Fafo-notater

Rapportsøk

Organisering av arbeidsmarkedet i norsk luftfart

Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip

Fafo-notat 2007:10

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Åsmund Arup Seip

Norsk luftfart ble i 2006 rammet av en streik og av aksjoner som fikk stor medie-oppmerksomhet. Er det særtrekk ved luftfarten som gjør den særskilt sårbar for arbeidskonflikter?
Dette notatet redegjør for organisasjonsforhold og tariffavtalestruktur innenfor luftfarten. Konfliktmønsteret i norsk luftfart de siste årene blir sett i sammenheng med utviklingen innen internasjonal luftfart, der deregulering og konkurranse fra lavprisselskaper har vært framtredende. Med eksempler både fra internasjonal og norsk luftfart belyser notatet faktorer som har hatt betydning for konfliktnivået, og drøfter i hvilken grad særtrekk ved norsk luftfart gjør den konfliktutsatt, også i lys av framtidige utfordringer.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10030