Skip to main content

LOs tillitsvalgtpanel


Tillitsvalgtpanelet ble opprettet i 2012. Det består av drøyt 3000 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund, som får spørsmål om forhold på arbeidsplassen og aktuelle temaer. Undersøkelsene administreres og gjennomføres av Fafo og finansieres av LO.

De fleste av de som er med i panelet er tillitsvalgte på arbeidsplasser. Det er i tillegg rundt 500 tillitsvalgte i foreninger eller forbund på regionalt eller nasjonalt nivå. Disse er rekruttert til panelet ved at Fafo har fått tilgang til e-postadresser fra forbundene.

Undersøkelsene gjennomføres på oppdrag fra LO, blant annet når det gjelder hvilke spørsmål som stilles, og i forbindelse med formidling av resultatene. Resultatene formidles gjennom faktaflak på fafo.no, korte artikler hos arbeidslivet.no, presentasjoner og en årlig rapport. Det er også resultater som brukes inn i andre pågående forskningsprosjekter ved Fafo.

Ta kontakt med Anne Mette Ødegård () om du ønsker mer informasjon.

Mer om prosjektet

Trykk på fanetitlene for mer informasjon
 • De tillitsvalgte er delt inn i sektorer:

  • privat vareproduksjon (industri, bygg, anlegg og
   offshorevirksomhet)
  • privat tjenesteproduksjon (varehandel, samferdsel,
   transport, bank og finans, renhold og vakt)
  • statlig sektor inkludert helseforetak
  • kommunal og fylkeskommunal sektor
  • fristilt offentlig virksomhet
 • Her er det listet opp noen av temaene for de ulike undersøkelsene.

  • Innleie av arbeidskraft og midlertidige ansettelser
  • Kompetanseutvikling på arbeidsplassen
  • Medbestemmelse og samarbeid med arbeidsgiver
  • Kontroll og overvåkning
  • Økonomiske framtidsutsikter for virksomheten
  • Ytringsfrihet og varsling
  • Erfaring med uakseptable lønns- og arbeidsvilkår
  • Erfaring med overtidsbestemmelser
  • Pensjonsordninger (privat sektor)
  • Kjøp av eksterne renholdstjenester
  • Lokale forhandlinger
  • Prioriteringer for LOs arbeid
  • Tillitsvalgtes vilkår
  • Verving og medlemsfordeler
  • Likestilling – tillitsvalgtkarrierer for kvinner og menn
  • Seksuell trakassering/ubehagelige opplevelser
  • IA-avtalen og sykefraværsoppfølging
  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Verneombudenes stilling
  • Klimatiltak på arbeidsplassen
  • Ny teknologi – kompetanse og omorganiseringer
  • Etnisk mangfold på arbeidsplassen og i fagbevegelsen
  • Erfaring med rusproblemer og psykiske lidelser på arbeidsplassen
  • Konsekvenser av koronaviruset

Fafo-utgivelser

Arrangementer

 • Tirsdag, 18. juni 2024, kl. 08.30–09.45

  Partssamarbeid og de tillitsvalgtes rolle i det grønne skiftet

  Fafofrokost med rapportlansering
 • Onsdag 11. oktober 2023, kl. 08.30–09.45

  Tillitsvalgte og psykisk helse: «Dette snakker vi ikke om på jobben»

  Fafofrokost med rapportlansering