Skip to main content

Åsmund Arup Seip

Seniorforsker
To english version

Utdanning

Dr. philos., historie, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Arbeidskonflikter, lønnsforhandlinger, lønnssystemer, arbeidstid, offentlig sektor, profesjonshistorie


Aktive prosjekter

Bemanningskrisen i velferdsstaten: Utfordringer og muligheter
Dette prosjektet skal belyse arbeidskraftsbehovet, oppsummere de viktigste utfordringene knyttet til bemanningskrisen, og drøfte ulike forslag til løsninger.
Frontfagsmodellen under press

Hva skal til for å bevare frontfaget?

Nasjonal korrespondent for EUROFOUND

Eurofound er et treparts EU-organ som har som formål å produsere kunnskap som kan bidra til utvikling av arbeidslivs- og velferdspolitikk i EU-landene (i tillegg til Norge). Fafo er, i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), nasjonal korrespondent for Norge. Arbeidet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

LOs juridiske avdelings historie

Prosjektet skal gi en beskrivelse av LOs juridiske avdelings historie gjennom 100 år, 1922–2022.

Fafo-publikasjoner

Annen publisering

Fullførte prosjekter

Evaluering av bestemmelsen om tredelt skift- og turnusarbeid

Prosjektet skal evaluere bestemmelsen om tredelt skift- og turnusarbeid som er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-4 (6).

ABE-reform i musikk og scenekunst

I dette prosjektet vil Fafo undersøke hvilke konsekvenser ABE-reformen har fått for tilskuddsvirksomhetene innen musikk- og scenekunst. Vi vil studere bakgrunnen for at tilskuddsvirksomhetene i kultursektoren ble trukket inn under ABE-reformen og hvilke begrunnelser som er gitt for dette. Vi vil også forsøke å belyse i hvilken grad det er reist spørsmål ved eller ført noen diskusjon om ABE-reformen som virkemiddel kommer i konflikt med den særstillingen som kulturinstitusjonene står i.

Medbestemmelse og innflytelse – Unios rolle gjennom 20 år

Prosjektet skal studere Unios rolle som arbeidstakerorganisasjon gjennom tjue år, med særlig vekt på medbestemmelse og hvilken innflytelse hovedorganisasjonen har hatt. Resultatene vil bli presentert i en rapport og i et innlegg på Unios kongress i desember 2021.

Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor

En kartlegging av sourcingstrategier for IKT i fire statlige virksomheter og fire kommuner. Prosjektet er ment som første ledd i en undersøkelse om lKT-politikk i offentlig sektor, og skal identifisere noen av de sentrale drivkreftene og gi eksempler på hvordan fire statlige virksomheter og fire kommuner arbeider med å utvikle og de sentrale lKT-systemene i virksomheten og planlegge for framtiden.

Evaluering av hovedavtalen i staten

Evaluering av Hovedavtalen i staten på oppdrag av KMD og hovedorganisasjonene

ABE-reformen og kampen mot arbeidslivskriminalitet

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) som ble introdusert av Solbergregjeringen fra og med budsjettåret 2015, innebærer et årlig kutt i de statlige driftsbudsjettene. Har denne reformen hatt effekt på arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Norge?

Bransjeprogrammet Lære hele livet – en følgeevaluering

Som ledd i kompetansereformen Lære hele livet er det etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Fafo skal evaluere bransjeprogrammene på oppdrag for Kompetanse Norge.

ABE-reformen - hvordan påvirker den statlige virksomheter?

Hvordan påvirker ABE-reformen statlige virksomheter? Hvilken betydning har reformen for arbeidshverdagen i virksomhetene?

Utredning om forhandlingsansvaret for lærere

Utredningen skal redegjøre for bakgrunnen for overføringen av forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til KS i 2004 og peke på strukturelle utviklingstrekk som har hatt betydning for forankringen av forhandlingsansvaret på arbeidsgiversiden.

Kartlegging av ordninger for etter- og videreutdanning i offentlig sektor

Prosjektet skal foreta en kartlegging av ordninger for etter- og videreutdanning i offentlig sektor gjennom å undersøke et utvalg tariffavtaler som omfatter stat, kommune, Oslo kommune og helseforetakene.

Organisering og avtaler i finansnæringen

Prosjektet skal beskrive og analysere hvordan avtaleverket virker i finanssektoren når det gjelder opprettelse av tariffavtale og mulighet for organisasjonene til å kunne betjene egne medlemmer gjennom et tillitsvalgtapparat.

Elektrobransjens utviklingssenter

Kampen for rett til etterutdanning utgjør en sentral del av EL & IT Forbundets historie. I tarifforhandlingene i 1990 vant forbundet (NEKF) fram med kravet om opprettelse av et fond som skulle finansiere opprettelsen av et kompetansesenter i bransjen. Siden den gang har bestemmelser om Elektrobransjens utviklingssenter (ELBUS) inngått i Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Tidstyvene

Utdanningsforbundet ønsker at Fafo fjør en analyse av hvordan lærerne bruker sin arbeidstid, hva som styrer denne og hvordan lærerne vurderer tidsbruken på ulike oppgaver. Fafo evaluerte for noen år tilbake arbeidstidsavtalen for lærerne og prosjekte t kan sees som en oppfølging og som et supplement til en analyse som foretas av SØF/Sintef for Utdanningsdep.

Arbeidsrettens historie

Arbeidsretten ble opprettet i 1916 og fyller 100 år i 2016. I dette prosjektet skrives Arbeidsrettens historie. Arbeidsretten har hatt en viktig funksjon i et stadig mer gjennomregulert samfunn og arbeidsliv, der den generelle samfunnsutviklingen har dannet et bakteppe for institusjonsbyggingen. I denne utviklingen har Arbeidsretten og arbeidslivsorganisasjonene gjensidig påvirket hverandre. Rettens kompetanse har endret seg over tid i et samspill med andre tvisteløsningsorganer. Boken om Arbeidsrettens historie vil også belyse rettens indre liv, personene, samspillet mellom fagdommere og dommere oppnevnt etter innstilling fra organisasjonene, og hvordan retten er organisert internt og i forholdet til myndighetene.

Utredning om ufaglært arbeidsinnvandring

På oppdrag fra Utenriksdepartementet utreder Fafo arbeidsinnvandring av ikke-faglært arbeidskraft fra utviklingsland.

Rekruttering av kompetanse til oljeindustrien.

Oljeindustrien har i dag et stort kompetansebehov, og OLF ser for seg at dette behovet i framtiden også vil måtte dekkes av arbeidskraft fra utlandet. Målsettingen med dette prosjektet er å kartlegge utdanningsinstitusjoner og muligheter for et utdanningssamarbeid mellom oljeindustrien og høyskoler/ universiteter i de nye EU-landene i Sentral- og Øst-Europa (CEE-land) og Norge, og beskrive modeller for hvordan utdanning og rekruttering av kompetanse fra utlandet kan foregå, med sikte på å imøtekomme oljeindustriens behov for kompetanse.

Arbeidskraft- og kompetansebehov i mat- og drikkeindustrien

Spørreundersøkelse blant bedrifter i mat- og drikkeindustrien om deres behov for arbeidskraft og kompetanse framover, eventuell rekruttering fra utlandet og videreutvikling av egne medarbeidere.

Lederlønnsforhandlinger i kommunal sektor

Prosjektet skal gi partene kunnskap om praksis og erfaringer fra de lokale lønnsforhandlingene for ledere etter Hovedtariffavtalen kap. 3.4.1 og 3.4.2 i kommuner og fylkeskommuner.

Omstilling i norsk luftfart

Vurdere dagens organisering av arbeidsmarkedet innenfor luftfarten, og om det evt. er noen sammenheng mellom organiseringen og den uroen man har sett i næringen. Prosjektet skal også gi synspunkter på om organiseringen av arbeidsmarkedet byr på spesi elle utfordringer i forbindelse med omstillingen luftfarten for tiden er inne i, jf. fremvekst av nye lavprisselskap som utfordrer de etablerte.

NITO - Lønnsdanning og tvisteløsning

Prosjektet drøfter dagens situasjon i offentlig sektor, og vilkårene for lokal og individuell lønnsdanning. Hvilke utviklingstrekk finner vi for lønnsdanningen i statlig og kommunal sektor, og hva er utfordringene for et frittstående forbund som har som lønnspolitikk å fremme individuell lønnsdanning?

Lønns- og arbeidsvilkår for lærere i Norden

Komparativ undersøkelse av lærernes lønns- og arbeidsvilkår i Danmark, Sverige og Finland. Prosjektet skal kartlegge arbeidstidsordninger og lønnsvikår (særlig mekanismer for fastsetting av ulike lønnskomponenter) som er regulert ved lov og sentralt avtaleverk. Videre skal prosjektet kartlegge kompetansekrav, bestemmelser og lærertetthet samt regulering av klassestørrelse og fleksibilitet i forhold til dette.

Barne- og ungdomspsykiatri, utforming og utvikling

Postdoktorprosjekt som skal være en studie av den historiske utviklingen av barne- og ungdomspsykiatrien i Norge i perioden 1945 til 2000, og den politiske prossessen som ligger bak denne utviklingen. Hovedproblemstillingene er: 1) utformingen av de institusjonelle rammene, 2) relasjonene til andre hjelpetjenester og 3) den faglige utviklingen knyttet til organiseringen av arbeidet innen barne- og ungdomspsykiatrien.

Kompetanse for utvikling grunnopplæring 2005-2008

Formålet med evalueringen er å vurdere hvordan tiltakene har vært gjennomført og hvordan strategiens rolle- og ansvarsdeling mellom aktørene har fungert. Hvilke endringer strategien har medført når det gjelder skolelederes, læreres, faglige lederes o g instruktørers formelle og uformelle kompetanse. på hvilken måte tiltaken ehar medført endringer i opplæring og organisering i den enkelte skole og lærebedrift.

Innsatte med funksjonsnedsettelser

Fafo ønsker å undersøke forekomsten av insatte med funksjonsnedsettelser i norske fengsler, og kartlegge i hvilken grad og hvordan konsekvensene av funksjonsnedsettelsen blir fulgt opp i fengselet.