Skip to main content

Kristin Alsos

Forsker
To english version

  Utdanning

  Cand. jur., Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.

  Arbeidsområder

  Arbeidsrett, tariffavtaler, lønnsforhandlinger, minstelønn, medbestemmelse.

  Aktive prosjekter

  Digitaliseringens betydning for arbeid og sysselsetting i Norden og USA

  I samarbeid med ledende forskere fra Universitetet i Gøteborg, Michigan State University og MIT vil vi gjennomføre komparative studier på tvers av ulike arbeidsmarkedsmodeller, bransjer og virksomheter.

  Kollektive organisasjoner, oppslutning og bærekraft

  Prosjektet vil fremskaffe kunnskap om strukturelle årsaker til hvorfor arbeidsgivere og arbeidere slutter kollektive avtaler, og årsaker til at slike avtaler ikke blir oppnådd. Prosjektet målretter også politikk og strategier for å opprettholde kollektive organiseringer. Colossus studerer til slutt implementeringen av kollektive organiseringer og avtaler.

  Velferdsordninger for selvstendige

  Prosjektet som skal framskaffe mer kunnskap om velferdsordninger for selvstendige næringsdrivende, herunder om selvstendige i større grad bør få rett til inntektssikring enn i dag og hvordan det i så fall kan innrettes.

  Det kollektive arbeidslivet

  Arbeidslivets kollektive aktører og institusjoner er sentrale elementer i den norske arbeidslivsmodellen. Tidligere forskning har vist at institusjonene samlet sett står sterkt, men at det er en svekkelse av andelen organiserte blant arbeidstakere i privat sektor, og at det også er færre arbeidstakere som dekkes av tariffavtale i privat sektor.

  Den norske modellen på mikronivå – styrke i krevende tider?

  2020 og 2021 har norsk arbeidsliv stått ovenfor større utfordringer enn på mange tiår. De fleste virksomheter har måttet gjøre større og mindre tilpasninger av driften, og nedstengningen i mars 2020 førte til tosifrede arbeidsledighetstall.

  Nasjonal korrespondent for EUROFOUND

  Eurofound er et treparts EU-organ som har som formål å produsere kunnskap som kan bidra til utvikling av arbeidslivs- og velferdspolitikk i EU-landene (i tillegg til Norge). Fafo er, i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), nasjonal korrespondent for Norge. Arbeidet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

  Rettssikkerhet for personer med kombinasjonsinntekter

  I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan NAV sikrer forutsigbarhet og likebehandling i sin saksbehandling når de treffer vedtak på områder som de sjeldnere er i berøring med. Vi vil gjøre dette gjennom å bruke vedtak om sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger til personer som kombinerer inntekt som arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende som case. Formålet er å belyse hvilke utfordringer som oppstår for veiledere og saksbehandlere i NAV i møtet med denne gruppen av brukere, i prosessen fra brukerens første kontakt med NAV til endelig vedtak fattes.

  Økte muligheter for fagforeninger i Tsjekkia

  Formålet med prosjektet er å bidra til forbedret sosial dialog og samarbeid mellom arbeidstakersiden, arbeidsgiversiden og myndighetene i Tsjekkia. Fafos rolle i prosjektet vil være å bidra med erfaringer fra hvordan norske fagforeninger tilpasser seg endringer i arbeidslivet og hvordan de arbeider for å øke organisasjonsgraden

  Bedre håndheving gjennom nordisk-baltisk samarbeid

  Dette prosjektet skal identifisere beste praksis og bidra i arbeidet med å forbedre transnasjonalt samarbeid om håndheving av reguleringer for utstasjonerte arbeidstakere. Målet er også å bidra med kunnskap til arbeidet i European Labour Authority (ELA). Fafo vil samarbeide med arbeidstilsynene i Norge, Danmark, Island, Latvia, Estland, Litauen og Finland. Partene i arbeidslivet vil også bli involvert i forbindelse med prosjektet. Arbeidet skal gjennomføres ved hjelp av dokumentanalyse, intervjuer og workshops og resultatene skal formidles på seminarer.

  Følgeevaluering av nye bestemmelser om innleie fra bemanningsforetak

  Regjeringen har lagt fram forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Formålet med prosjektet er å kartlegge virkningene av de nye bestemmelsene og vurdere hvilke konsekvenser endringene får for arbeidstakere, virksomheter, på arbeidsmarkedet og for samfunnet i stort. Prosjektet utføres i et samarbeid mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse.

  Fafo-publikasjoner

  Artikler og bokkapitler

  Annen publisering

  Fullførte prosjekter

  Solidaransvar for lønn

  Fra 1. januar 2010 ble det innført solidaransvar for lønn m.v. der tariffavtaler er allmenngjort. Formålet med prosjektet er å evaluere denne ordningen. Sentrale spørsmål vil være omfanget av saker der solidaransvarsordningen har vært brukt, hvordan disse sakene har utviklet seg, hvilke erfaringer aktørene har med ordningen og hvilke økonomiske konsekvenser ordningen har hatt. Vi vil også se på om tillitsvalgte mener de har nødvendige kunnskaper og ressurser for å kunne bistå medlemmene.

  OECD Youth employment

  The OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs is carrying out a thematic review of policies to facilitate school-to-work transition and improve employmnent of young people, i.e. teenagers (aged 15/16-19) and young adults (aged 20 - 2 4 and 25 - 29). Fafo har påtatt seg å svare på noen av spørsmålene fra OECD til AID.

  Tilknytningsformer i arbeidslivet

  Dette prosjektet består av to moduler: 1) Arbeidstakernes tilknytningsformer og 2) Virksomheters bruk av ulike typer tilknytningsformer og tjenesteleverandører.

  Likebehandling ved utleie av arbeidstakere

  I 2013 ble det innført regler som skulle sikre at arbeidstakere som er leid ut fra et bemanningsforetak skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som om de hadde blitt ansatt direkte i innleiebedriften. Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Fafo oppdraget med å undersøke hvorvidt disse reglene etterleves. Prosjektet tar sikte på å se nærmere på hvordan reglene praktiserers, om aktører forsøker å omgå reglene, på hvilken måte eventuelle brudd håndheves og om det er behov for nye tiltak.

  Aktører i delingsøkonomien

  Formålet med prosjektet er å kartlegge og analysere aktører innenfor delingsøkonomien i Norge, og prosjektet vil særlig rette seg mot tjenester som innebærer formidling av arbeidskraft.

  Posting of workers: enhancing administrative cooperatation and access to information

  Worker protection regulation for posted workers in the EU is seriously inadequate.

  Endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser

  I juli 2015 trådte nye bestemmelser om midlertidige ansettelser i kraft.

  KS - Lokale særavtaler

  Prosjektet skal kartlegge omfanget av og innholdet i lokale særavtaler i kommunal sektor, med hovedvekt på særavtaler som ikke er hjemlet i sentrale særavtaler.

  The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models

  Major changes in technology, economic contexts, workforces, and the institutions of work have come in ebb and flow since well before the first industrial revolution in the 18th century. Yet, many argue that the changes we are currently facing are different, and that the rise of digitalized production will entirely transform our ways and views of work.

  Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene
  Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene har mange likhetstrekk, men også noen forskjeller. I dette prosjektet skal vi kartlegge de ulike modellene, herunder likheter og forskjeller.
  Likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet
  I et reformforslag fra regjeringen legges det opp til økt konkurranse mellom private og offentlige tilbydere av institusjonsplasser (større valgfrihet for kommunene og prisdifferensiering). Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere hvordan det kan sikres at aktører som mottar offentlige tilskudd for drift av barnevernstjenester, har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med det som gjelder i offentlige virksomheter.
  Håndheving av reglene om adgang til midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak

  Det har de siste årene vært rettet oppmerksomhet mot ulike utfordringer og problemstillinger knyttet til midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak.

  Evaluering av endringene i statens fleksitidsavtale
  Retten til fleksitid er i Norge lovfestet gjennom arbeidsmiljøloven § 10-2 (3). I en europeisk sammenheng er Norge blant de landene med høyest andel arbeidstakere med fleksitid, og andelen er økende. Litt under halvparten av arbeidstakere oppgir å ha fleksitid.
  Arbeidstidsordninger i havbruksnæringen

  I dette prosjektet skal vi kartlegge hvilke arbeidstidsordninger tariffbundne virksomheter innen havbruksnæringen anvender.

  100 år med sosial dialog og trepartssamarbeid i Norge

  Gjennom historien har Norge brukt sosial dialog og trepartssamarbeid som et middel til å oppnå bedre sosiale og økonomiske resultater til samfunnets beste. I dette prosjektet skal vi studere samarbeidet i en historisk kontekst samt se framover.

  Fleksibelt arbeid

  I dette prosjektet skal Fafo levere en rapport til det tsjekkiske instituttet RILSA om fleksibelt arbeid i Norge. Rapporten skal brukes inn i et komparativt prosjekt om tematikken, som RILSA har for det tsjekkiske arbeids- og sosialdepartementet.

  Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning

  Hvordan praktiseres medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv? Og hvordan vurderer relevante aktører denne praktiseringen?

  Arbeidstidsreduksjoner

  På LO-kongressen i 2017 ble det gjort et vedtak om at LO skal utarbeide en plan for hvordan en kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner. Planen skal bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer. Fafo skal utarbeide en kunnskapsoppdatering som kan brukes inn i LOs arbeid.

  Arbeidsgivere og tariffavtaler

  I dette prosjektet skal vi undersøke arbeidsgivernes holdninger til og motivasjon for å organisere seg i arbeidsgiverforeninger og å inngå tariffavtaler. Vi vil blant annet undersøke om det er systematiske forskjeller mellom virksomheter med og uten tariffavtaler og organiserte og uorganiserte virksomheter.

  NAV. Politiske trender mot 2035

  Dette skal være en analyse av mulige politiske trender fram mot 2035, og konsekvensene av disse på NAVs områder. En av utfordringene er hvordan bevare et bærekraftig velferdssamfunn. Hvordan NAV er rustet som institusjon er også et sentralt spørsmål.

  Evaluering av bestemmelsen om tredelt skift- og turnusarbeid

  Prosjektet skal evaluere bestemmelsen om tredelt skift- og turnusarbeid som er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-4 (6).

  Sammenligning av ulike lands håndhevingssystemer

  Formålet med prosjektet er å bidra til mer kunnskap om hvordan ulike lands modeller for å håndheve arbeidsrettslige reguleringerer er bygget opp og hvordan de fungerer. Dette skal gjøres gjennom å beskrive og sammenligne de nasjonale modellene i ulike europeiske land. Prosjektet er ledet av britiske Resolution Foundation og resultatene av prosjektet skal bidra til en større forståelse av hvordan en alternativ håndhevingsmodell kan se ut i Storbritania.