Skip to main content

Maria Gussgard Volckmar-Eeg

Forsker
To english version

Maria G. Volckmar-Eeg forsker på flere temaer knyttet til integrering og velferd. Hun er særlig opptatt av hvordan velferdstjenester møter og jobber med en stadig mer mangfoldig befolkning.

I sin doktoravhandling undersøkte Volckmar-Eeg hvordan NAV arbeider med å integrere flere med innvandrerbakgrunn i arbeidsmarkedet. Med utgangspunkt i NAV-veilederes oppfølgingsarbeid studerte hun deres skjønnsutøvelse og forståelser av ulike brukerkategorier, og særlig vektleggingen av kultur og kulturforskjeller i oppfølgingen. I senere tid har hun jobbet med problemstillinger knyttet til introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, sårbare brukergruppers opplevelse av velferdsstaten, og de sosialfaglige profesjonenes rolle i samfunnet.

Volckmar-Eeg har kompetanse innenfor både kvalitative og kvantitative metoder. Hun har særlig erfaring med institusjonell etnografi, kunnskapsoppsummeringer, feltarbeid og kvalitative dybdeintervjuer. Volckmar-Eeg formidler forskningsresultater gjennom publisering i norske og internasjonale tidsskrift, foredrag og kronikker.

Utdanning

Master, sosiologi, Universitetet i Oslo (UiO)

Ph.d., Samfunnsvitenskap, Universitetet i Stavanger (UiS)

Arbeidsområder


Aktive prosjekter

Flytting etter bosetting - årsaker og konsekvenser (FLYTTKON)
Fafo og Oslo Economics gjennomfører et prosjekt som vil gi bedre innblikk i årsaker til og konsekvenser av sekundærflytting blant flyktninger bosatt i norske kommuner. Overordnet ønsker vi å belyse sammenhenger mellom flyktningers migrasjonsbeslutninger, styrt og spredt bosetting, og kommunenes integreringstiltak.
Kort programtid og midlertidige endringer i integreringsloven som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina
I integreringsloven fra 2021 legges det til rette for at man i større grad skal kunne differensiere programtid og programinnhold avhengig av hvor mye utdannelse flyktninger har med seg fra hjemlandet. Flyktninger som har fullført videregående opplæring i hjemlandet skal som hovedregel kun ha 6 måneders integrasjonsprogram, med mulighet for 6 måneders forlengelse.  Programinnholdet for denne gruppen skal imidlertid legge til rette for rask progresjon, og inneholde tilrettelagte arbeidsrettede eller utdanningsrettede elementer.
Nordisk integreringsarbeid
Fafo koordinerer et nordisk nettverk av forskere som jobber med integreringsarbeid i et bakkebyråkrati-perspektiv. Et fokus på hva som skjer på bakkenivå, i operasjonalisering av politikk til praksis og i samspill med konkrete individer, gir viktige bidrag til å forstå hvordan og hvorfor integreringsarbeidet fungerer og resultatene av integreringsarbeidet i de nordiske landene. Nettverket organiserer en workshop-serie designet for å fremme, utvikle og støtte forskningssamarbeid om integreringsarbeid i bakkebyråkrati-organisasjoner i de nordiske landene.
Menneske og maskin. Behovskartlegginger i NAV ved å kombinere maskinelle og relasjonelle prosesser

NAVs vurderinger av brukeres behov spiller en avgjørende rolle for hvilke tjenester brukerne får tilgang til. I behovsvurderingen kartlegger veiledere brukernes behov for hjelp for å komme i arbeid, og foreslår relevante tiltak og ytelser. Mange saker blir imidlertid ikke tilstrekkelig opplyst i disse kartleggingene, og utfallet av vurderingene mangler ofte individuelle begrunnelser.

Rettssikkerhet for personer med kombinasjonsinntekter

I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan NAV sikrer forutsigbarhet og likebehandling i sin saksbehandling når de treffer vedtak på områder som de sjeldnere er i berøring med. Vi vil gjøre dette gjennom å bruke vedtak om sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger til personer som kombinerer inntekt som arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende som case. Formålet er å belyse hvilke utfordringer som oppstår for veiledere og saksbehandlere i NAV i møtet med denne gruppen av brukere, i prosessen fra brukerens første kontakt med NAV til endelig vedtak fattes.

Følgeevaluering av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

Ved inngangen til 2021 innføres en rekke standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Noen er obligatoriske både for kommunene og for deltakerne – andre er frivillige å ta i bruk. Målet er at de standardiserte elementene skal gjøre det enklere for kommunene å planlegge, utforme og gjennomføre gode program.

Fullførte prosjekter