Skip to main content

Johan Røed Steen

Forsker
To english version

  Arbeidsområder

  Aktive prosjekter

  Skills2Capabilites

  Fafo deltar i et større forskningsprosjekt kalt Skills2Capabilities som er finansiert gjennom EUs Horizon Europe program. Skills2Capabilities er et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i åtte europeiske land. Prosjektet dreier seg om hvordan kompetanseutviklingssystemene i europeiske land kan bli bedre til å utvikle relevant kompetanse og unngå kompetansegap i et arbeidsmarked preget av hyppigere endringer i teknologi og arbeidsformer

  Nasjonal korrespondent for EUROFOUND

  Eurofound er et treparts EU-organ som har som formål å produsere kunnskap som kan bidra til utvikling av arbeidslivs- og velferdspolitikk i EU-landene (i tillegg til Norge). Fafo er, i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), nasjonal korrespondent for Norge. Arbeidet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

  Arbeidsmiljøutfordringer ved digital arbeidsorganisering

  Framtidens arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøutfordringer ved digital arbeidsorganisering i ulike ansettelsesformer. Et konseptuelt rammeverk for nordiske tilsynsmyndigheter

  Digitaliseringens betydning for arbeid og sysselsetting i Norden og USA

  I samarbeid med ledende forskere fra Universitetet i Gøteborg, Michigan State University og MIT vil vi gjennomføre komparative studier på tvers av ulike arbeidsmarkedsmodeller, bransjer og virksomheter.

  LOs tillitsvalgtpanel
  Tillitsvalgtpanelet ble opprettet i 2012. Det består av drøyt 3000 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund, som får spørsmål om forhold på arbeidsplassen og aktuelle temaer. Undersøkelsene administreres og gjennomføres av Fafo og finansieres av LO.

  Fafo-publikasjoner

  Fullførte prosjekter

  Lærlingers og fagarbeideres betydning for bedriftens innovasjon
  Faglærtes og lærlingers bidrag til innovasjon i bedriftene er lite kartlagt.
  Hvordan påvirker ny teknologi kompetansebehovet i varehandelen?
  Hensikten med prosjektet er å belyse hvordan ny teknologi og endrede strukturer i varehandelen vil påvirke arbeidsoppgaver og krav til kompetanse hos ansatte.
  Digitale plattformer – nye måter å organisere arbeid på, nye muligheter for økonomisk vekst og innovasjon

  I dette prosjektet skal Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) identifisere muligheter og flaskehalser for innovasjon og vekst i plattformøkonomien i Norden.

  The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models

  Major changes in technology, economic contexts, workforces, and the institutions of work have come in ebb and flow since well before the first industrial revolution in the 18th century. Yet, many argue that the changes we are currently facing are different, and that the rise of digitalized production will entirely transform our ways and views of work.

  Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

  Hva preger ytringsklimaet i kommunesektoren og i hvilken grad blir ansatte oppmuntret eller begrenset til å bruke sin ytringsfrihet?

  Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

  Fafo vil gjennomføre en ny, bred undersøkelse om ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet. 

  Utdanningsforbundet - kommunikasjon og organisasjon

  Hensikten med undersøkelsen er å frambringe kunnskap om hvordan Utdanningsforbundet kan skape gode betingelser for deltakelse i egen organisasjon i årene framover. Bakgrunnen er blant annet økt bruk av sosiale medier i samfunnsdebatten og det engasjementet som arbeidstidsspørsmålet har utløst blant Utdanningsforbundets medlemmer i skoleverket.