Skip to main content

Fafos forskning og

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her tilbyr vi en oversikt over våre relevante forskningsprosjekter.

Trykk på prosjekt-titlene under hvert enkelt mål for å lese mer om prosjektene. Snarveier til hvert mål fra bildene til høyre/under.

Bærekraftsmål 1–17

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Lønn i allmenngjorte bransjer 2022

Prosjektet skal kartlegge hvor mange som ligger under, på og over de allmenngjorte lønnssatsene i allmenngjorte bransjer. Datagrunnlaget er SSBs lønnsstatistikk for 2022. Resultatene skal sammenlignes med tilsvarende anslag for 2019-2021.

Nordisk integreringsarbeid
Fafo koordinerer et nordisk nettverk av forskere som jobber med integreringsarbeid i et bakkebyråkrati-perspektiv. Et fokus på hva som skjer på bakkenivå, i operasjonalisering av politikk til praksis og i samspill med konkrete individer, gir viktige bidrag til å forstå hvordan og hvorfor integreringsarbeidet fungerer og resultatene av integreringsarbeidet i de nordiske landene. Nettverket organiserer en workshop-serie designet for å fremme, utvikle og støtte forskningssamarbeid om integreringsarbeid i bakkebyråkrati-organisasjoner i de nordiske landene.
Matutdeling i regi av frivillige organisasjoner og andre relevante aktører

Fafo og Institutt for samfunnsforskning undersøke hva som kjennetegner det norske matutdelingstilbudet.

Hvem trenger hjelp til livsopphold fra organisasjonene?

Det siste året har de frivillige organisasjonene opplevd en markert økning i antall personer som søker hjelp til livsnødvendige forbruksgoder som mat og klær. I dette prosjektet skal vi undersøke utviklingen i bruk av Frelsesarmeens tilbud om matutdeling i tre norske byer. Gjennom registreringer, intervjuer med de som deler ut mat og intervjuer med de som står i matkø, ønsker vi å finne ut hvordan situasjonen har endret seg når det gjelder hvor mange som søker slik nødhjelp, samt hva som kjennetegner de som mottar hjelp

Evaluering av FOR ALLE

Prosjektet er en forskningsbasert evaluering av Sparebankstiftelsen SR-Banks satsning FOR ALLE! Evalueringen skal gi kunnskap om i hvilken grad gavemidler når målgruppen, og hva som eventuelt kjennetegner de prosjektene som har god måloppnåelse.

Lønn i allmenngjorte bransjer

Prosjektet skal kartlegge hvor mange som ligger under, på og over de allmenngjorte lønnssatsene i allmenngjorte bransjer. Datagrunnlaget er SSBs lønnsstatistikk for 2020.

Inkludering av funksjonshemmede i internasjonale organisasjoner
Prosjektet undersøker i hvilken grad utvalgte internasjonale utviklings- og humanitære organisasjoner gjennomfører program og prosjekter som inkluderer funksjonshemmede.

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Matutdeling i regi av frivillige organisasjoner og andre relevante aktører

Fafo og Institutt for samfunnsforskning undersøke hva som kjennetegner det norske matutdelingstilbudet.

Hvem trenger hjelp til livsopphold fra organisasjonene?

Det siste året har de frivillige organisasjonene opplevd en markert økning i antall personer som søker hjelp til livsnødvendige forbruksgoder som mat og klær. I dette prosjektet skal vi undersøke utviklingen i bruk av Frelsesarmeens tilbud om matutdeling i tre norske byer. Gjennom registreringer, intervjuer med de som deler ut mat og intervjuer med de som står i matkø, ønsker vi å finne ut hvordan situasjonen har endret seg når det gjelder hvor mange som søker slik nødhjelp, samt hva som kjennetegner de som mottar hjelp

Klima- og miljøutfordringer i NNNs område

NNN ønsker en gjennomgang av miljø- og klimautfordringer i dere bransjer.

Bransjeprogrammet Lære hele livet – en følgeevaluering

Som ledd i kompetansereformen Lære hele livet er det etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Fafo skal evaluere bransjeprogrammene på oppdrag for Kompetanse Norge.

Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid
I forbindelse med UD og Norad sitt arbeid med en ny handlingsplan for bærekraftige matsystemer, ønskes en oppdatering og fornying av rapporten Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid, utgitt av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.
Følgestudie av Kirkens Bymisjons TV-aksjonstiltak
Fafo skal følgeevaluere tiltak som Kirkens Bymisjon gjennomfører i 2019-2022, finansiert med midler fra TV-aksjonen 2018.
Intensjonsavtalen om sunnere kosthold

Fafo skal evaluere «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» som er inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen.


Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Kvalitativ studie om holdninger til vaksine og vaksinasjon
Det skal i dette prosjektet innhentes kunnskap om holdninger til vaksinasjon i tre grupper: Personer som er 65 år eller eldre, gravide og helsepersonell som selv er involvert i vaksinering. Dette for å kunne forstå mer av denne delen av den voksne befolkningens holdninger til vaksinasjon og hva som påvirker kunnskap og holdninger.
Foreldrekurs ved høye ankomster
I dette prosjektet evaluerer vi foreldrekurs i introduksjonsprogrammet tilpasset høye ankomster. Vi spør hvordan dette iverksettes i kommunene, hvem som deltar, hva som er foreldres utbytte og hvilke endringer som eventuelt bør gjøres i opplegget – basert på det vi finner ut.
Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger (EMOPP)
Fafo skal forske på oppfølging av enslige mindreårige flyktninger etter bosetting.
Flytting etter bosetting - årsaker og konsekvenser (FLYTTKON)
Fafo og Oslo Economics gjennomfører et prosjekt som vil gi bedre innblikk i årsaker til og konsekvenser av sekundærflytting blant flyktninger bosatt i norske kommuner. Overordnet ønsker vi å belyse sammenhenger mellom flyktningers migrasjonsbeslutninger, styrt og spredt bosetting, og kommunenes integreringstiltak.
Bemanningskrisen i velferdsstaten: Utfordringer og muligheter
Dette prosjektet skal belyse arbeidskraftsbehovet, oppsummere de viktigste utfordringene knyttet til bemanningskrisen, og drøfte ulike forslag til løsninger.
Muliggjørende miljøer for reduksjon av ikke-smittsomme sykdommer i Etiopia (ENABLE)
Fafo deltar i et «Ethical Advisory Board» for ENABLE, et prosjekt finansiert av Horizon Europe.
Kartlegging av Oslohjelpa i bydel Alna, Bjerke og Søndre Nordstrand
I dette prosjektet skal Fafo, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse, kartlegge hvordan Oslohjelpa er organisert og fungerer i tre bydeler i Oslo.

  Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

  En mikromodell for kompetanse? Barrierer og muligheter for lokalt partssamarbeid om kvalifisering
  Suksessen til den norske «makromodellen» hviler på at relasjonen mellom partene sentralt er speilet i en «mikromodell» for partsamarbeid på bedriftsnivå. Det er ikke minst viktig for kompetansepolitikken, fordi arbeidsplassen er den viktigste læringsarenaen i arbeidslivet. Samtidig vet vi fra tidligere forskning at selv bransjer med gode tariffavtalte ordninger for etter- og videreutdanning, er motivasjon for og deltakelse i kompetansehevende tiltak ofte lav. Hvorfor er det slik?
  Nye veier til kvalifisering i helse- og omsorgssektoren
  FoU-prosjekt som skal undersøke om en ny stillingskategori og kvalifiseringsløp for nivået mellom ansatte uten formell helsefaglig kompetanse og helsefagarbeidere kan bidra til bedre oppgaveløsning, mer personell i helse-omsorgstjenesten og mindre utenforskap.
  Fagskoleutdanning på nett: muligheter og begrensninger
  Dette prosjektet utforsker mulighetene og utfordringene ved nettbasert fagskoleutdanning, med søkelys på tekniske fag samt helse- og velferdsfag.
  Minikvalifikasjoner
  Temaet for dette prosjektet er fordelene, ulempene og avveiningene ved å etablere systemer for minikvalifikasjoner.
  Avansert klinisk sykepleie i kommunene

  Kartlegging av sykepleiere med Master i Avansert Klinisk allmennsykepleie (AKS), deres roller og arbeidsoppgaver i kommunale helse- og omsorgstjenester, synspunkter på innholdet i utdanningen og kommunenes planer for bruk av AKS-utdannede. Det benyttes registerdata, survey og kvalitative intervjuer i utvalgte casekommuner.

  Karriereveiledning for nyankomne: Samarbeid mellom kommuner og karrieresentre

  Nyankomne flyktninger og innvandrere har rett og plikt til å få karriereveiledning kort tid etter bosetting. Hvordan kan fylkeskommunale karrieresentre og kommuner samarbeide om denne formen for karriereveiledning på en måte de selv anser som vellykket?

  School4Work

  School4Work er et NFR-finansiert samarbeidsprosjekt mellom OsloMet Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Fafo, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Prosjektet handler om yrkesfagelevers overgang fra opplæring i skole til læretid i bedrift. Det skal frambringe kunnskap om forhold som påvirker overgangen, med særlig vekt på yrkesfaglærerne kan bidra med. Fafo deltar i to arbeidspakker, én om hva yrkesfaglærere gjør for å forberede elever på læretida og én om arbeidsgivernes beslutninger om å tilby læreplass, og leder den sistnevnte.


   Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

   LOFU 2024: Undersøkelse om seksuell trakassering og betydningen av arbeidsmiljø
   Undersøkelse av seksuell trakassering blant medlemmer i privat sektor i noen av LOs forbund. Undersøkelsen skal kartlegge omfanget av seksuell trakassering og hvilken betydning ulikheter i arbeidsmiljø kan ha nå godt og vel seks år etter #Metoo-kampanjen.
   Inkludering og mangfold i Reitan Retail
   Dette forskningsprosjektet skal identifisere hva som fremmer og hemmer inkludering i ulike virksomhetstyper innenfor Reitan Retail. De har ulike typer virksomheter i flere nordiske land og i de baltiske statene. Studien vil omfatte både ulike virksomhetstyper og de ulike landene hvor Reitan Retail er til stede.
   Heltidspotten
   Heltidspotten er et utviklingsprogram for utprøving av tiltak i arbeidlivet der målet er å etablere flere heltidsstillinger. Programmet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Evalueringen gjennomføres av Fafo, SØA og Framlent.
   Utredning av konsekvenser av ulike hovedtariffavtaler i staten

   Siden 2016 har det vært to ulikelydende hovedtariffavtaler i staten. Prosjektet skal belyse konsekvenser av ulike hovedtariffavtaler i det statlige tariffområdet. Spesifikt skal vurderingene knytte seg til forholdet mellom sentral og lokal lønnsdannelse, hensynet til minstelønn, lavlønn og likelønn, ivaretakelse av fleksibilitet med hensyn til endringer og tilpasninger i arbeidsmarkedet, muligheten for å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft, håndtering av de uorganiserte, og hensynet til ufravikelighet og likebehandling.

   Lønn i allmenngjorte bransjer 2022

   Prosjektet skal kartlegge hvor mange som ligger under, på og over de allmenngjorte lønnssatsene i allmenngjorte bransjer. Datagrunnlaget er SSBs lønnsstatistikk for 2022. Resultatene skal sammenlignes med tilsvarende anslag for 2019-2021.

   Bonus, tariffavtale eller begge deler?

   Prosjektet vil undersøke utbredelsen av bonus i utvalgte næringer i privat sektor, og særlig knytte bonusbruk til hvorvidt virksomheten er part i en tariffavtale.

   Effektevaluering av Jeg Vet – en læringsressurs om vold, overgrep, mobbing og barns rettigheter
   I dette prosjektet vil vi måle effekten av læringsverktøyet Jeg Vet på barns kunnskap om vold, mobbing og/eller overgrep.

   Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

   Sosioøkonomiske effekter av afghanske flyktninger i Pakistan

   Det overordnede målet med prosjektet er en studie av sosioøkonomiske konsekvenser av afghanske flyktninger i Pakistan.

   Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

   Fase inn og fase ut: arbeid i energiomstilling i Nordsjøen (PHASE)
   PHASE vil utforske hvordan den grønne omstillingen påvirker arbeid og arbeidsorganisering i Norge og Skottland. Hvordan opplever og handler arbeidere i offshorerelaterte næringer - individuelt og kollektivt - overfor den grønne omstillingen?
   Rettferdig, grønn omstilling? Kompetansen i petroleumsnæringen og behov i grønne næringer

   Hvordan kan dagens kompetanse i petroleumssektoren bidra til og brukes i det grønne skiftet, og hvilke tiltak kan bidra til rettferdig grønn omstilling?

   Olje og gassomstilling i Nordsjøen (OGT)

   OGT kartlegger muligheter for rettferdig omstilling, gjennom deltagende forskning med relevante interessentgruppe fra næringsliv, sivilsamfunn og myndigheter i Storbritannia, Danmark og Norge. Prosjektet ledes av Stockholm Environmental Institute (SEI) og Climate Strategies. 

   Det norske forsknings-teamet, ledes for tiden av FNI i samarbeid med Fafo.

   Visjon2030 Formative Dialogue Research

   The VISJON2030 initiative is setup to contribute to poverty reduction in countries receiving development aid from Norway.

   Sosioøkonomiske effekter av afghanske flyktninger i Pakistan

   Det overordnede målet med prosjektet er en studie av sosioøkonomiske konsekvenser av afghanske flyktninger i Pakistan.

   Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

   Litteraturstudie om ytringsfrihet
   Målet med studien er å samle og systematisere kunnskap om ytringsbetingelser for norske arbeidstakere på tvers av sektorer, med en særlig vekt på høyt utdannede arbeidstakere. Denne litteraturgjennomgangen vil gi kunnskap om hva som fremmer og hemmer ytringsfriheten i ulike deler av arbeidslivet, og vil gjøre det enklere for Tekna å jobbe videre med dette temaet.
   Bemanningskrisen i velferdsstaten: Utfordringer og muligheter
   Dette prosjektet skal belyse arbeidskraftsbehovet, oppsummere de viktigste utfordringene knyttet til bemanningskrisen, og drøfte ulike forslag til løsninger.
   Kartlegging av verneombudenes arbeid
   Prosjektet skal gi et bredt og representativt bilde av verneombudenes arbeid.
   Utvidelse av avtaledekningen - en sammenligning av europeiske modeller
   Prosjektet vil gi en oversikt over ulike europeiske lands modeller for å utvide tariffavtaledekningen og minstelønnsgulv.
   Arbeidstakeres rett til å koble fra
   Det overordnede formålet med prosjektet er å samle kunnskap om situasjonen i det norske arbeidslivet når det gjelder arbeidstakeres rett til å koble fra (the right to disconnect).
   Gråsoner mellom å være selvstendig oppdragstaker og arbeidstaker
   Prosjektet omhandler gråsoner mellom å være selvstendig oppdragstaker og arbeidstaker, med utgangspunkt i sjåfører i varebil-/ budbransjen.

    Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

    Fagskoleutdanning på nett: muligheter og begrensninger
    Dette prosjektet utforsker mulighetene og utfordringene ved nettbasert fagskoleutdanning, med søkelys på tekniske fag samt helse- og velferdsfag.
    Fase inn og fase ut: arbeid i energiomstilling i Nordsjøen (PHASE)
    PHASE vil utforske hvordan den grønne omstillingen påvirker arbeid og arbeidsorganisering i Norge og Skottland. Hvordan opplever og handler arbeidere i offshorerelaterte næringer - individuelt og kollektivt - overfor den grønne omstillingen?
    Kompetansereform for arbeidsfolk: Hva kan vi lære av Norden?

    Fafo skal lage en kunnskapsoversikt over kompetansepolitiske tiltak rettet mot faglært og ufaglært arbeidskraft i de nordiske landene de siste 10-15 årene. Oversikten skal også si noe om erfaringer med ulike typer tiltak.

    Olje og gassomstilling i Nordsjøen (OGT)

    OGT kartlegger muligheter for rettferdig omstilling, gjennom deltagende forskning med relevante interessentgruppe fra næringsliv, sivilsamfunn og myndigheter i Storbritannia, Danmark og Norge. Prosjektet ledes av Stockholm Environmental Institute (SEI) og Climate Strategies. 

    Det norske forsknings-teamet, ledes for tiden av FNI i samarbeid med Fafo.

    Ship Global

    Hvordan har EUs østutvidelse og teknologiske endringer påvirket lokalisering, arbeidsdeling og strømmene av arbeidskraft og investeringer mellom ulike regioner og ledd i produksjonskjedene? Det er ett av spørsmålene som Fafo og Institutt for samfunnsforskning – i samarbeid med forskere fra fem land – skal besvare gjennom prosjektet. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

    Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor

    En kartlegging av sourcingstrategier for IKT i fire statlige virksomheter og fire kommuner. Prosjektet er ment som første ledd i en undersøkelse om lKT-politikk i offentlig sektor, og skal identifisere noen av de sentrale drivkreftene og gi eksempler på hvordan fire statlige virksomheter og fire kommuner arbeider med å utvikle og de sentrale lKT-systemene i virksomheten og planlegge for framtiden.

    Klima- og miljøutfordringer i NNNs område

    NNN ønsker en gjennomgang av miljø- og klimautfordringer i dere bransjer.


    Redusere ulikhet i og mellom land

    Flytting etter bosetting - årsaker og konsekvenser (FLYTTKON)
    Fafo og Oslo Economics gjennomfører et prosjekt som vil gi bedre innblikk i årsaker til og konsekvenser av sekundærflytting blant flyktninger bosatt i norske kommuner. Overordnet ønsker vi å belyse sammenhenger mellom flyktningers migrasjonsbeslutninger, styrt og spredt bosetting, og kommunenes integreringstiltak.
    Hatefulle ytringer mot personer med funksjonsnedsettelser
    En studie av funksjonshemmedes utsatthet for hatytringer, hatkriminalitet og hverdagsdiskriminering i Norge. Fafo og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har gjennomført prosjektet på oppdrag fra Bufdir.
    Minikvalifikasjoner
    Temaet for dette prosjektet er fordelene, ulempene og avveiningene ved å etablere systemer for minikvalifikasjoner.
    Insourcing av renhold i Forsvaret
    Prosjektet skal følge tilbakeføringen av renholdet i Forsvaret, etter at dette ble outsourcet til privat sektor i 2014. Studien er en oppfølging av Fafo-rapport 2018:32, Når jobben settes ut på anbud.
    Sosial dialog for ulikhet og utjevning
    I dette prosjektet ser vi på sammenhengene mellom sosial dialog og utvikling og utjevning. Hvordan kan sosial dialog bidra til å redusere ulikhet? Hvilke forutsetninger må være til stede for at dialog og forhandlinger mellom partene faktisk skal kunne ha slik betydning?
    Lønn i allmenngjorte bransjer 2022

    Prosjektet skal kartlegge hvor mange som ligger under, på og over de allmenngjorte lønnssatsene i allmenngjorte bransjer. Datagrunnlaget er SSBs lønnsstatistikk for 2022. Resultatene skal sammenlignes med tilsvarende anslag for 2019-2021.

    Bonus, tariffavtale eller begge deler?

    Prosjektet vil undersøke utbredelsen av bonus i utvalgte næringer i privat sektor, og særlig knytte bonusbruk til hvorvidt virksomheten er part i en tariffavtale.


     Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

     Flytting etter bosetting - årsaker og konsekvenser (FLYTTKON)
     Fafo og Oslo Economics gjennomfører et prosjekt som vil gi bedre innblikk i årsaker til og konsekvenser av sekundærflytting blant flyktninger bosatt i norske kommuner. Overordnet ønsker vi å belyse sammenhenger mellom flyktningers migrasjonsbeslutninger, styrt og spredt bosetting, og kommunenes integreringstiltak.
     Bærekraftig, sirkulært og redusert forbruk: befolkningens syn og kommunenes rolle som tilrettelegger
     Fafo, Samfunnsøkonomisk Analyse og Verian undersøker mulighetene for mer bærekraftig, sirkulært og redusert forbruk blant innbyggere i fire norske storbykommuner.
     NAV. Politiske trender mot 2035

     Dette skal være en analyse av mulige politiske trender fram mot 2035, og konsekvensene av disse på NAVs områder. En av utfordringene er hvordan bevare et bærekraftig velferdssamfunn. Hvordan NAV er rustet som institusjon er også et sentralt spørsmål.

     Kunnskapsoppsummering – barn i lavinntektsfamilier

     I 2015 presenterte Regjeringen en strategi for barn som lever i fattigdom, og det skal nå utarbeides en ny strategi. Fafo har fått i oppdrag å lage kunnskapsoppsummeringen til denne strategien. Her skal det oppsummeres hva man i dag vet om barn og unge i lavinntektsfamilier og hva man vet om tiltak som både lindrer konsekvensene av fattigdom under oppveksten, og som motvirker langsik­tige negative konsekvenser for den enkelte og samfunnet. Oppsummeringen skal ta utgangspunkt i si­tuasjonen til barn og unge i aldersgruppen 0-20 år.

     Unge i utsatte boområder

     Prosjektet skal med utgangspunkt i de unges egne opplevelser og erfaringer undersøke hva som fremmer og hemmer sosial inkludering av unge med innvandrerbakgrunn som vokser opp i utsatte boområder i ulike norske byer.

     YOUTHShare. A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs

     Prosjektet har som mål å bidra til å finne løsninger for å redusere arbeidsledigheten blant unge i kyst- og øyregioner i middelhavsområdet.


     Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

     Klima- og miljøutfordringer i NNNs område

     NNN ønsker en gjennomgang av miljø- og klimautfordringer i dere bransjer.

     Ytringer og varsling sett fra et arbeidsgiverperspektiv
     I dette prosjektet rettes oppmerksomheten mot ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet, sett fra arbeidsgivers ståsted.

     Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

     Fase inn og fase ut: arbeid i energiomstilling i Nordsjøen (PHASE)
     PHASE vil utforske hvordan den grønne omstillingen påvirker arbeid og arbeidsorganisering i Norge og Skottland. Hvordan opplever og handler arbeidere i offshorerelaterte næringer - individuelt og kollektivt - overfor den grønne omstillingen?
     Evaluering av FOR ALLE

     Prosjektet er en forskningsbasert evaluering av Sparebankstiftelsen SR-Banks satsning FOR ALLE! Evalueringen skal gi kunnskap om i hvilken grad gavemidler når målgruppen, og hva som eventuelt kjennetegner de prosjektene som har god måloppnåelse.

     Klima- og miljøutfordringer i NNNs område

     NNN ønsker en gjennomgang av miljø- og klimautfordringer i dere bransjer.

     Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

     Klima- og miljøutfordringer i NNNs område

     NNN ønsker en gjennomgang av miljø- og klimautfordringer i dere bransjer.

     Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

     Klima- og miljøutfordringer i NNNs område

     NNN ønsker en gjennomgang av miljø- og klimautfordringer i dere bransjer.

     Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

     Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger (EMOPP)
     Fafo skal forske på oppfølging av enslige mindreårige flyktninger etter bosetting.
     Flytting etter bosetting - årsaker og konsekvenser (FLYTTKON)
     Fafo og Oslo Economics gjennomfører et prosjekt som vil gi bedre innblikk i årsaker til og konsekvenser av sekundærflytting blant flyktninger bosatt i norske kommuner. Overordnet ønsker vi å belyse sammenhenger mellom flyktningers migrasjonsbeslutninger, styrt og spredt bosetting, og kommunenes integreringstiltak.
     Engasjerte og engasjerende arbeidsplasser: en partsbasert aktiveringspolitikk for unge

     Hvordan kan arbeidsplasser – bestående av arbeidsgivere, ansatte og organisasjonsstrukturene disse befinner seg i – utformes for å legge til rette for vellykket inkludering av sårbare ungdommer som sliter med å få ordentlig fotfeste i arbeidsmarkedet?

     Frontfagsmodellen under press

     Hva skal til for å bevare frontfaget?

     Menneske og maskin. Behovskartlegginger i NAV ved å kombinere maskinelle og relasjonelle prosesser

     NAVs vurderinger av brukeres behov spiller en avgjørende rolle for hvilke tjenester brukerne får tilgang til. I behovsvurderingen kartlegger veiledere brukernes behov for hjelp for å komme i arbeid, og foreslår relevante tiltak og ytelser. Mange saker blir imidlertid ikke tilstrekkelig opplyst i disse kartleggingene, og utfallet av vurderingene mangler ofte individuelle begrunnelser.

     Utvikle likeverdige og virksomme tiltak mot vold og diskriminering
     Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om hensiktsmessig innretning av samfunnets innsatser mot vold, krenkelser og diskriminering, og gjennomføres på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektet består av til sammen ti delprosjekter, og er et samarbeid mellom forskere fra Fafo, Nordlandsforskning og NOVA/OsloMet. Prosjektet gjennomføres i perioden 2022-2025
     Sekundærmigrasjon og fremtidsmuligheter blant ukrainske flyktninger i Europa
     I dette prosjektet ser vi på ukrainske flyktningers planer om og erfaringer med migrasjon i Europa i lys av forholdene de lever under; tilgang på jobber, velferdsgoder og -tjenester, sosiale nettverk og lokal tilknytning. Vi spør hvordan dette påvirker flyktningenes vurderinger av hvor i Europa de reiser og om de vurderer å reise videre etter å ha søkt beskyttelse i ett land. Prosjektet er finansiert av UDI, og bygger videre på forskningsrådsprosjektet MARE, om europeisk migrasjonspolitikk og sekundærmigrasjon blant flyktninger.

      Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

      Bemanningskrisen i velferdsstaten: Utfordringer og muligheter
      Dette prosjektet skal belyse arbeidskraftsbehovet, oppsummere de viktigste utfordringene knyttet til bemanningskrisen, og drøfte ulike forslag til løsninger.
      Kartlegging av Oslohjelpa i bydel Alna, Bjerke og Søndre Nordstrand
      I dette prosjektet skal Fafo, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse, kartlegge hvordan Oslohjelpa er organisert og fungerer i tre bydeler i Oslo.
      Lærevilkårsmonitoren sett i sammenheng med registerdata fra SSB

      Prosjektet dreier seg om å analysere årsaker til avvik mellom registerdata og Lærevilkårsmonitorens data om formell videreutdanning samt å analysere videreutdanningens betydning for sosial mobilitet.

      Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor

      En kartlegging av sourcingstrategier for IKT i fire statlige virksomheter og fire kommuner. Prosjektet er ment som første ledd i en undersøkelse om lKT-politikk i offentlig sektor, og skal identifisere noen av de sentrale drivkreftene og gi eksempler på hvordan fire statlige virksomheter og fire kommuner arbeider med å utvikle og de sentrale lKT-systemene i virksomheten og planlegge for framtiden.

      EØS og handlingsrommet

      Forprosjekt med hensikt å lage et kunnskapsgrunnlag om Norges handlingsrom innenfor EØS-avtalen, med særlig vekt på kommunal sektors oppgaver.

      Klima- og miljøutfordringer i NNNs område

      NNN ønsker en gjennomgang av miljø- og klimautfordringer i dere bransjer.

      LOs juridiske avdelings historie

      Prosjektet skal gi en beskrivelse av LOs juridiske avdelings historie gjennom 100 år, 1922–2022.

      Les mer om bærekraftsmålene på
      FN-sambandets nettsider.

      Til toppen