Skip to main content

Vold og trusler om vold blant FOs medlemmer


I dette prosjektet skal Fafo framskaffe informasjon om omfanget av vold og trusler innenfor Fellesorganisasjonens grupper.

Vi vil gjennomføre en kvantitativ spørreundersøkelse blant FOs medlemmer og en kvalitativ spørreundersøkelse i tre virksomheter og seks enheter. Vi stiller følgende spørsmål:

 1. Hvordan kommer vold og trusler om vold til uttrykk for FOs medlemmer og tillitsvalgte, hvilke konsekvenser har det for den enkelte arbeidstaker og for tjenestene som leveres?
 2. De nye forskriftsbestemmelsene som kom i 2017 legger vekt på en bred tilnærming til arbeidet med vold og trusler. Arbeides det forebyggende og på bred front? Hva gjøres for å forebygge og håndtere vold og trusler overfor arbeidstakere (FOs medlemmer)?

I den kvantitative delen av undersøkelsen spør vi alle medlemmene om 

 • de har opplevd vold og trusler
 • hvilke konsekvenser det har hatt for dem personlig og hvilke konsekvenser det har for tjenestene
 • det har vært satt i verk forebyggende arbeid der de jobber, og hvordan hendelser håndteres i etterkant
 • hvilke tiltak de mener burde vært satt i verk der de jobber

Vi vil spørre respondentene om de er tillitsvalgte, om de er verneombud, eller med i AMU, og om de er leder. Tillitsvalgte, ledere og verneombud/medlemmer i AMU vil få egne spørsmål knyttet til disse rollene.

Den kvantitative undersøkelsen vil bli supplert med kvalitative intervju med virksomhetsleder/HR-ansvarlig og HTV i tre virksomheter, og med leder/HR-ansvarlig og tillitsvalgt i to enheter innenfor hver virksomhet.

Lederne på virksomhetsnivå vil få spørsmål om hvorvidt forskriftsbestemmelsene har ført til endringer, og på hvilket nivå ansvaret er plassert. I tillegg spør vi om hvordan arbeidet med vold og trusler har blitt organisert fram til nå og i hvilken grad lederne får opplæring.

Videre vil vi be virksomhetene lede oss videre til enheter som man vurderer som de fremste/første som har tatt forskriftsbestemmelsene på alvor. Dette vil gi oss en mulighet til å undersøke hvordan det kan gjøres.

Forskere

Tidligere ansatt

Inger Marie Hagen

Fafo
 • Prosjektleder:
 • Inger Marie Hagen

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  november 2018
 • Avsluttes:
  desember 2019

Oppdragsgiver

 • Fellesorganisasjonen