Arbeidsinnvandring

EUs østutvidelser i 2004 og 2007 har ført til en stor arbeidsinnvandring til Norge. Svært mange har bosatt seg fast her i landet. I tillegg har det kommet et stort antall personer på korttidsopphold, som enten pendler eller som er her i landet på oppdrag med sin utenlandske arbeidsgiver. Innvandringen gir norske bedrifter tilgang til etterspurt arbeidskraft, men fører også til problemer med lavlønnskonkurranse og økt arbeidsmarkedskriminalitet.

Norge er gjennom EØS-avtalen del av EUs indre marked, med fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital. Konsekvensene av arbeidsinnvandringen er en viktig årsak til at det er strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen. Et stort innslag av utenlandsk arbeidskraft har skapt frykt for at det i deler av arbeidsmarkedet dannes a- og b-lag. Det kan skyldes lav lønn, problemer med språk og kultur, og at noen arbeidsgivere ser seg tjent med utenlandsk arbeidskraft fordi de anses som mer .

Fafo har ved flere anledninger undersøkt arbeidsgivernes motivasjon for å bruke utenlandsk arbeidskraft. HMS-konsekvenser, blant annet som følge av språkproblemer eller manglende opplæring, har også vært tema. Det er arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen som er de dominerende gruppene i Norge, og mange har fått seg jobb i byggebransjen. Denne bransjen var den første som ble omfattet av en allmenngjort tariffavtale, i 2007. Hvordan lønns- og arbeidsvilkår har blitt utsatt for press, og hvordan allmenngjøringsordningen har virket i bransjer med stor innvandring, er viktige forskningsområder for Fafo.  Utviklingen er fulgt gjennom Fafo Østforum, et prosjekt etablert i 2004, hvor hovedaktivitetene er nyhetsformidling på nett og seminarer.

Arbeidsinnvandring

Kontakt

Forskere

Forsker
Forsker (permisjon)
Forsker I
Forsker I
Forskningsassistent
Forskningsleder
Doktorgradsstipendiat
Seniorforsker
Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2022:12
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bjorn Dapi og Cecilie Aagestad
Fafo-rapport 2022:17
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2021:11
Fafo-rapport 2021:14
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Ester Bøckmann
Fafo-rapport 2021:12
Faktaflak februar 2021
Cecilie Aagestad, Kristin Brænden og Ester Bøckmann
Fafo-rapport 2021:05
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2020:13
Fafopaper 2020:04
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:35
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Åsmund Arup Seip
Arbeidsinnvandrere og rus
En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge
Fafo-rapport 2017:38
Fafo-notat 2017:10
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:08
Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2016:07
Jon Horgen Friberg
Arbeidsmigrasjon
Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?
Fafo-rapport 2016:02
Guri Tyldum
Fafo-report 2015:56
Line Eldring
Trade unions that cross borders
A study of the cooperation agreement between Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) and Fellesforbundet
Fafo-report 2015:38
Line Eldring
Fagforeninger som krysser landegrensene
En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet
Fafo-rapport 2015:36
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
When poverty meets affluence
Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
Other Fafo-publications 2015
Line Eldring og Rolf K. Andersen
Kortere kjeder – mindre sosial dumping?
Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg
Fafo-notat 2014:09
Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen
Privatmarkedet i byggenæringen
Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem
Fafo-rapport 2014:14
Kristin Alsos og Line Eldring
Fafo-rapport 2014:15
Micheline van Riemsdijk and Matthew Cook
International talent recruitment to Norway
Opportunities, challenges, and lived experiences of skilled migrants
Fafo-report 2013:44
Jon Horgen Friberg
The Polish worker in Norway
Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement. PhD Dissertation
Fafo-report 2013:06
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Innvandrerne som skulle klare seg selv
Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
Fafo-rapport 2013:31
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Line Eldring og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2012:07
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012
Fafo-notat 2012:16
Jon Horgen Friberg og Line Eldring
Polonia i Oslo 2010
Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden
Fafo-rapport 2011:27
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Fafo-notat 2011:21
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland
Sirkulær migrasjon
Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland
Fafo-rapport 2010:29
Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård
Hvem kan seile sin egen sjø?
Om statlige reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart
Fafo-rapport 2010:08
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2010:24
Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge
Useriøsitet i bemanningsbransjen
En casestudie i bygg
Fafo-notat 2010:05
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Fafo-paper 2008:01
Anne Mette Ødegård
Europeiske reguleringer og partssamarbeid
Fafos Rådsprogram 2006–2008
Fafo-notat 2008:15
Dagfinn Hertzberg og Torunn Kvinge
Fafo-notat 2008:07
Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:06
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Sikrer Norges framtid på minstelønn
Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land
Fafo-rapport 2007:32
Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red.
Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet
Med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena
Fafo-rapport 2007:27
Åsmund Arup Seip
Jakten på kompetanse
Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri
Fafo-rapport 2007:12
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring
Fra øst uten sikring?
EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser
Fafo-rapport 2007:03
Line Eldring og Paulina Trevena
Fafo-notat 2007:05
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Grenseløst arbeidsliv?
Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen
Fafo-rapport 548
Jon Horgen Friberg
Integrering av arbeidsinnvandrere
Integrering av arbeidsinnvandrere - Noen spørsmål og utfordringer i kjølvannet av EU-utvidelsen
Fafo-notat 2006:29
Micheline van Riemsdijk
Rekruttering av polske sykepleiere til Norge
Erfaringer og virkninger. Fafo Østforum
Fafo-notat 2006:27
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Jon Horgen Friberg
Individuell arbeidsinnvandring
Utfordringer to år etter EU-utvidelsen. Fafo Østforum
Fafo-notat 2006:07
Anne Mette Ødegård, red.
Fafo-notat 2005:28
Fafo-notat 2005:09
Fafo-notat 2005:07
Anne Mette Ødegård
Arbeidstakere som går tjenestevei
Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS
Fafo-notat 2005:01
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård
Ti år med EØS-avtalen
Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse
Fafo-rapport 455
Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve and Hilde Maria Haualand
Facing a Baltic Invasion?
Mobility of Baltic Labour towards the Nordic Countries
Fafo-report 432
Anne Britt Djuve
Grenseløst arbeid
Sosial dumping i kjølvannet av EØS-avtalen
Fafo-notat 1995:05

Isabel Schoultz, Marlene Spanger, Anniina Jokinen, Synnøve Økland Jahnsen, Heraclitos Muhire & Anna-Greta Pekkarinen

Constructions of migrant victims of labor exploitation in Nordic court cases
International Review of Victimology | 2023 | Open access

Jon Erik Dølvik

Introduction: Transnational Labour Mobility
Engine for Social Convergence or Divergence in Europe? | 2016

Jens Arnholtz & Line Eldring

Varying perceptions of social dumping in similar countries | 2015 Market expansion and social dumping in Europe.

Jon Erik Dølvik and Stein Evju

Introduction and Overview | 2014

I: Stein Evju (ed.) Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance | Last ned/download pdf

Jon Erik Dølvik, Line Eldring and Jelle Visser

Setting Wage Floors in Open Markets
The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance | 2014

I: Stein Evju (ed.) Setting Wage Floors in Open Markets: The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance Download 196.pdf

Kristin Alsos og Line Eldring

Lovfestet minstelønn i Norge?
Søkelys på arbeidslivet | 2014

J H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins

Nordic labour market institutions and new migrant workers
European Journal of Industrial Relations | 2014 | Lenke

Jon Erik Dølvik and Anne Mette Ødegård

The Struggle over the Services Directive: The role of the European Parliament and the ETUC | 2013

I: Stein Evju (ed.) Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance | Last ned/download pdf

Jane Hardy, Line Eldring, Thorsten Schulten

Trade union responses to migrant workers from the 'new Europe' | 2012

Kristin Alsos og Line Eldring

Husarbeid uten grenser?
Tidsskrift for kjønnsforskning | 2010

Jon Erik Dølvik and Jelle Visser

Free movement, Equal Treatment and Worker Rights
Can the EU solve its trilemma of fundamental principles? | 2009 Download abstract

Kristin Alsos og Line Eldring

Labour mobility and wage dumping: The case of Norway
European Journal of Industrial Relations | 2008

Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård

Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere?
Søkelys på arbeidslivet | 2008

Kåre H. Skollerud, Guri Natalie Jordbakke, Tor-Olav Nævestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen

På oppdrag - Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge | 2020 | NettutgaveSammendrag

Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat
Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon | 2013 | Lenke

Søholt, Susanne, Anne Mette Ødegård, Brit Lynnebakke og Line Eldring

Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked | 2012 Download Samarbeidsrapport%20%20NIBR-Fafo.pdf

Jon Erik Dølvik og Line Eldring

The Nordic Labour Market two years after the EU enlargement. | 2006 | Lenke

Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen | 2006 | Lenke

Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen. | 2005 | Lenke

Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve og Hilde Haualand

Facing a Baltic invation?
Mobility of Baltic labour towards the Nordic countries | 2004 | Last ned pdf / Download

Anne Mette Ødegård & Mona Bråten

Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring | 2020 Sund konkurrens i byggbranschen | Nettutgave

Line Eldring

Norway | 2011

Jon Erik Dølvik & Line Eldring

Labour Mobility in the Enlarged Single European Market | 2016

Line Eldring og Kristin Alsos

Rene hjem, svarte penger | 2010 | Lenke

Kristin Alsos and Line Eldring

Migrant domestic workers – beyond regulation regimes? | 2010 | Lenke

Paulina Trevena & Line Eldring

Polish construction in the wake of EU enlargement | 2007 | Lenke

Kristin Alsos and Line Eldring

Extension of collective agreements: The Norwegian case.
CLR-News | 2006