Beret Bråten
Beret Bråten
Forsker II, bistilling

    Utdanning:

    Ph.d., statsvitenskap, Cand.polit., sosiologi, Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

Integrering og mangfold. Interseksjonalitet. Likestilling/kjønnsperspektiver. Tro og livssyn. Familie/foreldreskap. Velferdsstat og sivilsamfunn. Barnehager. Helse. Død/sorg/tap.


Forskningstema:

Tjenester og tjenesteutvikling | Skoleutvikling og elevenes læring | Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Det flerkulturelle samfunnet | Arbeidslivsintegrering | Integrering og kompetanse | Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger


Beret Bråten har arbeidet som forsker ved Fafo siden 2013 og er nå Førsteamanuensis ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Hennes forskning og forskningsprosjekter er konsentrert om det mangfoldige/plurale Norge, om forskjeller, likheter og utfordringer. Hvordan forstår vi pluralitet, hva handler det om? Hva er utfordringer? Hvordan forsøker vi å finne løsninger i velferdsstat, arbeidsliv og sivilsamfunn? Og hvordan spiller forhold som kjønn, sosial klasse, alder, minoritets/majoritetsbakgrunn etc. sammen – og definerer preferanser og mulighetsrom? I perioden 2017-2020 gjennomfører Bråten et postdoktorprosjekt på avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus Universitetssykehus. Det handler om omsorg i siste fase av livet i et samfunn der vi er mer mangfoldige enn før, og hvilke utfordringer som da melder seg sett fra helsetjenester sin side og fra pasienter/pårørende sin side.

+47 90950264
Beret Bråten og Ragna Lillevik
Noen å høre til
Mentorordninger for unge som har brutt med familien sin
Fafo-rapport 2021:32
Beret Bråten, Olav Elgvin, Hedda Flatø og Ragna Lillevik
Samtale og strid
Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap
Fafo-rapport 2021:16
Mathilde Bjørnset, Beret Bråten, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Kompetanse for inkluderende barnehage- og skolemiljø
Evaluering av tre tiltak. Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:25
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Introduksjonsprogram og norskopplæring
Hva virker – for hvem?
Fafo-rapport 2017:31
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning
Fafo-rapport 2017:14
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Veiledningserfaringer
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak
Fafo-rapport 2017:02
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2016:29
Beret Bråten og Henriette Lunde
Ekstern barnehagevurdering
Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene?
Fafo-rapport 2016:17
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt
Med mandat til å hjelpe
Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger
Fafo-rapport 2016:11
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2015:48
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand
Et blikk inn i skolen
Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted
Fafo-rapport 2015:40
Beret Bråten og Hanne Bogen
Målretting av gratis kjernetid
Erfaringer fra bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen
Fafo-rapport 2015:39
Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle
Fafo-rapport 2014:44
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:38
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Språklige rollemodeller
Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes
Fafo-rapport 2014:07
Beret Bråten og Olav Elgvin
Forskningsbasert politikk?
En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet
Fafo-rapport 2014:16
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk
Å være seg sitt ansvar bevisst
Språktilbud til 3–5-åringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage
Fafo-rapport 2014:23
Beret Bråten og Hedda Haakestad
Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid
Evaluering av et forsøk i seks barnehager
Fafo-rapport 2014:24
Beret Bråten og Olav Elgvin
Mangfoldskommunen Drammen
Likeverdige tjenester til en mangfoldig befolkning
Fafo-rapport 2014:32

Birgitta Haga Gripsrud , Ellen Ramvi, Lisbeth Thoresen & Beret Bråten

Smittevern og sosial distanse utfordrer grunnleggende behov for nærhet

Stavanger Aftenblad

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2019

Tidsskrift for kjønnsforskning

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2020

Tidsskrift for kjønnsforskning

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2020

Tidsskrift for kjønnsforskning

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4/2019

Tidsskrift for kjønnsforskning

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3/2019

Tidsskrift for kjønnsforskning

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2019

Tidsskrift for kjønnsforskning

Beret Bråten

“Book review: Has Democracy Failed Women?”

NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research

Beret Bråten

Bokanmeldelse av "Norsk likestillingshistorie 1814-2013"

Tidsskrift for kjønnsforskning

Bråten Beret & Marte Ryste

”Feminist søker fellesskap”

Beret Bråten

”...det er kanskje noe i veien med de jævla hyllene da.”
Unge feministers valg av arbeidsformer for å få til endringer i samfunnet.

Bråten Beret, Ellen Rømming, Knut Storberget, Kristin Skjørten & Astri Aas-Hansen

Bjørnen sover. Om vold i familien

Beret Bråten Signe Horn & Rigmor Aasrud Jahren

Det lykkelige valg. Debattbok om kvinner og EU