Arbeidslivsintegrering

Fafo forsker på innvandreres og etniske minoriteters møte med, og deltakelse i, det norske arbeidsmarkedet. Vi studerer inkluderings- og ekskluderingsprosesser i arbeidslivet, blant annet i ansettelser. Fafo gjennomfører også prosjekter om hva som forklarer og preger innvandreres yrkesdeltakelse og arbeidsforhold, herunder betydning av kjønn og familiepraksiser, helse, innvandreres kompetanse og kravene i arbeidslivet.

Innsats og samarbeid fra myndighetene, arbeidsgivere og partene i arbeidslivet om mangfold og likestilling er et sentralt tema i dette forskningsfeltet. Fafo har gjennomført en rekke prosjekter om hvordan ulike aktører i integreringsarbeidet kan bidra til å løfte flyktninger og innvandrere inn i arbeidsmarkedet, og motvirke diskriminering av etniske minoriteter.

Arbeidslivsintegrering

Kontakt

Forskere

Doktorgradsstipendiat
Forskningsleder, professor
Forskningssjef
Forsker
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2018:01
Fafo-notat 2016:26
Fafo-notat 2015:13
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2014:33

Birkelund, G. E., Chan, T. W., Ugreninov, E., Midtbøen, A. H. & Rogstad, J.

Do terrorist attacks affect ethnic discrimination in the labour market?
Evidence from two randomized field experiments

The British Journal of Sociology

Friberg, J.H. & Olav Elgvin

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV

Tidsskrift for samfunnsforskning

Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække

Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus

Sosiologisk tidsskrift

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Den utdannede, den drepte og den glemte
Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering

Sosiologisk tidsskrift

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Barnefattigdom og sosial deltakelse