-rapport 430
Mona Bråten og Ove Langeland
Lønner det seg?
Belønningssystemer og organisasjonseffekter i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter
Fafo-rapport 423
Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip
Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning
Erfaringer fra nordeuropeiske land
Fafo-rapport 422
Kari Folkenborg og Bård Jordfald
Frisørundersøkelsen 2003
Bedriftsstruktur og arbeidsforhold
Fafo-rapport 421
Martin Byrkjeland og Anne Britt Djuve
Ja, vi får mye kjeft
Ansatte ved ISS Norge med etnisk minoritetsbakgrunn
Fafo-notat 2003:12
Heidi Nicolaisen
Delt dagsverk – arbeidstid i rushtidsyrker
Kartlegging av historikk, avtaleforhold, praksis og erfaringer i rutebilsektoren generelt og Nettbuss AS spesielt
Fafo-notat 2003:06
Heidi Gautun og Arne Grønningsæter
Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid?
Prosjekt nevrologisk rehabilitering
Fafo-rapport 403
Heidi Gautun
Når fleksibilitet fremmer fellesskap
Nye arbeidstidsordninger innen pleie og omsorg
Fafo-rapport 399
Åsmund Arup Seip
Lokale lønnsforhandlinger i Staten
Lønn som personalpolitisk verktøy
Fafo-rapport 397
Mona Bråten
Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO
– med vekt på erfaringene til tillitsvalgte i LO Stat
Fafo-rapport 396
Leif E. Moland og Heidi Gautun
Deltid: Bidrag eller hemsko for fornyelse av pleie- og omsorgssektoren?
En studie av arbeidstid og undersysselsetting blant hjelpepleiere og omsorgsarbeidere
Fafo-rapport 395
Tove Midtsundstad
AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør?
En analyse av tidlig pensjonering og bruk av AFP i privat sektor
Fafo-rapport 385
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Utleie av arbeidskraft
Omfang og utvikling
Fafo-notat 2002:17
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg
Avtalt tid?
Informantintervjuer og avtaletekster
Fafo-notat 2002:15
Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 358
Mona Bråten
Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse
Lønnsfastsettelse for funksjonærer i bedrifter med Funksjonæravtalen og Standardoverenskomsten
Fafo-rapport 350
Martin Byrkjeland
Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern
En kartlegging av personalsammensetning, arbeidstidsordninger og organisasjonsforhold
Fafo-rapport 329
Dag Olberg og Bård Jordfald
Det nye arbeidsmarkedet i varehandelen
En kartlegging av personalsammensetning, arbeidstidsordninger og organisasjonsforhold
Fafo-rapport 327
Leif E. Moland
Økt yrkesdeltakelse blant deltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren
– et bidrag for å møte etterspørselen etter arbeidskraft?
Fafo-notat 2000:16
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Eivind Falkum, Line Eldring og Tom Colbjørnsen (red.)
Medbestemmelse og medvirkning
Bedriftsutvikling mot år 2000
Fafo-rapport 324
Lene Gezelius
Å tjene to herrer...
- vikarene mellom byrå og bedrift. Bedriftsstudier - BU 2000
Fafo-rapport 318
Ove Langeland
Kompensasjon og motivasjon
Overskuddsdeling og medeierskap i norske bedrifter. Doktoravhandling
Fafo-report 315
Gunn Elisabeth Birkelund
Fafo-rapport 308
Gerhard Bosch
Differensiering og fleksibilisering av arbeidstiden
På leting etter et nytt arbeidstidsparadigme
Fafo-rapport 284
Gunn Elisabeth Birkelund
Fafo-rapport 282
Martin Byrkjeland
Arbeidstidstida ved Aker Base
Rapport frå prosjektet: Arbeidstidsordningar for baseverksemdene
Fafo-notat 1999:12
Thore K. Karlsen
Helkontinuerlig skift – en spagat mellom helse og sosiale behov?
En undersøkelse av skiftarbeidernes ønsker for utformingen av skiftordningen ved Follum fabrikker
Fafo-notat 1999:01
Leif E. Moland
Arbeidsmiljø og HMS-arbeid i kommunesektoren
En sitatsamling til Fafo-rapporten Ingen grenser?
Andre Fafo-utgivelser
Martin Byrkjeland
Det gode arbeid
Om endringar i arbeidsliv og arbeidsmiljø i Noreg
Fafo-rapport 261
Thore K. Karlsen
Arbeid, helse og læring
En empirisk undersøkelse av Melbu Fiskeindustri AS. Bedriftsstudier – BU 2000
Fafo-rapport 248
Torgeir Aarvaag Stokke
Lønnsforhandlinger og konfliktløsning
Norge i et skandinavisk perspektiv. Doktorgradsavhandling
Fafo-rapport 246
Martin Byrkjeland
Atypisk arbeidstid
Forprosjekt for LO industri
Fafo-notat 1998:13
Martin Byrkjeland
Andre Fafo-utgivelser
Mona Bråten
Når kompetanse skal belønnes
En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem
Fafo-rapport 235
Torkel Bjørnskau
Seks timers dag i omsorgsyrker
En evaluering av forsøket i Oslo kommune
Fafo-rapport 232
Leif E. Moland
Ingen grenser?
Arbeidsmiljø og tjenesteorganisering i kommunene
Fafo-rapport 221
Eli Feiring
Tilsattes trivsel i endringsprosessen
En evaluering av trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekt
Fafo-rapport 216
Thore K. Karlsen
Når tid er pølser
Fleksible arbeidstidsordninger ved Leiv Vidar AS, Bedriftsstudier – BU 2000
Fafo-rapport 213
Kristine Nergaard og Arne Pape
Dagens system for lønnsfastsettelse
NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse
Fafo-notat 1997:12
Åsmund Arup Seip
Utvikling av lønnssystemer
NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse
Fafo-notat 1997:11
Eivor Bremer Nebben
Hva skjer med lønnspolitikken?
Utvikling av lokale lønnssystem i offentlig sektor
Fafo-rapport 199
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv
Hvor mange, hvem, hvor og hvorfor?
Fafo-rapport 198
Leif E. Moland
De små grå
Deltidsarbeid og ansettelsesformer i kommunene
Fafo-rapport 171
Fafo-rapport 165
Siri Gloppen
Korttidsansettelser i elektrobransjen
Nødvendig fleksibilitet?
Fafo-rapport 163
Line Eldring
Arbeidsmiljø i vegsektoren
En undersøkelse av hvordan helse, miljø og sikkerhet ivaretas innenfor Statens vegvesens driftsformer
Fafo-rapport 160
Kristine Nergaard
Arbeidsmiljø blant pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole
Spesialkjøringer for Norsk Lærerlag på basis av Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 1993
Andre Fafo-utgivelser
Hanne Bogen, Erik Hansen og Liv Jorunn Stokke
Fafo-rapport 158
Tom Christian Pape
Arbeidsmiljø i Norge
LOs arbeidsmiljøundersøkelse
Fafo-rapport 149
Other Fafo-publications
Dag Stokland
Fortsatt på gyngende grunn
Kontraktører og enmannsfirma i bygge- og anleggsbransjen
Fafo-rapport 113
Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg
Ny norsk standard?
Nye europeiske reguleringsmodeller for produktsikkerhet, helse og miljø
Fafo-rapport 107
Leif Moland
Samarbeid gjør sterk?
Ledelse og demokrati i kooperative bedrifter
Fafo-rapport 093
Dag Stokland
Over stokk og stein
Arbeidsleie i bygg og anlegg
Fafo-rapport 091
Fafo-rapport 089
Leif Moland og Dag Olberg
Man må jo prøve å være litt elastisk
Informantintervjuer om fleksible arbeidsformer, organisering og arbeidstid innen varehandelen og hotell- og restaurantområdet
Fafo-notat 804
Mobbing på arbeidsplassen
Intervjuundersøkelse utført av Scan-Fact
Andre Fafo-utgivelser
Halvor Fauske
Når tid ikke er penger?
En undersøkelse om grunnskolelærernes arbeidstid
Fafo-rapport 062
Siv Aksnes og Håkon Gundersen
På gyngende grunn
Kontraktørvirksomheten i byggebransjen
Fafo-rapport 015
Tom Colbjørnsen og Gudmund Hernes
I ditt ansikts sved
Om ulikheter i arbeidsmiljø
Fafo-rapport 009

Kristin Alsos & Line Eldring

Securing wage floors in the absence of a statutory minimum wage
Minimum wage regulations in Scandinavia facing low-wage competition

Mona Bråten & Anna Hagen Tønder

En utdanning til randsonen?
Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Arbeidslivets randsoner

Søkelys på arbeidslivet

Sigurd Martin Nordli Oppegaard

Regulating Flexibility: Uber’s Platform as a Technological Work Arrangement

Nordic Journal of Working Life Studies

Beate Sletvold Øistad, Jørgen Svalund, Jon Erik Dølvik og Kristin Jesnes

Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt?

Sissel Trygstad, Trine P. Larsen & Kristine Nergaard

Dealing with austerity and migration in the northern European cleaning sector
Social partner strategies to strengthen wage floors

Jørgen Svalund & Tomas Berglund

Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization?

European Journal of Industrial Relations

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Government employers in Sweden, Denmark and Norway

European Journal of Industrial Relations

Jon Horgen Friberg

The rise and implications of temporary staffing as a "migration industry" in Norway

Nordic Journal of Migration Research

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Integrert eller marginalisert?
Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv.

Tidsskrift for samfunnsforskning

Marit Skivenes and Sissel C. Trygstad

Whistleblowing in Local Government
An Empirical Study of Contact Patterns and Whistleblowing in 20 Norwegian Municipalities

Scandinavian Political Studies

Sissel C. Trygstad

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Sosiologisk tidsskrift

Vulkan, Patrik Saloniemi, Antti Svalund, Jørgen Väisänen, Anna

Job Insecurity and Mental Well-Being in Finland, Norway, and Sweden

Nordic Jounral of Working Life Studies

Marit Skivenes & Sissel C. Trygstad

Is the Type of Misconduct Decisive for the Type of Misconduct Decisive Perceived Legitimacy of Whistleblowing? A Study of Municipal Managers

E-Journal of international and comparative Labour Studies

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis

European Journal of Industrial Relations

Svalund, J. and H. Kervinen

Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases

Transfer: European Review of Labour and Research

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Tilrettelegging og seniortiltak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?

Søkelys på arbeidslivet

Heidi Nicolaisen

Changes in the regulation of overtime in different collective bargaining regimes
A comparison of Irish, Norwegian and Swedish banking

Heidi Nicolaisen

Increasingly Equalized
A Study of Part-Time Work in 'Old' and 'New' Part-Time Work Regimes

Nordic Journal of Working Life Studies

Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen

Den ekstreme tilgjengeligheten – arbeidstid i MST

Ragnhild Steen Jensen

Utvikling i kvinners deltidsarbeid i Norden

Søkelys på arbeidsmarkedet

Kristin Alsos and Jon Erik Dølvik (eds)

The future of work in the Nordic countries
Opportunities and challenges for the Nordic working life models

Kåre H. Skollerud, Guri Natalie Jordbakke, Tor-Olav Nævestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen

På oppdrag - Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge

Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

The Nordic future of work
Drivers, institutions, and politics

Kjersti Melberg, Kari Anne Holte og Astrid Solberg, Mona Bråten og Rolf Andersen

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention

TemaNord

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Varsling i arbeidslivet

Øystein Fossen, Eivind Falkum & Olav Niri Talberg

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling

Merethe Sollund, Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Lønn i kommunal sektor
Nytt avtaleverk – virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm – passer det?

Tomas Berglund, Roy Nielsen, Olof Reichenberg, Jørgen Svalund

Temporary contracts, employment trajectories and dualisation: a comparison of Norway and Sweden

Jørgen Svalund, Anna Peixoto og Kristin Jesnes

Employers’ use of fixed-term contracts across industries in Norway and Sweden
Does regulation matter?

Hanne C. Kavli and Heidi Nicolaisen

Marginalized or normalized?
Working time patterns among immigrant women in Norway

Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Institutional Change in the Public Sphere
Views on the Nordic Model

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Åpenhet, ytring og varsling

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

En fot innenfor

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Den vanskelige foten innenfor for innvandrede kvinner

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Verre for varslere

T. Midtsundstad

Arbeidsmiljøet avgjør

LO Aktuelt

Prosjektledelse: Mona Bråten

Prosjektledelse: Kristin Alsos