Skip to main content

Beret Bråten

Forskningsleder
To english version

Beret Bråten er forsker og forskningsleder for gruppa som jobber med migrasjon, inkludering og kompetanse (MIK) ved Fafo.

Bråten ble først ansatt som forsker ved Fafo i 2013. Hennes forskning og forskningsprosjekter er konsentrert om forholdet mellom majoritet og minoriteter i samfunnet.

Bråten har som forsker ved Fafo utført forskningsprosjekter konsentrert om særlig fire tema:

  1. Introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger
  2. Rekruttering til og kvalitet i barnehagen.
  3. Familie: foreldreskap, foreldreveiledning og negativ sosial kontroll.
  4. Mangfold og likestilling i arbeidslivet.

I sitt PhD-prosjekt undersøkte hun hvor lett eller vanskelig det er for kvinner og menn med minoritetsnorsk bakgrunn å avansere på politiske partiers lokale valglister. Interessen for muligheter til demokratisk deltakelse er videreført i prosjekter om frivillige i sivilsamfunnet.

I perioden 2017–2020 gjennomførte Bråten et postdoktorprosjekt på avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus Universitetssykehus, om omsorg i siste fase av livet (palliativ omsorg) i et mangfoldig samfunn.

Utdanning

Ph.d. i statsvitenskap og cand.polit. i sosiologi ved Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Integrering og mangfold. Interseksjonalitet. Likestilling/kjønnsperspektiver. Tro og livssyn. Familie/foreldreskap. Velferdsstat og sivilsamfunn. Barnehager. Helse. Død/sorg/tap.


Aktive prosjekter

Kvalitativ studie om holdninger til vaksine og vaksinasjon
Det skal i dette prosjektet innhentes kunnskap om holdninger til vaksinasjon i tre grupper: Personer som er 65 år eller eldre, gravide og helsepersonell som selv er involvert i vaksinering. Dette for å kunne forstå mer av denne delen av den voksne befolkningens holdninger til vaksinasjon og hva som påvirker kunnskap og holdninger.
Foreldrekurs ved høye ankomster
I dette prosjektet evaluerer vi foreldrekurs i introduksjonsprogrammet tilpasset høye ankomster. Vi spør hvordan dette iverksettes i kommunene, hvem som deltar, hva som er foreldres utbytte og hvilke endringer som eventuelt bør gjøres i opplegget – basert på det vi finner ut.
Inkludering og mangfold i Reitan Retail
Dette forskningsprosjektet skal identifisere hva som fremmer og hemmer inkludering i ulike virksomhetstyper innenfor Reitan Retail. De har ulike typer virksomheter i flere nordiske land og i de baltiske statene. Studien vil omfatte både ulike virksomhetstyper og de ulike landene hvor Reitan Retail er til stede.
Evaluering av Stine Sofie-senteret

På oppdrag fra Bufdir skal Fafo gjennomføre en evaluering av det statlige tilskuddet til Stine Sofie-senteret

Vold mot eldre med minoritetsbakgrunn: Hva vet vi og hva trenger vi å vite

Eldre innvandrere har over lengre tid har gått under radaren når det gjelder utsatthet for vold eller overgrep. Forekomsten av vold generelt mot den eldre befolkningen (65 år+), er målt til mellom 6,8 – 9,2 prosent. (Sandmoe et al., 2017). I rundt 80 prosent av tilfellene er det utøver en person som offeret har en nær relasjon til, og de som rammes er spesielt sårbare eldre som i liten grad har noen å melde fra til.

Utvikle likeverdige og virksomme tiltak mot vold og diskriminering
Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om hensiktsmessig innretning av samfunnets innsatser mot vold, krenkelser og diskriminering, og gjennomføres på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektet består av til sammen ti delprosjekter, og er et samarbeid mellom forskere fra Fafo, Nordlandsforskning og NOVA/OsloMet. Prosjektet gjennomføres i perioden 2022-2025
Frivilligheten som informasjonsformidlere til innvandrerbefolkningen under covid-19

Prosjektet skal evaluere ekstraordinære tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner, og drøfte sivilsamfunnets rolle i forbindelse med covid-19-pandemien. Gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og Folkehelseinstituttet.

Følgeevaluering av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

Ved inngangen til 2021 innføres en rekke standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Noen er obligatoriske både for kommunene og for deltakerne – andre er frivillige å ta i bruk. Målet er at de standardiserte elementene skal gjøre det enklere for kommunene å planlegge, utforme og gjennomføre gode program.

Fafo-publikasjoner

Artikler og bokkapitler

Annen publisering

Fullførte prosjekter

Kunnskapsutvikling om innsats mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Dette er et todelt prosjekt, der vi 1) skal gjøre en følgeevaluering av et relativt nylig igangsatt tiltak med bruk av frivillige mentorer til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap - og der den unge har brutt med sin familie. Og 2) skal kartlegge frivillige organisasjoners prosjekter mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. Her skal vi også undersøke hvordan tiltakene vurderes av organisasjonen selv, og i noen grad av de som bruker tiltakene. Et viktig spørsmål er om brukernes vurdering av tiltakene stemmer overens med de ambisjoner myndigheter, organisasjoner og frivillige har.

Innvandrerorganisasjoners rolle og potensial i lokalt integreringsarbeid

Det bevilges hvert år over statsbudsjettet midler til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet. Disse midlene fordeles lokalt i 20 utvalgte kommuner.

Foreldreveiledning (ICDP) til særskilte målgrupper

Hvordan virker et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program) når det rettes mot særskilte målgrupper av foreldre – foreldre som frykter at deres ungdom radikaliseres og foreldre i asylmottak?

Inkludering og mangfold i REMA 1000

I dette prosjektet skal vi undersøke vilkårene for mangfold og inkludering i REMA 1000.

Ekstern barnehagevurdering – hvordan måle kvalitet

Ekstern barnehagevurdering er en måte å vurdere kvalitet på og bidra til kvalitetsutvikling i barnehager.

Evaluering av introduksjonsordning og norskopplæring

Hvordan kan introduksjonsordningen og norskundervisningen organiseres for å oppnå best mulige resultater?

Tidlig innsats og foreldrestøtte. En kunnskapsstatus

I dette prosjektet skal vi utarbeide en kunnskapsstatus som skal oppsummere og drøfte forskningsbasert kunnskap og evalueringer av tidlig innsats og foreldrestøttende tiltak i Norge, Norden og to andre sammenlignbare land.

Har barn det bra i store barnehager?

Prosjektet undersøker sammenhengen mellom barnehagers størrelse og kvaliteten i barnehagetilbudet med utgangspunkt i fem storbykommuner: Stavanger, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo.

Muslim Politics and Governance of Islam: Interactions of Structure and Culture in Multi-religious Europe

This project addresses how Muslim political thought in Europe is affected by societal structures, and, conversely, how the development of societal structures in Europe is affected by Muslim politics and activism.